tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 75622020

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostnik/varnostnica (5169.09)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • opravlja osnovna varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • prepozna varnostna tveganja, nevarnosti in pozna postopke za preprečevanje
 • izvaja zakonske predpise in podzakonske akte, deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami
 • varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta izvede primopredajo službe
 • seznani se s konkretnimi nalogami
 • prevzame delovno opremo in delovne pripomočke
 • pozna namen in način uporabe delovne opreme in pripomočkov
Operativna dela opravlja osnovna varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • uporablja sisteme tehničnega varovanja v skladu z načrti
 • vklaplja in izklaplja instalacije, naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • zavaruje kraj dogodka
 • poskrbi za varnost ljudi na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • ­obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in policijo
 • ­obvesti pristojni organ o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov čuvajev
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • prepozna kazniva ravnanja
 • ustrezno reagira ob pojavih vandalizma ali drugih varnostnih problemih
 • preprečuje vnos nevarnih predmetov
 • posreduje informacije na območju mirujočega prometa tudi na javnih prireditvah
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo
 • vizualno nadzira varovano območje parkirišča, ki ga varuje, tudi na javnih prireditvah
 • usmerja vozila na parkirna mesta tudi na javnih prireditvah
 • varuje parkirišča in opozarja na nepravilnosti tudi na javnih prireditvah
 • sodeluje pri usmerjanju skupine ljudi ob zasilnih izhodih in v smeri  
 • reševanja tudi na javnih prireditvah
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
 • pozna ukrepe in dolžnosti varnostnika
 • pozna osnovna načela uporabe ukrepov varnostnika za varovanje človekovih pravic in svoboščin
 • pozna praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načelo sorazmernosti pri uporabi ukrepov in dolžnosti varnostnika čuvaja
 • pozna različna sredstva in oblike mehanske zaščite
 • pozna tehnike gašenja začetih požarov
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
 • pozna svoje naloge varovanja
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • pozna navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami na varovanem območju ali objektu
 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
 • obvlada ukrepe prve pomoči

prepozna varnostna tveganja, nevarnosti in pozna postopke za preprečevanje
 • reagira na različne nevarnosti
 • prepoznava nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • pozna varnostna tveganja, ogroženost, požarne in druge nevarnosti
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna postopek ravnanja z nevarnimi predmeti
Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vodi evidenco o izdanih ključih
 • vodi evidence o frekvenci na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše poročilo o delu, dogodkih in o uporabi ukrepov varnostnika čuvaja
 • pozna tovorni list, dobavnice in dovolilnice za vhod in izhod iz območja varovanja
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • pozna osnovne pogodbene obveznosti do naročnika

izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • uporablja službeno izkaznico za varnostnike čuvaje
 • obvlada pravilen in varen način uporabe zaščitnih sredstev
 • pozna ukrepe in dolžnosti varnostnika čuvaja
 • pozna pogoje in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna pomen varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Komunikacija sodeluje z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • usmerja stranke
 • omogoči evakuacijo in varen umik ljudi in premoženja z ogroženih območij
 • obvlada delo s telefonskimi centralami
 • obvlada postopek ugotavljanja istovetnosti oseb
 • zna opisati varnostno dogajanje
 • pozna osebne uradne dokumente
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Varovanje zdravja in okolja opozarja na nevarnosti na varovanem območju
 • prepozna nevarnosti za zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja in okolja, ko preti nevarnost
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja
 • pozna ukrepe za zaščito pred nevarnimi snovmi na varovanem območju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G 7 d.o.o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Ul. kraljeviča Marka 5, Maribor

Koordinator: Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje


Priprava revizije:

 • Simon Savski (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Ingo Paš (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Peter Bach (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Milan Vačovnik (Varnost Maribor)
 • Andrej Pilko (Sintal)
 • Janez Videmšek (G 7)
 • Drago Velički (Policijska akademija)
 • Marta Mur Poklukar (Policijska akademija)
 • Dragica Andlovič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
 • Andrej Rom (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Boštjan Perklič (Ministrstvo za notranje zadeve)

Koordinator revizije: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word