POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Turistični animator/turistična animatorka 8120.001.5.0

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

2. Ime in koda poklica

Turistični animator/turistična animatorka (5145.04)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strokovnjaki, strankami
 5. komunicira z gosti v dveh tujih jezikih aktivno in v enem tujem jeziku pasivno
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sprejme in informira goste
 8. organizira in izvede sprehode in izlete
 9. organizira in izvede dnevno animacijo
 10. organizira in izvede večerno animacijo
 11. organizira in izvede športno - rekreativno animacijo
 12. organizira in izvede posebne tematske dogodke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo delovne skupine za izvedbo prireditve
 • zbira informacije o lokalnih dogodkih
 • pripravi letni, mesečni, tedenski in dnevni plan dela
 • samostojno načrtuje in določi metode ter tehnike dela
 • sestavi programe animacij za goste
 • pripravi individualne programe za goste
 • sprejema hitre odločitve pri nujnih spremembah aktivnosti in prireditev
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna osnove ekonomike turizma, marketinga
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za animacijo
 • pripravi in izdela rekvizite
 • pripravi nagrade
 • izdela obvestila oz. informacije za goste
 • izdela interna obvestila sodelujočim sodelavcem o animacijskih dogodkih
 • pozna pravila priprav zunanjega in notranjega prostora za animacijske vaje
Operativna dela sprejme goste
 • dogovarja se z marketinško službo
 • izdela plan sprejemov in informiranja gostov
 • sprejme goste
 • predstavi gostom hišni red in hotelsko ponudbo
 • predstavi gostom animacijski program
 • predstavi gostom kraj in ponudbo kraja
 • pozna bonton in protokol
informira goste
 • pripravi informacije o animacijskih dogodkih v hotelu in okolici za goste
 • posreduje informacije gostom
 • pozna osnovne zgodovinske, geografske podatke o kraju, hotelu
 • pozna osnovne etnološke značilnosti okolja
 • seznanjen je z aktualno situacijo v družbenem okolju
 • seznanjen je s kulturnimi, športnimi in drugimi dogodki v okolju
organizira in izvaja sprehode in izlete
 • tematsko pripravi izlet
 • pripravi itinerar
 • vodi sprehod oz. izlet
 • pripravi trim sprehod po stopnjah zahtevnosti
 • pozna osnovne sprostitvene tehnike
 • pozna osnovne meditativne tehnike
organizira in izvaja dnevno animacijo
 • vodi dnevna druženja za odrasle (tombola, čajanke, degustacije, prezentacije, razgovori, predavanja, demonstracije, igre za deževne dni ipd.)
 • vodi animacije, namenjene otrokom in mladostnikom (družabne igre, kreativne delavnice, tekmovalne, športne, plesne igre)
 • pozna osnove retorike
 • pozna osnove glasbene, likovne ter dramske umetnosti
organizira in izvaja večerno animacijo (show time)
 • vodi večerna druženja za odrasle
 • obvlada tehniko dela z mikrofonom
 • izvaja točke plesa, petja, igre na odru posamično ali v skupini
 • pozna osnove plesa, koreografije, petja, igre
organizira in izvaja športno–rekreativno animacijo
 • organizira in izvede športna tekmovanja
 • organizira in izvede zabavna športna tekmovanja
 • izvaja športne in rekreacijske igre, prilagojene ciljnim skupinam gostov
 • pozna pravila splošno uveljavljenih športnih iger v animaciji
organizira in izvaja posebne tematske dogodke
 • izdela idejni osnutek
 • poišče izvajalce
 • pripravi scenarij programa
 • moderira in izvaja animacijo
 • pozna osnove fundraisinga
 • pozna osnove ekonomike turizma
Administrativna dela pripravi poročila
 • pripravi poročila o učinkih animacijskih programov
 • pozna osnovne metode in tehnike vrednotenja animacijskih programov
 • pozna osnove sestavljanja ankete ter ankete tudi sestavlja
Komercialna dela pripravi kalkulacijo izvedbe
 • pridobiva sponzorje
 • izvaja promocijske aktivnosti za načrtovane programe
 • pozna osnove ekonomike turizma
 • pozna osnove marketinga
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto lastnega dela
 • zagotavlja časovno primerno vodenje prireditev
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • delo opravlja v skladu z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • pozna sodobni bonton in protokol
Vzdrževanje in popravila vzdržuje animacijske pripomočke
 • zna ravnati in rokovati s pripomočki
Komunikacija komunikacija z gosti v treh tujih jezikih
 • svetuje gostom
 • pomaga gostom pri reševanju težav, nastalih v času njihovega bivanja v hotelu
 • aktivno (na višji ravni) se sporazumeva v dveh tujih jezikih in pasivno (na osnovni ravni) v enem tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
komunikacija s sodelavci in strokovnjaki
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z lokalnimi ponudniki turističnih, kulturnih in športnih storitev
 • vzpostavlja in vzdržuje stike s strokovnjaki za posamezna področja, ki so pomembna pri oblikovanju programov (inštruktorji športa, glasbeniki, plesalci, biologi ipd.)
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, gostov in sodelavcev
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • seznani se z načini ohranjanja svoje kondicije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tadeja Jere Lazanski, univ. dipl. org., Turistica – Visoka šola za turizem
 • Irena Dolinšek, Hoteli Morje Portorož
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI