tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 604-19/2010/26

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 66315730

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (5169.09)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja
 4. spremlja in usmerja delo varnostnega osebja
 5. sodeluje pri načrtovanju varovanja
 6. zagotavlja kakovost zasebnega varovanja
 7. komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev in drugimi osebami
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. zagotavlja varno delo varnostnemu osebju

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • načrtuje urnike rednih nadzornih pregledov
 • pripravi vprašalnike za posamezna nadzorovana področja
 • opredeli in priskrbi potrebne vire za izvedbo nadzora
 • opredeli cilje, obseg in kriterije nadzora
 • vzdržuje stik med matično družbo in varnostnim osebjem
 • uporablja komunikacijska sredstva

 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz delovnih razmerij
 • pozna predpise o zasebnem varovanju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • opravi primopredajo dela
 • seznani se z operativnimi nalogami in postopki
 • prevzame in preda delovne pripomočke in opremo
 • določi kriterije za opremo varnostnega osebja in vozil

 • pozna zahteve varnostnega osebja, opreme in vozil
 • pozna oblike in vrste varovanja
 • pozna tehnične karakteristike intervencijskih, neprebojnih in prirejenih vozil
 • pozna načela za izvedbo posamezne oblike dela (intervencije, varovanje premoženja ljudi in premoženja, varovanja oseb, prevoza in varovanja  gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja prireditev v gostinskih lokalih …)
Operativna dela izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja
 • ugotavlja prisotnost varnostnega osebja na razporejenih lokacijah
 • nadzira izpolnjevanje zakonskih zahtev varnostnega osebja
 • ugotavlja izvajanje nalog varnostnega osebja, ki so določene v pogodbi o varovanju
 • ugotovi osebno urejenost varnostnega osebja in urejenost delovnega mesta
 • pridobiva, zajema in ocenjuje informacije o nadzoru
 • nadzira razpoložljivost in uporabo tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje pri izvajanju varovanja
 • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov in internih navodil (prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, intervencija, varovanje javnih zbiranj … ) in to ustrezno evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru oziroma kontrolne knjige
 • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
 • s ponovnim nadzorom ugotavlja učinkovitost izvedenih ukrepov za ugotovljena neskladja

 • prepozna znake, po katerih ugotovi, da so osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil, ter prepozna utrujenost osebe
 • pozna oblike izvajanja zasebnega varovanja
 • pozna najpogostejše kršitve varnostnega osebja
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
 • pozna varnostne zadržke za delo varnostnega osebja
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna pristojnosti reprezentativnega strokovnega interesnega združenja na področju strokovnega nadzora
 • p­ozna pristojnosti inšpektorata, policije in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter drugih pristojnih organov za nadzor nad zasebnim varovanjem
spremlja in usmerja delo varnostnega osebja
 • spremlja in usmerja varnostno osebje pri izvajanju storite, ter mu svetuje
 • spremlja in usmerja varnostnike, ter jim svetuje, kako strokovno uporabljati ukrepe in druga sredstva
 • vzpostavi in vzdržuje primeren odnos do varnostnega osebja
 • izdela predlog za nagrajevanje varnostnega osebja
 • posreduje strokovno znanje in spretnost ter delovnopravne zahteve sodelavcem
 • preverja strokovno znanje in spretnosti varnostnega osebja

 • pozna metode motiviranja za delo in mirnega reševanja konfliktov
 • pozna metode in oblike timskega dela
 • pozna pristojnosti in načine sodelovanja z drugimi subjekti varovanja na področju zagotavljanja varnosti (policija, tožilstvo, inšpekcijske službe, občinsko redarstvo, reditelji, reševalci, gasilci …)
 • pozna spretnosti in znanja varnostnega osebja
sodeluje pri načrtovanju varovanja
 • sodeluje pri ogledu varovanega območja in pri pripravi predloga varovanja
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta ter predlaga rešitve
 • usklajuje ukrepe varovanja  z naročnikovimi zahtevami
 • pridobi podatke za pripravo ocene stopnje tveganja (od naročnika, policije …)
 • pripravi osnutek načrta varovanja, oceno stopnje tveganja, načrt fizičnega varovanja in sodeluje pri pripravi programa varovanja
 • na podlagi spremenjene ocene stopnje tveganja pripravi spremembe načrta varovanja

 • pozna dejavnike, ki pomenijo tveganje za varnost ali varnost ogrožajo
 • pozna vsebino načrta varovanja
 • pozna način določanja ocene stopnje tveganja
 • pozna zakonske zahteve za pripravo pogodbe o varovanju
Administrativna dela preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu, o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • pregleda dokumentacijo o delu varnostnega osebja in preveri, ali je v skladu z zahtevami naročnika, matične družbe in predpisov
 • vsebinsko in oblikovno pregleda evidence in zabeležke v primopredajnih knjigah
 • pregleda evidence zaposlenih na varovanem objektu, obiskovalcev, osebnih in tovornih vozil ter dokumente o izvozu blaga

 • pozna evidence na delovnih mestih v zasebnem varovanju
 • pozna poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
Zagotavljanje kakovosti preverja izpolnjevanje naročnikovih zahtev
 • preverja izpolnjevanje naročnikovih zahtev

 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna osnove standardov v zasebnem varovanju
 • pozna osnove mednarodnega standarda kakovosti ISO 9000
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • nadzira uporabo službene izkaznice za varnostno osebje
 • nadzira pravilno in varno nošenje službenega orožja

 • pozna ukrepe in druga sredstva varnostnika ter obveznost obveščanja policije in drugih pristojnih organov pri uporabi določenih ukrepov in v primeru kaznivega dejanja
 • pozna pogoje in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna pomen pravilnega nošenja delovne obleke in oznak varnostnega osebja
Vzdrževanje in popravila nadzira brezhibnost opreme in delovnih sredstev
 • nadzira optimalno pripravljenost opreme in vozil ter vzdrževanje delovne obleke, komunikacijskih sredstev, orožja in drugih sredstev, ki jih ima varnostno osebje v osebni uporabi
 • preverja pripravljenost vozil, varnostne opreme in sredstev
 • preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva

 • pozna delovanje komunikacijskih sredstev
 • pozna sistem vzdrževanja vozil, delovne opreme in sredstev
Komunikacija komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev in drugimi osebami
 • uporablja komunikacijska sredstva
 • napoti varnostno osebje na delo
 • obvesti pristojne organe oz. osebe o varnostnih dogodkih
 • zna strokovno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • ­obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • komunicira z mediji v okviru svojih pristojnosti

 • pozna tehnike komuniciranja
 • pozna posebnosti komunikacije pri komuniciranju z množico, v konfliktni situaciji in pri delu s težavnimi strankami
 • zna upravljati s človeškimi viri ob spoštovanju integritete zaposlenih
 • pozna komunikacijska sredstva
 • pozna osnovna pravila komunikacije s različnimi strankami v različnih situacijah
 • pozna elemente učinkovite komunikacije
Varovanje zdravja in okolja zaščititi se pred pristopom na varovano območje in varno pristopi na varovano območje
 • preveri uporabo zaščitnih sredstev
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja v nevarnosti

 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
organizira zaščito varovanega območja, ko preti nevarnost za okolje
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • vodi izvedbo prvih nujnih ukrepov za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje pri njej

 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Ul. kraljeviča Marka 5, Maribor

Koordinator:

 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

 

7. Delovna skupina pri reviziji poklicnega standarda


 • Simon Savski, MNZ
 • Boris Grilc, MNZ
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Franc Galin, Sintal d. d.
 • Janez Rozman, ZRSZV
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d. d.
 • Sebastijan Kavčnik, Varnost Maribor d. d.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinator:

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word