POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vodja cateringa 8110.002.5.0

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Vodja cateringa (5121.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira z naročniki in gosti v enem tujem jeziku
 5. sprejme naročilo in izdela ponudbo
 6. organizira in vodi pripravo naročenega obroka izven matične hiše (cateringa)
 7. izvede catering
 8. organizira in vodi zaključna dela

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo skupine za pripravo naročenih obrokov
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • sestavi vprašalnik za naročnika o opravljeni storitvi v sodelovanju s strokovnimi službami
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna osnove marketinga
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovni nalog
 • pregleda naročila
 • seznani se s posebnostmi posameznih naročil
 • pozna podatke, potrebne za pripravo in izvedbo cateringa
 • pozna normative za obroke, opremo in osebje
 • zna izdelati vsebinski in terminski plan za izvedbo cateringa
Operativna dela sprejme naročilo in izdela ponudbo
 • sprejema naročila osebno, po telefonu, preko spletnih strani
 • dogovarja se za izvedbo izrednega obroka
 • ogleda si lokacijo
 • svetuje naročniku in usklajuje naročnikove želje
 • sestavi meni v sodelovanju z vodjem kuhinje
 • načrtuje način postrežbe jedi in pijač v sodelovanju z vodjem strežbe
 • načrtuje dekoracijo prostora in miz v sodelovanju z aranžerjem
 • izdela kalkulacijo obroka na osebo
 • zna presoditi naročnikove želje in zahteve
 • zna prilagoditi ponudbo jedi in pijač glede na okoliščine izvedbe naročila
 • pozna primerne jedi in pijače, ki ustrezajo določenemu tipu naročila
 • pozna postopke transporta
organizira in vodi pripravo cateringa
 • prevzame ekipo in odredi delovne naloge za vsakega člana ekipe
 • organizira dobavo surovin in izbira dobavitelje
 • organizira pripravo potrebnega inventarja
 • koordinira prevoz
 • izbere dekoracijo prostorov
 • vodi, spremlja in preverja ureditev prireditvenega prostora
 • vodi, spremlja in preverja postavitev miz
 • vodi, spremlja in preverja ureditev dekoracije in male namizne opreme
 • vodi, spremlja in preverja pripravo prostorov za delitev hrane
 • vodi, spremlja in preverja pripravo prostora za deserviranje (ofis)
 • vodi, spremlja in preverja pripravo točilnice
 • koordinira delo kuhinje, strežbe in transporta
 • opravi končno kontrolo
 • pozna časovne normative za posamezne naloge
 • pozna pravila sestavljanja jedilnikov
 • pozna vse vrste inventarja in njegovo uporabo
 • pozna osnovna pravila aranžiranja prostora
 • pozna pravila in načine strežbe pijač
izvede catering
 • sprejme naročnika in mu predstavi pripravljene jedi in pijače
 • organizira sprejem gostov
 • organizira in vodi postrežbo pijač in jedi
 • izvede animacijo na željo naročnika
 • odgovoren je za dosledno izvajanje protokola oziroma minutnika
 • odgovoren je za upoštevanje zakonskih predpisov v zvezi s prireditvijo, prostorom in časom
 • spremlja in nadzoruje kvaliteto izvedbe vseh storitev v okviru prireditve
 • rešuje pritožbe in reklamacije
 • pozna termične postopke priprave hrane
 • pozna postopke transporta pripravljenega obroka
 • pozna različne načine strežbe
 • pozna tehnologijo in tehniko dela točilnice
 • zna sestaviti minutnik
 • pozna zakonska določila, vezana na prireditev
organizira in vodi zaključna dela
 • organizira in vodi zaključna dela po končani izvedbi
 • določi, vodi in razporeja člane ekipe za posamezna opravila
 • preverja spravilo uporabljenega inventarja
 • pridobi naročnikove povratne informacije o izvedenem izrednem obroku
 • pozna dokumentacijo o inventarju
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o količini porabljene hrane in pijače na prireditvi
 • vodi evidenco porabljenega delovnega časa
 • vodi evidenco inventarja
 • vodi evidenco po pravilih "haccapa"
 • evidentira in zabeleži neskladnosti
 • pripravi poročilo o opravljenem delu in zadovoljstvu gostov
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna sestaviti poročilo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • zagotavlja kvaliteto lastnega dela in dela drugih v skladu s standardi kakovosti in predpisi
 • analizira in oceni izvedbo izrednega obroka
 • predlaga izboljšave
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna pravila stroke, etike in estetike
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • spremlja trende in novosti na področju stroke
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • dela v timu
 • zna izbirati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
komunicira z gosti in naročniki v enem tujem jeziku
 • svetuje in priporoča gostom in naročnikom
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v enem tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da varuje sebe in sodelavce
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva smernice dobre higienske prakse (haccap)
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna sanitarno-higienske predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Restavracija Maestro Ljubljana
 • Teja Gmeiner Zupančič, Vivo catering, Restavracija Maestro Ljubljana
 • Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, Sora, Medvode
 • Edvard Kužnar, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 • Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
 • Koordinator:Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje