POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 17.04.2012 , 604-8/2012/6

1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze 64166330

Klasius-P16

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)

2. Ime in koda poklica

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. komunicira z naročnikom, izvajalci in s sodelavci
 8. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 9. namešča in konfigurira programsko opremo
 10. pripravi izvedbene rešitve v programskem jeziku
 11. upravlja podatkovne baze
 12. pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 13. vzdržuje dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 14. vodi in ureja podatke v podatkovni bazi in odkriva poskuse nepooblaščene uporabe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje manj zahtevne projekte manjših informacijskih sistemov in aplikacij
 • oceni obstoječe stanje
 • pripravi vsebinski predlog rešitve za izboljšanje poslovanja
 • izdela projektno nalogo z vsemi fazami izvedbe na osnovi rezultatov analize
 • uporablja tehnike in metode za razvoj in testiranje programskih rešitev
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna postopke sistemske analize in snovanja informacijskih sistemov
 • pozna načela in metode timskega in projektnega dela
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
opravlja organizacijska dela pri razvoju informacijskih sistemov
 • izvaja naloge s področja računalništva in informatike
 • pozna zakonodajo s področja varovanja in zaščite podatkov
 • pozna pravila o vodenju dokumentov
 • obvlada sodobna orodja in metode za razvijanje programskih aplikacij
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi operativne plane dela in prototipe ter namešča in konfigurira programsko opremo
 • načrtuje aktivnosti za izvedbo projektov informacijskih sistemov
 • izvede normalizacijo podatkov
 • pozna značilnosti datotečnih organizacij
 • pozna značilnosti podatkovnih modelov in zna izdelati podatkovni model za modele okolja
Operativna dela pripravi izvedbene rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • izdela dinamične spletne portale
 • določi postopek arhiviranja podatkov in obnavljanja v primerih podatkovnih nesreč
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • obvlada programska orodja in jezike za izdelavo aktivnih spletnih strani
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
upravlja podatkovne baze
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • upravlja, nadzira in vzdržuje podatkovne baze
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v podatkovni bazi in jim dodeljuje pravice
 • obvlada programski jezik za delo s podatkovno bazo
 • obvlada standardne možnosti izmenjave podatkov
testira programske rešitve
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev
 • obvlada postopke testiranja razvitih programskih rešitev
izvaja usposabljanje uporabnikov
 • načrtuje in organizira usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije
 • pozna metode uvajanja in izobraževanja za uporabnike poslovnih aplikacij
Administrativna dela vodi in ureja dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 • vodi dokumentacijo o razvoju in vzdrževanju informacijskih sistemov s sodobnim orodjem za računalniško podprto izgradnjo informacijskih sistemov (case)
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 • pripravlja ponudbe
 • svetuje kupcu pri nakupu in uporabi aplikativne in sistemske programske opreme
 • ponudbo ekonomsko, pravno in tehnično ovrednoti
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
 • pozna razmere na trgu računalniške opreme
 • pozna aktualne programske rešitve s tehničnega, pravnega in ekonomskega vidika
Vodenje vodi projekt razvoja, nadgradnje in vzdrževanja manjših informacijskih sistemov
 • usklajuje dela in naloge soizvajalcev projekta
 • motivira sodelavce
 • sestavlja učinkovite delovne skupine
 • pozna predpise o aplikacijah
 • pozna predpise o varovanju podatkov, varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna temeljne metode odločanja
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna načela in metode timskega in projektnega dela
Nadzor dela nadzira podatke v podatkovni bazi in odkriva poskuse nepooblaščene uporabe
 • pozna in zna uporabljati orodja za vodenje projektov
 • pozna zakon o avtorskih pravicah
 • pozna odgovornost za spoštovanje intelektualne lastnine
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja nemoteno in optimalno delovanje računalniških sistemov in omrežij
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • oceni stroške delovanja sistema
 • spremlja opozorila o delovanju sistema
 • optimizira delovanje sistema
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna metode zagotavljanja zanesljivega delovanja sistemov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje informacijske sisteme in aplikacije
 • zna snovati in reorganizirati podatkovne baze
 • vzdržuje osnovno računalniško opremo in izvaja manjša popravila na njej
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna zakonodajo o aplikacijah
 • pozna in zna uporabljati programska orodja
Komunikacija komunicira z naročnikom, izvajalci in s sodelavci
 • pisno in ustno komunicira z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu o izvajanju del
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Tone Gams, Šolski center Velenje
 • mag. Milan Meža, Šolski center Velenje
 • Andrej Obu, Šolski center Velenje
 • Srečko Zorman, Šolski center Velenje
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Tomaž Krofel, Gorenje, Velenje
 • Rajko Gorečan, Gorenje, Velenje
 • Koordinator: Matjaž Praprotnik, CPI


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI