POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 604-8/2012/17

1. Ime in koda poklicnega standarda

Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika 77565580

Klasius-P16

Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)

2. Ime in koda poklica

Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke ipd. (2444)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in spremlja lastno delo
 2. racionalno načrtuje poti na terenu in potrebni čas
 3. varuje zdravje in skrbi za varnost pri delu
 4. komunicira z uporabniki in različnimi organizacijami ter institucijami
 5. tolmači iz govornega v slovenski znakovni jezik
 6. tolmači iz slovenskega  znakovnega jezika v govorni jezik
 7. nastopa pred javnostjo
 8. vključuje tolmačenje v uporabnikovo skupnostno in socialno mrežo
 9. ravna v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in s poklicnim kodeksom tolmačev
 10. vodi lastno dejavnost tolmačenja
 11. prepozna potrebo po uporabi slovenskega znakovnega jezika
 12. seznanja širšo javnost o komunikacijski oviri, ki jo ustvarja gluhota
 13. zagotavlja kakovost tolmačenja
 14. skrbi za lastni strokovni razvoj na področju tolmačenja
 15. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 16. uporablja informacijskokomunikacijsko tehnologijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo tolmačenja za uporabniško skupino gluhih oseb
 • načrtuje proces svojega dela v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi podlagami
 • usmerja gluhe osebe na pristojne institucije za uveljavljanje pravic, na izobraževanje ali zadovoljevanje potreb v okviru socialnih programov nevladnih organizacij
 • uporablja informacijskokomunikacijsko tehnologijo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna pravila, načine in pomen skrbnega načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
 • pozna pravice gluhih oseb, ki izhajajo iz zakonodaje, ki ureja področje gluhote in jih zna predstaviti
 • pozna možnosti izobraževanja za gluhe osebe
 • pozna nevladne organizacije, ki delujejo na področju gluhote, in njihove vloge pri zadovoljevanju potreb gluhih oseb
 • pozna načine uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije
Priprava dela oz. delovnega mesta se samostojno pripravi na tolmačenje
 • pravočasno prispe na kraj tolmačenja
 • seznani se z vsebino tolmačenja
 • prilagaja pravila osebne urejenosti za potrebe tolmačenja
 • poišče in uporablja strokovne opore in gradiva za razvoj lastnega dela
 • pozna javne institucije, v okviru katerih poteka tolmačenje
 • pozna in razume pravila osebne urejenosti za potrebe tolmačenja
 • zna poiskati strokovno oporo in gradivo za tolmačenje zahtevnejših strokovnih vsebin v znakovni jezik
Operativna dela pripravi pripomočke za potrebe tolmačenja
 • uporablja spletno kamero in snemalnike
 • namešča in uporablja programska orodja spletnega komuniciranja
 • vzpostavlja delovanje komunikacijskih pripomočkov
 • zna ravnati s spletno kamero in snemalniki
 • zna nameščati in uporabljati programska orodja spletnega komuniciranja
 • zna vzpostaviti delovanje komunikacijskih pripomočkov
tolmači iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
 • opazuje in posluša govorečo osebo ter ji sledi
 • pomni govorno izraženo besedilo
 • izraža povedano besedilo v slovenski znakovni jezik
 • ima spretnosti koncentracije
 • prepozna, kdaj je tolmačena vsebina za gluho osebo nerazumljiva
 • prilagodi vrste in tehnike tolmačenja glede na okolje in razumevanje ciljne skupine
 • razume vsebino tolmačenja
 • spremlja novosti na področju slovenskega znakovnega jezika
 • obvlada vrste in tehnike tolmačenja
 • pozna tehnike ohranjanja koncentracije
 • obvlada posamezne elemente slovenskega znakovnega jezika
 • pozna vire s pomočjo katerih lahko pridobi informacije o novostih na področju slovenskega znakovnega jezika
tolmači iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 • opazuje osebo, ki se izraža v slovenskem znakovnem jeziku in ji sledi
 • odčitava z ustnic
 • pomni znakovno izraženo besedilo
 • izraža znakovno izraženo besedilo v slovenski jezik
 • pravilno in natančno izgovarja imena in pojme
 • preveri razumljivost povedanega pri gluhi osebi
 • prilagodi tolmačenje glede na okolje in razumevanje ciljne skupine
 • obvlada vrste in tehnike tolmačenja
 • je sposoben razumljivega izražanja v slovenskem jeziku
 • pozna različne načine uporabe glasu kot orodja
 • razume vsebino besedila, se zna vanj vživeti in ga ustrezno podati
 • pozna fonetična pravila
 • pozna pravila slovenskega knjižnega jezika
 • obvlada pravilne tehnike dihanja
 • obvlada posamezne elemente slovenskega znakovnega jezika
nastopa pred javnostjo
 • je vešč javnega nastopanja
 • nastopa pred kamero
 • zna premagovati napetost pred nastopom pred večjo skupino ljudi
 • obvlada nastopanje pred kamero
vključuje tolmačenje v uporabnikovo skupnostno in socialno mrežo
 • informira gluhe osebe o sistemu socialnega varstva ter o skupnostni mreži
 • deluje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • pojasni vlogo pravice gluhih do tolmačenja v javnih institucijah
 • zna predstaviti širši sistem socialnega varstva, ki ureja pravice za gluhe osebe
 • pozna delovanje skupnostne in socialne mreže
 • pozna in razume kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
prepoznava potrebe uporabnikov po uporabi slovenskega znakovnega
 • uresničuje potrebe gluhih oseb, povezanih s sporazumevanjem v slovenskem znakovnem jeziku
 • uveljavlja poklicno vlogo tolmačev pri delu
 • pozna poklicno vlogo tolmačev slovenskega znakovnega jezika pri zadovoljevanju potreb gluhih oseb
vodi lastno dejavnost tolmačenja znakovnega jezika
 • sodeluje z združenjem tolmačev pri izvajanju javnih pooblastil in drugih strokovnih nalog
 • vodi evidenco opravljenih storitev in poroča
 • odgovorno pripravlja zahtevke za porabo javnih sredstev
 • pozna organiziranost in vlogo Združenja tolmačev znakovnega jezika Slovenije
 • pozna svoje obveznosti, ki izhajajo iz vpisa v register tolmačev za znakovni jezik
Administrativna dela administrativno spremlja izvajanje storitve tolmačenja
 • pripravi potne naloge in obračuna stroške poti v skladu z veljavnimi pravili za stroške poti
 • upošteva tarifo tolmačev pri pripravi dokumentacije za obračun storitve
 • izdeluje poročila za opravljeno delo
 • pozna tarifo tolmačev in dokumentacijo, ki jo potrebuje za obračun storitve
 • pozna pravila za obračunavanje stroškov poti
 • obvlada pripravo potnih nalogov
Nadzor dela evalvira in nadzira izvedbo lastnega dela
 • opravlja lastno delo v skladu s pravili in postopki
 • izvaja samoevalvacijo in samonadzor izvajanja lastnega dela
 • uporabnike seznanja s potmi ugovorov zoper opravljeno storitev
 • pozna pomen in postopke samoevalvacije in samonadzora pri lastnem delu
 • zna sprejeti odgovornosti za opravljanje lastnega dela v skladu s pravili
 • pozna postopek poti ugovorov zoper opravljeno storitev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost tolmačenja
 • zagotavlja in kontrolira kakovost lastnega dela
 • gospodarno in racionalno ravna s sredstvi in pripomočki za delo
 • varuje osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi
 • ravna v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • ravna v skladu s kodeksom etike za tolmače znakovnega jezika
 • spremlja in pri delu vpeljuje razvoj slovenskega znakovnega jezika
 • se stalno strokovno usposablja in skrbi za poklicni razvoj
 • pozna kodeks etike za tolmače znakovnega jezika
 • pozna kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • pozna možnosti razvoja slovenskega znakovnega jezika
 • pozna načine izpopolnjevanja svojega znanja
 • pozna osnove sistema socialnega varstva in socialne varnosti
 • pozna pomen kakovostne izvedbe lastnega dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • pravilno uporablja naprave in skrbi za njihovo stalno vzdrževanje
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno vzdrževalno službo vzdrževanja o večjih napakah na opremi, ki jo uporablja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira z uporabniki, društvi in združenjem ter sodeluje pri seznanjanju širše javnosti s komunikacijsko oviro, ki jo predstavlja gluhota
 • je spreten v komuniciranju v slovenskem in v slovenskem znakovnem jeziku
 • predstavlja potrebe gluhih oseb pristojnim organizacijam in institucijam
 • sodeluje s pristojnimi institucijami pri pojasnevanju socialnih posledic gluhote
 • krepi medsebojne odnose
 • komunicira v slovenskem in enem tujem jeziku
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijo v slovenskem in slovenskem znakovnem jeziku
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna pomen in osnove poslovne komunikacije
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna predstaviti potrebe gluhih oseb pristojnim organizacijam in institucijam
 • pozna možnosti sodelovanja z različnimi institucijami pri pojasnjevanju socialnih posledic gluhote
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno zdravje in zdravje uporabnika ter okolje
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna načela varovanja zdravja pri delu z različnimi uporabniki
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja
 • pozna tehnike razbremenitve rok
 • pozna načine ohranjanja kondicije glasilk

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jasna Bauman, univ. dipl. soc. del., Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc.in dipl. soc. del., Pleiades, socialni razvoj, izobraževanje, svetovanje in supervizija
 • Ljubica Podboršek, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • Tanja Dular, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
 • Matjaž Juhart, prof. def., Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
 • Inge Prašnikar, viš. upr. del., CSD Zagorje, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI