tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica 70454430

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (2453.05)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci
 8. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 9. izdela predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 10. vodi glasbene oddaje
 11. zasnuje in opravlja intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 12. poroča o glasbenih dogodkih
 13. sodeluje pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje
 14. skrbi za redno bogatitev radijskega arhiva

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji in v skladu z lastnim  idejnim osnutkom glasbenih oddaj
 • spremlja glasbeno dogajanje
 • preverja ustreznost arhivskega glasbenega materiala
 • se zaveda odgovornosti učinkov svojega dela in vpliva medijev na nivo glasbene kulture občinstva
 • preverja uporabo multimedijskih sredstev za obogatitev programskih vsebin
 • sporoča čimbolj resnične, preverjene in objektivne informacije
 • pozna različne informacijske vire in medije
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna organizacijsko strukturo radijskega programa
 • pozna funkcijo in vlogo medijev v informacijski družbi ter specifiko radijskega medija
 • zna si zagotoviti potrebne vire informacij
 • pozna in razume učinke različnih elementov sporočanja: glas,glasba,originalni zvoki,umetni zvočni efekti
 • pozna pomen in specifike različnih glasbenih zvrsti
 • obvlada zakonitosti radiofonskega oblikovanja programa
 • obvlada zakonitosti radijskega poročanja
 • pozna predpise s področja avtorskih pravic
 • pozna osnove novinarske etike
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za delo

 • pripravi računalnik za delo
 • pripravi glasbene predvajalnike in drugo glasbeno in programsko opremo, ki jo potrebuje za izvedbo glasbenih oddaj
 • pozna minimalne standarde opreme prostora in aktivnosti v prostoru
 • zna ravnati s predvajalniki, strojno in programsko opremo, ki je potrebna za izvedbo glasbenih oddaj
 • obvlada informacijske sisteme na področju
Operativna dela izdela predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 • spremlja vsakodnevno informativno in drugo aktualno dogajanje z glasbenega področja v časopisih, strokovnih revijah in drugih medijih ter dogajanje na glasbenem področju
 • poišče, izbere in predlaga  glasbene teme v okviru programskega načrta in v sodelovanju z uredništvom
 • zbere glasbeno gradivo
 • sestavi zaporedje skladb
 • izdela oz. sodeluje pri izdelavi scenosleda glasbene oddaje
 • izbere glasbenika, izvajalca ali drugega poznavalca – gosta/i oz. sogovornika/e (v nadaljevanju: gost)
 • seznani se z delom in kulturnim krogom iz katerega gost izhaja
 • določi razmerje med glasbenim in govorjenim delom oddaje
 • se dogovori z gostom o načinu izvedbe oddaje
 • se dogovori s snemalno ekipo ali realizatorjem o morebitnih posebnih izvedbenih zahtevah oddaje
 • obvlada različne glasbene zvrsti in njihove značilnosti
 • pozna osnovne sestavine programskega načrta
 • pozna različne načine iskanja ustreznega glasbenega gradiva
 • pozna tipe oddaj in zna temu ustrezno prilagoditi scenosled glasbene oddaje
 • zna določiti posebne zahteve glasbene oddaje
 • zna sestaviti ustrezno zaporedje skladb glede na tematsko zasnovo oddaje
 • pozna delo svojega glasbenega gosta in sogovornika ter posebnosti kulturnega kroga iz katerega ta izhaja
 • pozna načine izvedbe oddaj
 • pozna načine vzpostavljanja stikov in komunikacije z akterji na glasbenem področju
vodi glasbene oddaje
 • povezuje zaporedje skladb z ustreznimi govornimi vložki
 • vzpostavi stik z gostom/i
 • vzpostavlja stik s poslušalci
 • podaja preverjene in relevantne informacije
 • komunicira sproščeno in konstruktivno
 • skrbi za pravilno izgovorjavo tujih besed, poimenovanj izvajalcev in skladb
 • se ustrezno odziva v različnih nepričakovanih situacijah
 • govori logično, tekoče in brez govornih napak
 • komunicira s tehnikom
 • obvlada vsebino glasbene oddaje, ki jo vodi
 • zna uvrstiti izvajalca v širši kontekst
 • pozna osnove medijske komunikacije
 • obvlada različne oblike govorne komunikacije
 • pozna osnovna pravila pogovornega in knjižnega slovenskega jezika
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih
 • zna komunicirati s tehniko
zasnuje in opravlja intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 • pripravi in postavlja ustrezna vprašanja glede na vsebino intervjuja
 • pripravi intervjuvanca na intervju
 • izvede intervju po telefonu, v studiu ali na terenu
 • posname ali v živo izvede intervju
 • postavlja ustrezna dodatna vprašanja glede na potek intervjuja
 • komunicira s tehnikom
 • komunicira sproščeno, tematiki primerno
 • pozna različne vrste intervjujev
 • obvlada tematiko intervjuja
 • pozna delo in ozadje delovanja intervjuvanca
 • zna zastavljati jasna in smiselna vprašanja glede na potek intervjuja
 • zna motivirati sogovornika
 • zna uporabljati snemalne naprave (mini disc, mikrofon, računalnik…)
 • pozna osnovna pravila pogovornega in knjižnega slovenskega jezika
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih
 • zna se pravilno odzivati na etično vprašljive situacije (sovražni govor, preklinjanje…)
 • zna komunicirati s tehnikom in mu dajati jasna in ustrezna navodila

