POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 18/25.02.2005
Nasledniki:
-

1. Ime in koda poklicnega standarda

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 7620.003.5.0

Klasius-P16

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

2. Ime in koda poklica

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica za osebe s posebnimi potrebami (5132.05)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo uporabnikov
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. sporazumeva se z uporabniki, s sodelavc in poslovnimi partnerji
 5. vodi uporabnike pri delu v delavnici
 6. usposablja uporabnike za samostojno delo in življenje
 7. organizira in izvede kreativne dejavnosti
 8. izvaja strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delo v delavnici
 • načrtuje tehnološke postopke v delavnici
 • predlaga čas izdelave oz. norme glede na pravilnik o nagrajevanju uporabnikov v sodelovanju s strokovnim timom
 • razporeja delovne postopke med uporabnike ob upoštevanju individualnih razlik in posebnosti uporabnikov
 • pozna poslanstvo socialnovarstvene ustanove
 • pozna pravilnik o nagrajevanju uporabnikov
 • pozna vrste oseb s posebnimi potrebami
 • pozna značilnosti motenj v duševnem razvoju
 • pozna sistem skrbi za osebe s posebnimi potrebami
načrtuje izdelke
 • pripravi osnutke izdelkov glede na naročilo in kreira izdelke za lasten program VDC oz. drugih socialnih zavodov
 • načrtuje tržno zanimive izdelke
 • načrtuje nabavo materiala za izdelke in zaposlitev
 • analizira prihodke in odhodke zaposlitvenega programa v svoji delavnici
 • pozna osnove tehnoloških postopkov in estetskih meril za izdelek
 • pozna osnove trženja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pripravi potrebne materiale za delo
 • izdela pripomočke za delo
 • izdela predloge pripomočkov za delo
 • pripravi stroje in orodja
 • ergonomsko pripravi delovno mesto
 • pozna pomen posameznih pripomočkov za delo za osebe s posebnimi potrebami
 • pozna postopke za obdelavo materialov pri izdelavi pripomočkov za delo
Operativna dela vodi uporabnike pri delu v delavnici
 • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v delovno skupino v sodelovanju s strokovnim timom
 • načrtuje individualne programe dela v sodelovanju s strokovnim timom
 • zagotavlja aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini v delovni proces
 • organizira skupine uporabnikov za delo
 • ocenjuje delo uporabnika in oblikuje predlog za nagrajevanje
 • usmerja uporabnika v aktivno zadovoljevanje lastnih potreb
 • utrjuje že osvojena znanja in spretnosti uporabnikov
 • zagotovi ustrezno psihosocialno vzdušje v skupini uporabnikov
 • pozna značilnosti oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in z dodatnimi motnjami
 • pozna individualne posebnosti uporabnikov
 • pozna osnovne metode vodenja in sproščanja
 • pozna osnovna pedagoška in andragoška načela, metode in oblike
 • pozna smotre dela oseb s posebnimi potrebami
usposablja uporabnike za samostojno delo in življenje
 • usposablja uporabnike za samostojno delo in življenje
 • razvija delovne navade, vztrajnost in natančnost uporabnikov
 • spremlja in usmerja uporabnike pri delu
 • razvija pozitiven odnos do dela in osebno odgovornost
 • navaja uporabnike na smotrno uporabo materialov, časa in energije
 • pozna osnove spoznavnega razvoja (občutki, zaznave itd.)
 • pozna specialnopedagoška načela
 • pozna in obvlada področje samooskrbe
organizira in izvede kreativne dejavnosti
 • organizira in izvede športne aktivnosti
 • organizira in izvede kulturne aktivnosti
 • organizira in izvede izobraževalne aktivnosti
 • pozna pomen športne aktivnosti za uporabnike
 • pozna pomen kreativnih aktivnosti in prostočasovnih interesnih področij uporabnikov
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
izvaja strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • krepi socialne odnose z uporabniki in s sodelavci
 • spodbuja uporabnike k samostojnosti in soodločanju
 • varuje pravice in interese uporabnikov
 • pozna Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • pozna pravice in interese uporabnikov
 • pozna vlogo delovnega inštruktorja v sistemu socialnega varstva
Administrativna dela izpolnjuje dokumentacijo o delu in o uporabniku
 • vodi evidence materialov, izdelkov
 • vodi delovno dokumentacijo
 • vodi dnevno, tedensko in mesečno dokumentacijo o uporabnikih
 • vodi evidence opravljenega dela posameznega uporabnika
 • pozna delovno in drugo dokumentacijo
 • obvlada oblike in načine poročanja o delu in uporabnikih
Komercialna dela pridobiva naročila
 • pridobiva naročila
 • izbira ustrezne izdelke glede na zmožnosti delovne skupine
 • izdela kalkulacijo za izdelek
 • oblikuje predlog cene izdelka
 • predlaga nabavo materialov
 • pozna vhodne stroške materiala, energije
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna normative za porabo časa in materiala
skladišči material in izdelke
 • sprejema in skladišči material in izdelke
 • odpremlja izdelke k naročniku
 • pozna pravila skladiščenja
Vodenje vodi delovni proces v delavnici
 • vodi in usklajuje delo v skupini
 • rešuje vsakodnevne probleme v skupini
 • pozna in upošteva osnovne zakonske podlage za delo v VDC in drugih socialnih zavodih
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto dela
 • kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela
 • ekonomično uporablja energijo, material in čas
 • zagotovi pravočasno oddajo izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje stroje, orodja in pripomočke
 • čisti stroje, orodja in pripomočke
 • popravi manjše okvare
 • obvesti nadrejene o večjih okvarah in organizira popravilo
 • upošteva varnostna navodila
 • pozna postopke čiščenja in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna parametre na strojih, napravah, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalcev
Komunikacija komunicira z uporabniki in njihovimi zakonitimi zastopniki
 • spodbuja in krepi uporabnikovo socialno mrežo
 • krepi medsebojne odnose
 • pozna skupnostno in socialno mrežo
 • seznanjen je, kdo vse lahko pomaga pri skrbi za uporabnika
 • pozna pomen in osnove verbalne, neverbalne in nadomestne komunikacije
 • pozna pomen in obvlada poročanje zakonitim zastopnikom do dogovorjene ravni
komunicira s strokovnimi delavci in sodelavci v VDC
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • sodeluje v timu
 • pozna osnove in pravila timskega dela
komunicira s poslovnimi partnerji
 • uporablja elektronska komunikacijska sredstva
 • ravna v skladu s poslovnim ravnanjem
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme
 • uporablja varovalna sredstva in opremo
 • zagotavlja varno delo uporabnikov
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna uporabo pripomočkov in sredstev, ki omogočajo večjo varnost pri delu
 • pozna potrebna zaščitna sredstva
varuje okolje v delavnici
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Danica Hrovatič, Socialna zbornica Slovenije
 • Andreja Štajer, VDC Tončke Hočevar Ljubljana
 • F. Jakič, VDC Tončke Hočevar Ljubljana
 • J. Meško, VDC Tončke Hočevar Ljubljana
 • Sabina Petek, VDC Polž, Maribor
 • Sreto Zelen, VDC Muc, Preserje
 • Vladka Zavasnik, Želva, Ljubljana
 • Jelka Drobne, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI