POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 12.12.2008 , 117/12.12.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica 7200.001.3.0

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

2. Ime in koda poklica

POKLICI ZA STORITVE (51)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s predpisi in standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. sporazumeva se s sodelavci
 6. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. izvaja pomoč pri obdukciji
 8. zbira in sortira materiale
 9. preventivno vzdržuje aparature, naprave, pripomočke in pribor

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • usklajuje transport pokojnih v prosekturo, izvedbo obdukcij
 • usklajuje prevzem pokojnih s pogrebnim servisom
 • pozna delo v prosekturi in povezavo s pogrebnim servisom
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja delovne površine, materiale, aparature in pripomočke za delo
 • ročno in strojno čisti prostor, pribor in opremo
 • čisti in dezinficira zahtevnejše površine in prostor (obdukcijske dvorane, obdukcijske mize)
 • vzdržuje razmere za čisto in varno delo
 • obvlada razmere za čisto in varno delo
 • pozna načine čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije opreme, pribora
Operativna dela izvaja pomoč pri obdukciji
 • pripravi umrlega za obdukcijo
 • izvaja evisceracijo in disekcijo
 • izvaja meritve in druge tehnične postopke (pomoč pri slikanju, disekcija skeleta, usmerjena nevropatološka obdukcija …)
 • oskrbi truplo po obdukciji (integracija, umivanje, priprava za transport)
 • obvlada osnove anatomije in fiziologije človeškega telesa
 • pozna zaščito pred možnostjo okužb
 • pozna nevarnosti okužb in zaščito pred njimi na delovnem mestu
 • pozna nevarnosti poškodb z ostrimi predmeti in zaščito pred le-temi
 • pozna opremo in delovanje opreme v prosekturi (hladilnik, obdukcijska miza, obdukcijska žaga, aspirator, tehtnica …)
 • obvlada higienske standarde v prosekturi
sprejema in oddaja pokojnega v prosekturi
 • izvaja transport v prosekturo
 • sprejema umrle v prosekturo (identifikacija, administriranje)
 • vodi evidence začasnega shranjevanja umrlih
 • preda pokojnika pogrebnemu servisu
 • pozna organizacijo dela v prosekturi
Administrativna dela vodi predpisano dokumentacijo
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav
 • evidentira porabo potrošnega materiala
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • obvlada delo z računalnikom in osnovno programsko opremo za urejanje besedil in tabel
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu z navodili za delo in etičnim kodeksom
 • upošteva standardne operativne postopke in navodila za delo v celotnem procesu
 • ravna skladno s pieteto do umrlega
 • opozarja na motnje in napake v procesu dela
 • obvešča nadrejene o pomanjkljivostih
 • izvaja samokontrolo pri delu in skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo delovnih postopkov
 • skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna in razume etični kodeks dela, vključno z varovanjem osebnih podatkov
 • pozna načela in načine nadzora kakovosti dela
 • pozna osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje aparature, naprave, pripomočke in pribor
 • izvaja osnovno vzdrževanje opreme in pribora: redno čiščenje in pregledovanje skladno z navodili
 • čisti prostore prosekture
 • sodeluje pri higienskem vzdrževanju opreme
 • razume delovanje naprav
 • pozna čistilna sredstva
 • razume delovanje strojev in naprav in pomen kvalitetnega vzdrževanja
 • pozna načine vzdrževanja naprav in opreme v prosekturi
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • sporazumeva se s sodelavci, svojci in pogrebno službo
 • posreduje informacije o delovnem procesu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovno strokovno terminologijo
 • pozna načine komuniciranja v timu in s svojci umrlega
Varovanje zdravja in okolja obvladuje varnostne ukrepe pri rokovanju z biološkim materialom
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • uporablja sistemska zaščitna sredstva
 • izvaja lokalne in sistemske varnostne ukrepe pri delu z umrlimi in biološkimi vzorci
 • pravilno in varno upravlja z aparaturami
 • pravilno in varno uporablja kemikalije, reagente in čistilna sredstva
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi
 • pozna in obvlada razmere za varno delo in ukrepe za zaščito okolja in lastno zaščito
 • pozna in obvlada ukrepe za varno delo pri rokovanju z biološkim materialom

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • asist. Izidor Kern, dr. med., Bolnišnica Golnik – klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
 • prim. asist. mag. Rajko Kavalar, dr. med, Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za patološko morfologijo
 • Zvezdana Dolenc Stražar, dr. med., Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI