tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 03.06.2005 , 54/03.06.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 7270.004.3.0

Klasius-P16

Farmacija (0916)

2. Ime in koda poklica

Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka (4131.03)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje lastno delo in pripravi delovno mesto z upoštevanjem razporeda dela
 2. opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 3. komunicira s sodelavci
 4. sprejme in paletizira vhodne materiale in polizdelke
 5. skladišči materiale, polizdelke in končne izdelke ter vračila s trga
 6. pripravi in odda surovine, ovojnine in polizdelke v proizvodni obrat ter končne izdelke
 7. označuje material pod nadzorom tehnika
 8. zagotavlja kakovost dela v skladu z navodili
 9. vzdržuje čistočo delovnih prostorov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta načrtuje lastno delo in pripravi delovno mesto z upoštevanjem razporeda dela
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela nadrejenega
 • pripravi delovno mesto
 • pozna standardne delovne postopke
 • pozna delovno opremo in delovne stroje
 • pozna in spoštuje pravila vstopanja in izstopanja osebja in materialov v skladiščne prostore
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in pripomočki za varno delo
Operativna dela sprejme in paletizira vhodne materiale in polizdelke
 • pregleda embalažo
 • očisti prispele embalažne enote
 • ukrepa v primeru poškodovane embalaže
 • preveri označevanje
 • sortira vhodni material po serijah
 • prevzame polizdelke iz proizvodnje
 • razporeja material za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
 • pravilno naklada material na standardno paleto ob upoštevanju dimenzij palet in gabarita skladišč
 • pozna pomen kakovosti embaliranja
 • pozna ukrepe, če je embalaža poškodovana
 • pozna oznake materiala
 • pozna standardne EU-palete in nosilnost regala
skladišči materiale, polizdelke in končne izdelke
 • razporeja material, surovine, polizdelke in izdelke v skladišču, po skupinah nevarnosti na podlagi pripravljenih seznamov
 • upošteva cone skladiščenja
 • upošteva R- in S-stavke
 • upravlja stroje v EX-prostorih
 • upravlja delovne stroje v skladišču (regalno dvigalo, viličar, prepalater, ...)
 • preskladišči neustrezen in odpisan material in ga količinsko preveri
 • pozna standardne postopke skladiščenja
 • obvlada delo z računalnikom pri izvajanju procesa skladiščenja
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • loči material po vrsti in serijski številki
 • loči material glede na skupine nevarnosti
 • zaveda se pomena pravilnega skladiščenja materiala
 • zaveda se pomena ločevanja ustreznega materiala od neustreznega in od vračil s trga
 • pozna toleranco delovnega stroje in gabaritno kontrolo
pripravi in odda surovine, ovojnine in polizdelke v proizvodni obrat ter končne izdelke
 • prevzame in stehta surovino pod nadzorom tehnika
 • označi surovino in jo naloži na vozilo
 • pripravi tiskano ovojnino pod nadzorom tehnika
 • ponovno skladišči surovino in ovojnino pod nadzorom tehnika
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po končanem tehtanju pod nadzorom tehnika
 • dostavi surovino in ovojnino v proizvodni obrat
 • odda polizdelek v proizvodnjo v skladu z naročilom
 • pod nadzorom tehnika pripravi ustrezno količino končnih izdelkov po naročilu kupca
 • pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • prepozna surovine in pozna njihove osnovne lastnosti
 • pozna standardne postopke priprave in oddaje surovine, ovojnine, polizdelkov in končnih izdelkov
 • pozna in spoštuje pravila vstopanja in izstopanja osebja in materialov v tehtalni prostor
 • zaveda se pomena dezinfekcije
Administrativna dela označuje material pod nadzorom tehnika
 • označi material za vzorčenje z identifikacijsko nalepko podjetja pod nadzorom tehnika
 • označi neustrezen material pod nadzorom tehnika
 • pozna načine označevanja materiala
 • pozna standardne postopke priprave in lepljenja identifikacijskih etiket
 • pozna podatke na identifikacijski etiketi
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost dela v skladu z navodili
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • upošteva FEFO- in FIFO-sistem skladiščenja
 • obvlada delo z računalnikom pri izvajanju procesa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje čistočo delovnih prostorov in pregleda delovno opremo
 • dnevno in generalno čisti skladišča in druge prostore
 • opravi dnevni pregled delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih strojev
 • razume pomen kvalitetnega vzdrževanja strojev in opreme
Komunikacija sprejema in podaja informacije o delu
 • sodeluje z nadrejenim in ostalimi sodelavci
 • sprejema in izvaja navodila o poteku dela
 • uporablja osnovno strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • opravlja delo z uporabo varovalni sredstev in opreme v skladu z navodili o varnosti in zdravju pri delu
 • pravilno in varno uporablja čistila
 • sortira odpadke
 • pravilno ukrepa v primeru razlitja/razsutja
 • sortira prazno embalažo
 • ukrepa ob poškodbah
 • pozna navodila za uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
 • pozna osnovne ukrepe ob razlitju in razsutju
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Nevenka Božič, Krka d. d., Novo mesto
 • Alenka Pučko, Krka d. d., Novo mesto
 • Petra Novak, Krka d. d., Novo mesto
 • Matjaž Peršin, Lek d. d., Ljubljana
 • Vladimir Bačnik, Lek d. d., Ljubljana
 • Nataša Čebulj, Lek d. d., Ljubljana
 • Darja Justinek, Lek d. d., Ljubljana
 • Vesna Bregar, Kemofarmacija d. d.
 • Borut Zule, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Simona Kodra Kadunc, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word