tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Menedžer/menedžerka manjšega hotela 8110.012.6.0

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela (1315.01)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 3. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 4. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 5. sporazumeva se s sodelavci, poslovnimi partnerji in z gosti
 6. razvija poslovno sodelovanje med različnimi oddelki podjetja
 7. izvaja operativni menedžment v podjetju, s katerim zagotavlja uspešnost in učinkovitost ter kakovost
 8. nadzira proizvodne in poslovne procese
 9. analizira in spremlja uspešnost poslovanja hotela
 10. sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in gosti
 11. upravlja kadrovske zadeve (izvaja kadrovski menedžment)
 12. sodeluje pri razvoju, uvajanju in izvajanju promocijskih in prodajnih aktivnosti ter spremlja njihovo učinkovitost

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo podrejenih
 • planira in organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo in razgovore s strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo
 • pozna primerne pripomočke za delo (informacijska tehnologija) in jih zna uporabiti in optimalno izrabiti
Operativna dela razvija poslovno sodelovanje med različnimi oddelki podjetja
 • načrtuje poslovanje in koordinira delo z drugimi enotami
 • organizira, vodi in koordinira delo enot hotela
 • pozna in oblikuje organizacijsko strukturo hotela
 • pozna in pripravlja delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu
 • pozna ponudbo in zmogljivosti hotela
 • pozna opremo v hotelu in spremlja novosti in težnje v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, planiranje in izvajanje dela v posameznih hotelskih enotah ter sodeluje pri izvedbi večjih prireditev v hotelu
izvaja operativni menedžment v podjetju, s katerim zagotavlja uspešnost in učinkovitost ter kakovost
 • zagotavlja in izvaja sistem kakovosti in drugih predpisov s področja gostinstva
 • skrbi za kakovostno ponudbo v namestitvenem in gostinskem delu
 • predlaga in izvaja standarde kakovosti, kontrole poslovanja, ukrepe za zmanjševanje stroškov
 • delegira naloge in pooblašča zaposlene
 • pozna ukrepe za racionalizacijo poslovanja v vseh oddelkih
 • pozna osnove menedžmenta
 • pozna in oblikuje standarde kakovosti v posameznih oddelkih
 • pozna sodobne težnje v ponudbi hotelskih storitev
 • pozna predpise na področju hotelskega poslovanja
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
nadzira proizvodne in poslovne procese
 • nadzira izvajanje ekoloških, tehničnih, varnostnih predpisov
 • nadzira delo vseh enot v hotelu
 • preverja izvajanje delovnih nalog sodelavcev, ki so vključeni v delovni proces
 • preverja in nadzira delovne procese
 • preverja učinkovitost organizacije delovnih procesov
 • pozna procese načrtovanja, urejanja, vodenja in koordinacije ter nadziranja in analiziranje poslovanja
 • obvladuje in pozna nadzor standardov kakovosti v prehrambenem in namestitvenem oddelku
 • nadzira učinkovitost izvajanja trženjskih in promocijskih aktivnosti
analizira in spremlja uspešnost poslovanja hotela
 • spremlja poslovanje in pripravlja statistike poslovanja podjetja ter pripravlja predloge razvoja ter organizira delo
 • spremlja trende, raziskave trga, konkurenco, uvaja nove proizvode in storitve
 • ugotavlja uspešnost delovanja hotela
 • analizira rezultate poslovanja
 • predlaga ukrepe za izboljšavo poslovanja
 • piše poročila
 • sestavlja obračune
 • vzpostavi učinkovit sistem kontrole porabe materiala
 • pozna statistične metode obdelave podatkov in izdelavo poročil s pomočjo informacijske tehnologije
 • zna poiskati, primerjati in selekcionirati različne vire informacij
 • pozna zakonodajo o materialnem poslovanju
 • vzpostavi sistem učinkovitega vodenja materialnega poslovanja (hrane, pijač, drobnega inventarja, potrošnega materiala, hotelske kozmetike, čistil ipd.)
sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in gosti
 • sodeluje z dobavitelji
 • sprejema naročila za skupine gostinskih storitev
 • sprejema naročila in rezervacije namestitev za posamezne aranžmaje
 • sklepa pogodbe in skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • pozna prodajne tehnike in pristope pri prodaji gostinskih in namestitvenih storitev
 • razume in obvladuje komunikacijske kompetence in pravila poslovnega bontona
 • pozna pravne predpise in zna pravno oceniti sklenjene pogodbe in uzance v gostinstvu
upravlja kadrovske zadeve (izvaja kadrovski menedžment)
 • načrtuje in organizira izobraževanje in trening zaposlenih na področju gostinstva
 • planira potrebe po kadrih
 • predlaga kadrovske spremembe
 • pozna pravne predpise
 • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih po uspešnosti
 • pripravi kriterije za nagrajevanje po uspešnosti
 • spremlja in nadzira pravilnost izvajanja sistema nagrajevanja
 • obvlada timsko delo
 • pozna delovnopravne predpise
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • vodi bazo podatkov gostov
 • vodi evidence zasedenosti sob, izdanih in prejetih računov, finančnega poslovanja v hotelu
 • pripravi poročilo o opravljenem delu
 • pozna zahtevano dokumentacijo in prodajno statistiko
 • zna sestaviti poslovna poročila
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Komercialna dela sodeluje pri razvoju in uvajanju promocijskih ter prodajnih aktivnosti
 • zastopa in predstavlja hotel
 • odloča o izvajanju prodajnih in promocijskih aktivnosti
 • spremlja ekonomsko uspešnost promocijskih aktivnosti
 • pozna orodja trženjskega komuniciranja
 • zna začrtati potek delovanja za doseganje ciljev v manjšem hotelu
 • zna analizirati uspešnost promocijskih in prodajnih aktivnosti
 • pozna in spremlja razvoj turističnih produktov
 • uvaja vsebinsko primerne turistične produkte v hotelu v skladu z dogovorjeno poslovno politiko hotela
 • pripravlja turistične programe hotela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih v skladu s standardi kakovosti in predpisi
 • zagotavlja časovno primerno vodenje prireditev
 • delo opravlja v skladu z načeli etičnega kodeksa v hotelirstvu
 • zna kontrolirati standarde kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • zna preverjati strokovnost in etiko
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • komunicira s sodelavci
 • sprejema in posreduje informacije od vodij posameznih sektorjev ali od sodelavcev v procesu dela in sprejema dogovore o nalogah
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • dela v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna sestaviti tim in organizirati timsko delo
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna osnove retorike
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov
 • pripravi standarde komuniciranja osebja z gosti in medsebojne komunikacije – hotelski kodeks
 • pozna lik pozitivne osebnosti odgovorne osebe
komunicira s poslovnimi partnerji
 • komunicira s predstavniki naročnikov ter s strankami v najmanj dveh tujih jezikih
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z lokalnimi in s tujimi ponudniki turističnih storitev
 • komunicira s poslovnimi partnerji v dveh tujih jezikih
 • skrbi za dobre poslovne odnose s strankami
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • povezuje hotel z okoljem
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja (sestanek, telefoniranje, prezentacija in pogajanja)
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • zagotavlja prijazen, ustrežljiv, prijeten odnos hotelskega osebja do gostov
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov gostov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • pozna ukrepe in aktivnosti za varovanja okolja, ki se lahko uporabijo pri vsakdanjem delu v hotelu
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zoran Lapov, Hoteli Bernardin, Portorož
 • Matevž Strajnar, Hotel Astoria, Bled
 • Brigitte Vider, Grandvid Hotel
 • Petra Zlatoper, Grozd mali hoteli
 • Srečko Koklič, GZS
 • Peter Mihelčič, VSŠGT BLED
 • Marijan Lebar, VSŠGT BLED
 • mag. Tadeja Krašna, VSŠGT BLED
 • Jože Zalar, VSŠGT BLED
 • Tina Hiti, VSŠGT BLED
 • mag. Peter Markič, VSŠGT BLED
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word