sodeluje pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje

 • pripravi glasbeni material za uporabo v programu
 • sodeluje pri arhiviranju in obdelavi zvočne podobo oddaje
 • pozna osnove tonske tehnike
 • zna računalniško urejati zvočno podobo oddaje
skrbi za redno bogatitev radijskega arhiva
 • daje pobude za nakup glasbenih posnetkov
 • daje pobude za snemanje koncertov in obnovo ter posodabljanje glasbenega  arhiva
 • zagotovi tehnično podporo za izvedbo snemanja
 • preveri in uredi medsebojno obveznosti na področju avtorskih pravic
 • ureja bazo podatkov z avtorskega in izvajalskega področja
 • pozna aktualna dogajanja na glasbenem področju
 • pozna razvoj glasbenih zvrsti
 • pozna kvalitativne glasbene presežke
 • pozna osnove  tehnične izvedbe snemanja
 • pozna predpise s področja avtorskih pravic
 • pozna različne nosilce zvoka in načine njihovega arhiviranja
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • pripravlja redna poročila o svojem delu
 • uporablja informacijski tehnologijo
 • pripravlja sezname predvajanih glasbenih del za nadaljnjo rabo (avtorske agencije)
 • pozna osnovna pravila pisanja poročil
 • pozna osnovne zakonitosti delovanja informacijske tehnologije in njen pomen
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • deluje v skladu s programskimi standardi kakovosti
 • spremlja razvoj glasbene produkcije in širšega medijskega prostora
 • spremlja nove tehnološke in medijske postopke
 • sodeluje pri ocenjevanju vsebinske in kreativne zasnove glasbenih oddaj
 • pozna osnovne značilnosti produkcijskega procesa
 • pozna programske standarde kakovosti
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost na glasbenem področju
 • pozna in zasleduje vrhunske dosežke na glasbenem področju
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, glasbenimi gosti, izvajalci oz. sogovorniki
 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, ki so povezani s procesom dela
 • sprejema informacije od vodje ali od sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira s predstavniki zunanjih sodelavcev in izvajalcev
 • komunicira in vodi pogovor z glasbenimi gosti oz. sogovorniki
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku (aktivno)
 • uporablja elektronsko pošto in svetovni splet
 • uporablja strokovno, glasbeno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • pozna osnove novinarskega dela
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja, bontona in etičnega ravnanja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostno-zaščitna oprema
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Dragan Bulič, Radio Slovenija
 • Arnold Marko, Radio Študent
 • Dušan Uršič, Radio Dur
 • Vene Jernej, Radio Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Dr. Peter Purg, IAM Inštitut
 • Ivan Oven, MK
 • Irena Brglez, GZS
Koordinacija: Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word