POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 18/25.02.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 8110.006.3.0

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Točaj/točajka (5123.06)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pripravi, izvede in kontrolira kakovost lastnega dela
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira z gosti po pravilih dobrega natakarja in je pri tem spreten in takten v komunikaciji
 5. ureja prostore za goste
 6. čisti gostinski inventar
 7. streže pod nadzorom natakarja
 8. dela v točilnici

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzame dnevne delovne naloge ter se pripravi na delo
 • pripravi se za delo
 • seznani se z delovnimi nalogami
 • redno skrbi za osebno urejenost in urejenost delovne obleke
 • pozna tehniko priprave pomožnih prostorov ter jedilnice za nemoteno delo
 • pozna ponudbo gostinskega obrata
 • pozna vse vrste obrokov, njihovo sestavo in čas postrežbe
Operativna dela uredi prostore za goste
 • pripravi in uredi prodajni prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
 • po navodilih natakarja pripravi pogrinjke in uredi servirno mizico
 • čisti delovne površine s čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pospravlja inventar po odhodu gostov
 • namešča malo namizno opremo
 • razmešča mize in drugo opremo
 • pozna čistilna sredstva ter ostale pripomočke za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pozna posamezne skupine strežnega inventarja, njihov namen in uporabo ter vzdrževanje
 • obvlada tehniko deserviranja
 • zna pri zaključnih delih poskrbeti za urejenost jedilnice in pomožnih prostorov ter strežnega inventarja
čisti gostinski inventar
 • pripravi in čisti pribor, steklenino, porcelan, kovinske predmete in drugi inventar
 • pripravi in čisti pomožne, servirne in točilne mize, hladilne omare, servirne vozičke
 • čisti točilno mizo in naprave v točilnici
 • zna rokovati s čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje strežnega inventarja ter restavracijskega pohištva
 • zna izbrati primerno čistilno sredstvo glede na vrsto inventarja
 • zna vzdrževati higieno naprav in strojev, pozna rokovanje z njimi in upošteva navodila o varstvu pri delu
 • zna urediti malo namizno opremo, jo očistiti in skrbeti, da je redno dopolnjena in sveža
 • zna poskrbeti za urejenost točilnice in priročnih skladišč
streže pod nadzorom natakarja
 • pripravi pogrinjke
 • postreže posamezne obroke, posamezne jedi
 • postreže pijače, tople napitke
 • streže na samopostrežni liniji
 • zna po navodilih natakarja pripraviti pogrinjke glede na naročilo gostov
 • obvlada tehniko strežbe na ameriški način
 • zna pri različnih vrstah zajtrkov postreči pijače in tople napitke
 • zna postreči enostavnejše dnevne obroke: malice
 • zna pod nadzorstvom natakarja postreči kosilo, večerjo
 • obvlada tehniko strežbe odprtih pijač ter napitkov v restavraciji, vrtu ali terasi
 • zna pri kontaktu z gosti upoštevati pravila lepega vedenja
dela v točilnici
 • streže odprte in stekleničene pijače pri točilnem pultu in h gostovi mizi
 • pripravi in streže tople napitke in prigrizke pri točilnem pultu in h gostovi mizi
 • naroča in prevzema material iz skladišča
 • shranjuje in skladišči zaloge
 • blokira in evidentira prodajo
 • zaračuna storitev
 • izdela obračun dnevnega iztržka in porabe materiala
 • vodi ustrezno dokumentacijo ter na osnovi le-te naroča pijače iz centralnega skladišča ali izbranega dobavitelja
 • pozna brezalkoholne in alkoholne pijače, njihovo shranjevanje ter pravilno temperiranost
 • obvlada tehniko točenja pijač ter pripravo različnih napitkov
 • zna izbrati primerne kozarce in dodatke za posamezne pijače
 • pozna cene, normative, različne oblike plačevanja računov in je pri zaračunavanju pošten
 • pozna postopek izdelave računa ter primerno predložitev le-tega gostu
 • pozna osnovno programsko opremo in njeno uporabo v ta namen
 • zna opraviti obračun dnevnega iztržka in porabe materiala
 • pozna določbe Zakona o omejevanju porabe alkohola in jih upošteva
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • se zna z gosti o ponudbi pogovoriti v enem tujem jeziku
Administrativna dela vodi zapisnik o škodi
 • vodi zapisnik o škodi
 • pozna postopek zapisa nastale škode in zapis najdenih predmetov ter shranjevanje le-teh
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • ekonomično uporablja materiale, čas in energijo
 • pridobljena znanja iz postrežbe jedi in pijač zna uporabiti in prilagoditi zahtevnosti obrata
 • je samokritičen do lastnega dela
 • pozna svoje delo, zna ekonomično uporabiti živila, material ter čas
Komunikacija komunicira z gosti
 • informira gosta o ponudbi in svetuje v točilnici
 • strankam posreduje želene informacije
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti ter zaposlenimi
 • pozna ponudbo gostinskega obrata
 • zna svetovati gostu pri izbiri pijač
 • zna svetovati gostu pri izbiri pijač v enem tujem jeziku
 • zna v primeru reklamacije poiskati primerno rešitev
komunicira s sodelavci in nadrejenimi
 • sprejema in razume navodila o poteku dela, ki jih dobi od nadrejenih
 • sprejema in razume navodila o varnem delu, ki jih dobi od nadrejenih
 • uporablja osnovno strokovno terminologijo
 • zna definirati probleme in jih skupaj z vodjem in sodelavcem odpraviti
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • vzdržuje red in higieno
 • upošteva in izvaja predpise HACCP
 • seznanjen je z vsemi ukrepi pravilnega upravljanja in dela s stroji, napravami in aparati v svojem delovnem okolju ter na napake in pomanjkljivosti zna opozoriti
 • usposobljen je za vzdrževanje čistoče prostora ter lastne higiene
 • zna vrednotiti in izvajati vse predpise HACCP-a

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Oplotnik, Grand hotel Union
 • Lovro Visočnik, Gostilna Pec
 • Jože Kotnik, Hotel Kotnik
 • Bojana Flegar, SŠGT Radenci
 • Slava Zavodnik, SGTŠ Radovljica
 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Stane Kovač, Gostilna Kovač, Domžale
 • Anica Justinek, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI