POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni svetovalec/strokovna svetovalka za hrano in pijačo (food and beverage menedžer/menedžerka) 8110.011.6.0

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Menedžer/menedžerka za podroeje hrane in pijaee v hotelih in restavracijah (1225.03)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 4. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 5. sporazumeva se s sodelavci, poslovnimi partnerji in z gosti
 6. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. programira, načrtuje in organizira delo v F&B-oddelku
 8. nadzira in koordinira delo
 9. oblikuje nove prodajne izdelke oziroma storitve
 10. izdeluje kalkulacije za jedi in pijače; izračunava stroške in oblikuje prodajne cene v F&B-oddelku

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo
 • planira in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • izdela načrt potreb po delavcih
 • spremlja ponudbo živil in novitet na trgu ponudbe in izbira najugodnejšega ponudnika
 • analizira dogajanja na trgu
 • načrtuje poslovne dogodke
 • zna razvrstiti naročila živil optimalnim dobaviteljem
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna v praksi izvajati poslovno vizijo podjetja
 • pozna organizacijo dela v kuhinji in strežbi
 • zna izbrati način organiziranja osebja glede na frekvenco dela
 • pozna delovnopravne predpise
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • se osebno pripravi na delo, pripravi prostor za delo in za razgovore z gosti
 • pripravi potrebno poslovno dokumentacijo
 • prevzame naročilo z ustreznimi podatki in usklajuje delo z ostalimi oddelki
 • pozna ravnanje z aparati v kuhinji in strežbi
 • preverja stanje in naroča inventar
 • nadzoruje prevzeme in shranjevanje živil in pijač
 • preveri kakovost in uporabnost živil in pijač
 • zna urejati poslovno korespondenco v F&B-oddelku
 • pozna primerne pripomočke za delo ter jih zna izbrati in pripraviti
 • pozna senzorične lastnosti za določanje kakovosti živil in pijač
 • pozna primerne pripomočke za delo (informacijska tehnologija) in jih zna optimalno izrabiti in pripraviti
Operativna dela programira delo v F&B-oddelku
 • načrtuje delo svoje poslovne enote
 • sodeluje pri načrtovanju poslovne politike in ciljev družbe
 • oblikuje strateške razvojne usmeritve enote, določa operativne cilje in naloge za vsako poslovno leto
 • mesečno spremlja in analizira izvajanje letnega plana gostinstva
 • spremlja dogovorjene standarde poslovanja in analize odmikov
 • ugotavlja potrebe po kadrih
 • pripravlja splošni plan potrebnih delovnih sredstev ter definira nivoje kadra v gostinstvu ter potrebe po začasnih delavcih
 • planira in zagotavlja permanentno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v poslovni enoti gostinstvo
 • pripravlja izmensko delo in postopke za integracijo in nadzor nad delom začasnega osebja v kuhinji in strežbi
 • pozna organizacijsko strukturo in koordinacijske funkcije v F&B-oddelku
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu.
 • pozna ponudbo in zmogljivosti v F&B- oddelku
 • pozna opremo v F&B- oddelku in spremlja novitete ter težnje v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, planiranje in izvajanje, sodeluje pri organizaciji večjih prireditev in aktivno sodeluje v F&B-oddelku
 • pozna standarde v F&B-oddelku in instrumente nadzora
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih poklicev v F&B-oddelku
 • pozna pravne predpise
 • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
načrtuje in organizira delo v F&B-oddelku
 • organizira delo v poslovni enoti glede na načrtovane dnevne naloge
 • načrtuje prireditve v določenem časovnem obdobju
 • načrtuje protokol prireditve v skladu z zakonskimi predpisi v zvezi z dogodkom, s prostorom in časom ter ga uskladi z naročnikom
 • razvija nove prireditve glede na nov način strežbe, ponudbe in ambient
 • načrtuje razporeditev inventarja in ljudi na prireditvah
 • svetuje naročniku in usklajuje naročnikove želje
 • skrbi za načrtovanje in redno nadziranje F&B-nabave
 • preverja količino, kakovost ter ceno živil in pijač
 • spremlja ponudbo živil in novitet na trgu ponudbe ter izbira najugodnejšega ponudnika
 • koordinira oddajo naročil ter naroča živila in pijače
 • organizira in razporeja delo ekipi/osebju v kuhinji
 • pozna principe projektnega dela v F&B-oddelku
 • zna začrtati potek delovanja za doseganje ciljev v F&B-oddelku
 • pozna in obvladuje načine strežbe
 • zna predvideti potreben čas za določeno delo
 • zna izbrati način organiziranja ekipe/osebja glede na frekvenco in strokovno zahtevnost dela
 • pozna redne in izredne tipe obrokov
 • sposoben je oblikovati ponudbo in spremljati težnje v gostinstvu ter ugotavljati želje gostov
 • pozna osnove oblikovanja in načrtovanja ambienta
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
 • pozna lik pozitivne osebnosti odgovorne osebe
 • zna oblikovati kataloge za prodajo
nadzira in koordinira delo
 • nadzira delo strežbe in kuhinje
 • koordinira in nadzira delo drugih služb hotela, ki se vežejo na določeno storitev
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ter kakovostno in pravočasno izmenjuje informacije
 • pozna strokovna pravila v strežnem in kuhinjskem poslovanju
 • obvlada strokovno terminologijo
 • zna samostojno izpeljati in organizirati različne dogodke in pogostitve v F&B-oddelkih
 • pozna strokovno pripravo jedi iz posameznih skupin jedi
 • pozna standarde za strokovno postrežbo jedi in pijač
oblikuje nove prodajne izdelke oziroma storitve
 • spremlja in proučuje razvoj okolja ter globalne težnje v dejavnosti gostinstva
 • pripravlja analize trga in konkurence
 • izvaja in nadzira ukrepe za spodbujanje prodaje
 • analizira in razvija novo pisno ponudbo v sodelovanju z vodjem kuhinje, vodjem strežbe ter prodajne kataloge za različne ciljne skupine gostov
 • izdela in obdeluje kalkulacije obrokov
 • pripravi ponudbo
 • predlaga promocijske akcije in izvajanje specialne ponudbe
 • spremlja slovensko in svetovno vinsko ponudbo
 • sestavlja nove jedi in vodi datoteko jedi z opisom tehnik dela in postopkov
 • spremlja ponudbo živil in pijač na trgu
 • pripravlja dnevne menije in menije za posebne priložnosti, vključujoč sezonsko ponudbo živil
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • zna določiti nabavno in prodajno vrednost za posamezne jedi in pijače
 • pozna karakteristike trženja v gostinstvu
 • pozna metode spremljanja povprečnih in minimalnih zalog živil in pijač
 • sposoben je oblikovati ponudbo jedi in pijač za različne priložnosti pri rednih in izrednih obrokih
izdeluje kalkulacije za jedi in pijače; izračunava stroške in oblikuje prodajne cene v F&B-oddelku
 • spremlja stroške in prihodke iz poslovanja ter kontrolira obračune in prihodke
 • analizira in komentira mesečne izkaze poslovnega izida
 • oblikuje predloge politike cen za gostinsko dejavnost
 • oblikuje predlog modela kalkulacij za gostinske in poslovne storitve
 • spremlja racionalnost izvajanja poslovnega procesa
 • predlaga izboljšave poslovnih procesov
 • uvaja nove oblike poslovanja
 • določa kalkulacije za jedi in pijače v sodelovanju z oddelčnimi vodji
 • zna izračunati hranilno vrednost jedi in pijač
 • pozna informacijsko tehnologijo in programsko opremo, ki se uporablja v F&B-oddelku
 • zna izračunati kazalce uspešnosti in jih uporabljati pri sprejemanju poslovnih odločitev v F&B-oddelku
 • zna sestaviti prodajne analize za jedi in pijače
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • dokumentira procese, delovne postopke ter operativna navodila za delo
 • vzdržuje evidence, zapise o uporabi živil in drugih materialov v kuhinji
 • vodi evidenco porabljenega delovnega časa
 • vodi evidenco inventarja
 • vodi evidenco pripravljenih obrokov
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna sestaviti poslovno poročilo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Vodenje vodi sodelavce
 • vodi sodelavce v kuhinji in strežbi
 • usklajuje delo v timu
 • motivira in spodbuja sodelavce
 • ustvarjalno rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • rešuje konflikte med sodelavci in ob pritožbah gostov
 • etično in moralno opravlja svoje delo
 • organizira programe za izobraževanje in izpopolnjevanje
 • pozna različne načine vodenja
 • pozna pravila timskega dela in jih uporablja v praksi
 • obvlada različne načine motiviranja sodelavcev
 • pozna načine reševanja problemov in konfliktov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih v skladu s standardi kakovosti in predpisi
 • zagotavlja časovno primerno vodenje prireditev
 • delo opravlja v skladu z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • analizira in oceni izvedbo storitve
 • preverja tehnično stanje in čistost opreme v restavracijah, barih, banketnih prostorih
 • spremlja težnje in novosti na področju stroke
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna pravila stroke, etike in estetike
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila evidentira potrebe po rednem in izrednem vzdrževanju in ga organizira
 • pripravi predlog tekočega vzdrževanja
 • evidentira potrebe po rednem in investicijskem vzdrževanju na področju gostinstva
 • ugotavlja pomanjkljivosti, okvare na strojih, orodjih in napravah in obvešča ustrezno službo
 • javlja vzdrževalni službi tekoča vzdrževalna dela in popravila naprav kuhinji
 • v delovnem procesu se strogo drži načel o varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna predpise in navodila za posamezne tehnične naprave in stroje
Komunikacija se sporazumeva s sodelavci
 • komunicira s sodelavci
 • sprejema in posreduje informacije od vodij posameznih sektorjev ali od sodelavcev v procesu dela in sprejema dogovore o nalogah
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov
komunicira z gosti in drugimi poslovnimi partnerji v dveh tujih jezikih
 • komunicira z gosti
 • komunicira s poslovnimi partnerji
 • vzdržuje redne kontakte s kolegi v konkurenčnih podjetjih
 • komunicira pisno in ustno v dveh tujih jezikih
 • skrbi za dobre odnose s strankami
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna bonton in karakteristike poslovnega komuniciranja
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu
 • upošteva smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • pozna pravne predpise o gostinskem poslovanju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, Medvode
 • Janez Dolšak, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Jožef Podvršan, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Erika Skubic, Grand hotel Union,Ljubljana
 • Zoran Lapov, Hoteli Bernardin, Portorož
 • Matevž Strajnar, Hotel Astoria, Bled
 • Srečko Koklič, GZS
 • Peter Mihelčič, VSŠGT BLED
 • mag. Tadeja Krašna, VSŠGT BLED
 • Marijan Lebar, VSŠGT BLED
 • Jože Zalar, VSŠGT BLED
 • mag. Peter Markič, VSŠGT BLED
 • Nikica Zorč, VSŠGT BLED
 • Janez Pristavec, VSŠGT BLED
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI