tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 27.02.2017 , 604-8/2012/67

1. Ime in koda poklicnega standarda

Suhozidar/suhozidarka 74887840

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. zagotavlja kakovost, finančno pozitiven rezultat svojega dela in izdelkov, pri čemer upošteva načela racionalne rabe materiala
 2. načrtuje svoje delo skladno z lokalnimi značilnostmi in kulturno dediščino pri suhozidni gradnji
 3. ocenjuje stanje kamna v naravi in izbere kamen glede na lastnosti in funkcijo, ki jo bo le-ta imel v nastajajoči konstrukciji
 4. pripravi temelje suhozidne strukture, pri čemer  upošteva posebnosti vsakokratnega terena
 5. izdeluje suhozidne strukture skladno s pripadajočo projektno dokumentacijo, z uporabo ročnih orodij in strojev za pripravo kamna, pri čemer upošteva zahteve za ohranjanje izvirne kulturne dediščine
 6. vzdržuje kamnite strukture in daje navodila za njihovo vzdrževanje
 7. po načrtih postavlja delovne odre za dela, ki jih opravlja
 8. ohranja in razvija kulturno dediščino na področju suhozidne gradnje skladno z lokalnimi značilnostmi
 9. dela tako, da ne ogroža svojega zdravja in varnosti ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja
 10. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za izvedbo del
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (navodila za delo, projektno dokumentacijo, kulturno- varstvena navodila)
 • pri izvajanju del na objektih in v območjih kulturne dediščine upošteva normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo
 • izdela delovno skico z elementi tehničnega risanja
 • določi vrstni red opravil pri gradnji
 • z merilnimi pripomočki preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • dogovori se s sodelavci  v skupini o postopkih dela
 • pozna tipe konstrukcij, s katerimi dela, glede na geografske in zgodovinske značilnosti
 • pozna in upošteva krajevne (lokalne) značilnosti suhozidne gradnje

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in zavaruje delovišče
 • zavaruje in označi delovišče
 • pripravi materiale za delo  in  jih ustrezno razporedi
 • izbere orodja in pripomočke za varno delo
 • pripravi pripomočke in naprave za transport kamna do mesta vgraditve
 • upošteva transportne poti in ugotovi druge posebnosti in značilnosti delovnega prostora
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna vrste, lastnosti in kompatibilnost  gradbenih materialov, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
Operativna dela izbira kamen glede na lastnosti in funkcijo v suhozidni konstrukciji
 • izbere ustrezno vrsto kamna za gradnjo skladno z lokalno suhozidno tradicijo
 • glede na vrsto kamenja pozna in uporablja ustrezen način gradnje
 • na delovišču uporablja transportno tehniko in pripomočke za transport kamna v navpični in vodoravni smeriizdela temelje suhozidne gradnje
 • upošteva posebnosti terena pri temeljenju
 • po potrebi zid očisti do stopnje, ko gradnja doseže primerno statično trdnost
 • preveri, če so temelji izkopani do trdne podlage
po načrtih postavlja delovne odre za dela, ki jih opravlja
 • sestavlja, postavlja, odstranjuje enostavne delovne odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije pomagal
 • pozna vsebino kontrolnega lista odra in primere, kdaj se le-ta uporablja
z uporabo primernega orodja dodela in pripravi kamnite elemente za vgradnjo
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgradnjo
 • pri odločitvi o dodatni obdelavi kamna upošteva njegove lastnosti
 • preveri kakovost  vsakega kamna pred vgradnjo
 • kamen obdeluje predvsem z ročnim orodjem
 • po potrebi obdela ključne kamne za vse vrste gradenj
 • po potrebi obdela kamnite plošče za tlak  in pokritje suhega zidu
 • kadar je (z vidika izdelka) ustrezno obdela kamen z električnim  ali pnevmatskim orodjem, kot so kotna rezalka, vrtalka, pnevmatsko orodje, vodna krožna žaga
 • sortira  zalogo kamnitega materiala
gradi suhozidne konstrukcije, upoštevajoč projektno dokumentacijo ter zahteve za ohranjanje izvirne kulturne dediščine
 • pozna in upošteva tehnike suhozidne gradnje
 • pozna vrste suhih zidov glede na njihovo funkcijo ter tehnično izvedbo
 • uporablja merilne pripomočke
 • vgrajuje kamnito opremo  
 • meri dolžine, višine, višinske kote in naklone
 • določa zaključne linije vgrajenih elementov
 • pri svojem delu upošteva načela suhozidne gradnje
 • izvede drenažo zidu
 • loči primere dobre in slabe prakse suhozidne gradnje v lokalnem okolju in upošteva dobre prakse pri svojem delu
 • pozna značilnosti kulturne dediščine pri izdelavi suhozidnih konstrukcij
izdela zunanji ali notranji tlak iz kamnitih plošč na peščeno podlago
 • bere ali pripravi načrt tlakovanja
 • obdela plošče z ročnim orodjem
 • pripravi vodilne točke in pasove za postavitev tlaka
 • položi zunanji ali notranji kamniti tlak
 • upošteva in meri višine, dolžine in naklone
gradi kamnite stopnice za premostitev višine med dvema nivojema
 • pregleda navodila za delo, tehnično dokumentacijo ali morebitne kulturnovarstvene pogoje
 • pri izboru tipologije stopnic upošteva navodila projektanta
 • določi ali izbere dimenzije stopnic glede na naklon klančine
 • izbere tip višinskih prehodov
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgradnjo in se glede na to odloča, kako in koliko bo kamen dodatno obdelal
 • preveri kakovost  vsakega kamna pred vgradnjo
 • kamen obdeluje predvsem z ročnim orodjem
 • izdela kaskadni izkop klančine
 • izkoplje temelj za prvo stopnico
 • gradi stopnice z upoštevanjem načel gradnje nosilnih in suhozidnih konstrukcij
 • sproti zagotavlja pričakovani estetski videz stopnic in natančnost gradnje
obnavlja, prenavlja, rekonstruira suhozidne konstrukcije
 • ocenjuje stanja suhozidne konstrukcije in opozarja na potrebna popravila
 • pozna poškodbe na suhozidnih konstrukcijah  in vzroke za nastanek
 • vizualno in tehnično ugotovi stanje suhozidne gradnje ter oceni poškodovanost objekta
 • pregleda dokumentacijo obstoječe suhozidne konstrukcije
 • opravi izbor materiala in določi tip konstrukcije
 • opravi vzdrževalna dela na konstrukciji (tehnično, tipološko in vizualno ustrezno)
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izdela popis in postopek del skladno z danimi kulturnovarstvenimi navodili in naročnikovimi zahtevami  
 • posreduje navodila za vzdrževanje
 • fotodokumentira ključne faze posega
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij
Komercialna dela pripravi ponudbo s popisom del in izstavi račun
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • evidentira količino opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pripravi račun in ga izda naročniku
izvaja promocijo o lokalno sprejemljivi suhozidni praksi v kontekstu kulturne krajine uporabnikom, naročnikom in novim generacijam
 • nastopa na sejmih in razstavah in sodeluje na natečajih
 • pozna ciljno skupino potrošnikov
 • širi vedenje o gradnji suhega zida in njegovem vrednotenju zainteresirani javnosti
 • zbira reference svojih dobrih praks suhozidne gradnje
 • izvaja delavnice suhozidne gradnje za zainteresirano javnost
Vodenje vodi suhozidarsko skupino pri izvedbi obnove/novogradnje v sodelovanju s strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine
 • usmerja in vodi potek del suhozidarske skupine, deli naloge
 • pozna potek in tehnološke metode obnove/novogradnje
 • pozna osnovne principe organizacije dela
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost dela skladno z normativi in standardi stroke
 • dosledno  upošteva operativni  načrt  del in vrstni red opravil
 • sproti preverja kakovost dela z meritvami vodoravnosti in navpičnosti oz. poševnosti
 • pozna primere dobre in slabe prakse suhozidne gradnje in izbere merila za kakovosten  končni izdelek
 • na objektih in v območju varovane kulturne dediščine upošteva kulturnovarstvene pogoje službe za varstvo kulturne dediščine
 • pozna in upošteva okoljski vidik suhozidne gradnje ter pomen avtentičnega videza suhozidne gradnje
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orodje in druga gradbena sredstva
 • vzdržuje, pregleduje in čisti delovne pripomočke in orodje
 • pregleduje merilne naprave in pripomočke
Komunikacija sporazumeva se s strankami, strokovnimi službami ter inštitucijami
 • sprejema in razume naročnikova navodila in projektne zahteve
 • daje ali sprejema navodila in skrbi za varnost sodelavcev
 • daje pojasnila in se sporazumeva z deležniki
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • posvetuje se s strokovnjaki
 • komunicira ustno in pisno
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • skrbi za varnost vseh vpletenih v delovni proces
 • ravna skladno s predpisi s področja varstva in zdravja pri delu
 • uporablja osebno varnostno opremo
 • uporablja orodja in stroje skladno z navodili in s predpisi o varnem delu
 • opozarja sodelavce in naročnike na morebitne nevarnosti pri delu
 • pozna varnostni načrt delovišča
varuje ožje in širše okolje pred nevarnostmi
 • pri obdelavi kamenja pazi, da delčki ne poškodujejo njega ali ostalih udeležencev delovišča
 • gradbeni odpadek in druge  odpadke odlaga skladno s predpisi
 • očisti delovno mesto
 • pri delu upošteva navodila, ki zagotavljajo izvajanje predpisov o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Prof. dr. Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • Nika Berlot Zadravec, Hiška, s. p.
 • Dejan Zadravec, Hiška, s. p., Društvo Jugna
 • mag.Vinko Zupančič, Zavod Traven
 • Danilo Antoni, Partnerstvo kraške suhozidne gradnje
 • Eda Benčič Mohar, ZVKDS - OE Piran
 • Eda Belingar, ZVKDS - OE Nova Gorica
 • Barbara Krajnc, GZS Center za poslovno usposabljanje

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word