POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Turistični informator/turistična informatorka 8120.003.5.0

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

2. Ime in koda poklica

Turistični informator/turistična informatorka (4221.01)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 5. uporablja informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo
 6. komunicira s sodelavci, strokovnjaki, strankami in poslovnimi partnerji
 7. komunicira s strankami v enem tujem jeziku aktivno in v dveh tujih jezikih pasivno
 8. predstavlja lokalne skupnosti, regije oziroma države v turistično-promocijskih aktivnostih
 9. svetuje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
 10. izvaja akcije pridobivanja gostov in poslovnih partnerjev
 11. oblikuje informativna gradiva za potrebe TIC-a
 12. oskrbuje stranke s promocijskim in informativnim materialom
 13. opravlja statistično analitična dela

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za načrtovanje aktivnosti in dela
 • zbira in spremlja podatke
 • pripravi letni program dela v sodelovanju z vodstvom
 • zbira podatke za pripravo informativnih materialov in računalniške baze podatkov
 • pripravlja informativne materiale za objave v različnih medijih
 • naroča promocijske materiale in preverja zaloge
 • ažurira podatke v bazah in informativnih materialih
 • zna uporabljati osnovne statistične publikacije
Priprava dela oz. delovnega mesta dnevno pripravi delovno mesto
 • prevzame delo od prejšnjega dne
 • uredi panoje oz. stojala s promocijskim materialom
 • pregleduje elektronsko pošto in sporočila
 • uporablja osebni računalnik, programske pakete za urejanje besedil, tabel in baz podatkov
 • obvlada estetiko urejanja prodajnega (tržnega) prostora
pripravi predstavitveno mesto na promocijskih aktivnostih na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju
 • uredi predstavitveno mesto s promocijskim materialom
 • uredi predstavitveno mesto za sprejem gostov
 • pripravi ustrezno tehnično in elektronsko opremo
 • postavi in uredi informacijsko promocijske prostore
 • pozna vrste sejmov, borz oz. drugih oblik za predstavitev turistične ponudbe
 • pozna cilje nastopov na sejmih in vlogo informatorja
 • pozna način načrtovanja in organizacije nastopov različnih institucij na sejmih, borzah in drugih predstavitvah
Operativna dela oskrbuje stranke in druge ciljne javnosti s promocijskim in informativnim materialom
 • posreduje informacije preko različnih medijev in v različnih jezikih
 • redno obvešča o dogodkih vse ciljne javnosti
 • oskrbuje goste in partnerje z informativno-promocijskimi sredstvi
 • posreduje informacije direktno gostom in strankam v različnih jezikih
 • pošilja informativno-promocijske materiale
 • preverja stanje zalog informativno-promocijskih materialov pri partnerjih
 • izmenjuje informativne materiale med TIC-i
 • pozna oblike in osnovna pravila komuniciranja z različnimi javnostmi
 • pozna medije, preko katerih se komunicira z različnimi javnostmi
 • pozna dejavnike turizma in njegove pojavne oblike
 • pozna turistično ponudbo Slovenije - geografske, zgodovinske, kulturne, politične in gospodarske značilnosti
svetuje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
 • nudi promocijsko-informativne storitve in materiale
 • izvaja promocijske aktivnosti za pridobivanje gostov
 • sprejema in obravnava pritožbe in pohvale
 • oblikuje in posreduje pobude za oblikovanje turistične ponudbe
 • posreduje informacije o ustreznih institucijah in kontaktnih osebah
 • ima poglobljena znanja o posameznih območjih turistične ponudbe Slovenije in jih zna posredovati vsem zainteresiranim
 • pozna uporabnost in vlogo naravne in kulturne dediščine v turizmu
 • pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem
 • pozna psihologijo prodaje
 • obvlada pomen ustreznega govornega nastopa
 • obvlada pravila obnašanja v različnih situacijah
opravlja statistično analitična dela
 • anketira in intervjuja stranke
 • zbira in spremlja podatke o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu
 • pripravlja poročila za potrebe statističnih služb
 • pripravlja poročila o nastopih na sejmih, borzah
 • pripravlja poročila o odzivih gostov
 • pripravlja letna poročila za ustanovitelja
 • pripravlja finančna poročila in načrte
 • pozna osnovne metode statističnega zbiranja podatkov, analize podatkov, interpretacije in prikazovanja podatkov
 • pozna osnove poslovne matematike
predstavlja lokalne skupnosti, regije oziroma države na promocijskih dejavnostih
 • sprejema stranke
 • usmerja stranke
 • animira stranke
 • informira stranke
 • opazuje dogajanje na razstavnem prostoru
 • zaznava tržne priložnosti v okolju
 • pozna pomen marketinške filozofije in prakse, specifičnosti storitvenega marketinga, proces marketinškega načrtovanja in upravljanja
 • pozna konkretne izvedbene načrte trženja turistične ponudbe
 • kandidat pozna in vrednoti prostorske danosti in geografske značilnosti Slovenije
 • pozna naravno in kulturno dediščino in zakonodajo, ki jo ščiti
 • pozna turistične tokove in inovacije v turistični ponudbi
 • pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem, pomen ustreznega govornega nastopa in obvladanja pravil obnašanja v različnih situacijah
 • pozna pravila poslovnega bontona
Administrativna dela evidentira poslovne dokumente
 • ureja arhiv
 • vodi evidenco prejete in poslane pošte
 • vodi evidence razdeljenega in prodanega promocijskega materiala
 • pozna pravila ravnanja z dokumentarnim gradivom
Komercialna dela prodaja turistične spominke in storitve
 • prodaja turistične spominke in storitve in ostale promocijske materiale
 • pridobiva informacije o poslovnih partnerjih
 • pozna predpise o prodaji in o varstvu potrošnikov
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • zagotavlja kvaliteto lastnega dela
 • deluje v skladu z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • upošteva pravila za delo na sejmih
 • spremlja trende na turističnem tržišču
 • permanentno se izobražuje in si zagotavlja različne vire za pridobivanje znanj
 • kandidat osvoji vsebinske in tehnične elemente predstavljanja turistične ponudbe
 • pozna organizacijo takih predstavitev in pozna razlike med posameznimi predstavitvami
 • razvija zavest o narodni identiteti, kulturi in zgodovini
 • razvija zavest o odgovornosti za naravno okolje in nujnosti sonaravnega razvoja turizma
 • spodbuja potrebe po kakovostnem preživljanju prostega časa v turističnem okolju, potrebe po skrbi za zdravje in kulturni razvoj
Komunikacija komunicira s strankami, z internimi in eksternimi javnostmi
 • daje jasne in točne informacije
 • aktivno (na višji ravni) se sporazumeva v enem tujem jeziku in pasivno (na osnovni ravni) v dveh tujih jezikih
 • ima razvite jezikovne spretnosti in sposobnost poslovnega komuniciranja v tujem jeziku
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
komunicira z nosilci turističnih informacij
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z viri informacij
 • vzdržuje stike z nosilci turistične ponudbe
 • vzdržuje stike z mediji
 • pozna temeljne elemente, potrebne za razumevanje osnovnih procesov v turističnem gospodarstvu, oblike ponudbe in glavne značilnosti posameznih turističnih organizacij
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna delovno zakonodajo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marija Rok, Turistica, Visoka šola za turizem Portorož
 • Alojz Hudarin, Skupnost TIC Slovenije
 • Mito Pretnar, GZS
 • Jasna Radić, Ministrstvo RS za gospodarstvo
 • Brina Čehovin, STO
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI