tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 604-19/2010/26

1. Ime in koda poklicnega standarda

Cestni preglednik / cestna preglednica 63331470

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

Cestni preglednik/cestna preglednica (7129.07)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in s strankami
 5. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 6. pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu in presoja prometno varnost
 7. prepozna prometno varnost ter nevarne elemente in dejavnike, ki ogrožajo udeležence v prometu
 8. zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest in sporoči ter posreduje nujne podatke nadrejenim
 9. zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del in zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Organizira svoje delo in delo v skupini
 • prevzame, zbere in samostojno interpretira navodila za delo
 • pregleda delovišče in odstrani ovire na njem
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • seznani se z načrtom varstva pri delu

 • pozna pomen pravočasne priprave delovišča
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje delovišča in svojega dela
 • zna postaviti prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje gradbišča in svojega dela
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovno mesto
 • pregleda vozilo in opremo ter potrebne materiale
 • pregleda ustreznost in brezhibnost stanja delovnih sredstev
 • pregleda delovišče in odstrani ovire na njem
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • preveri čistočo orodja
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje
 • zna postaviti prometno signalizacijo za zavarovanje delovišča in svojega dela
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
Operativna dela Pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu
 • ugotovi poškodbe na vozišču
 • pregleda stanje vozišča s pregledniškim vozilom
 • pregleda naprave za odvodnjavanje
 • pregleda cestno opremo ter opravi nujna manjša popravila
 • pregleda prometno in neprometno signalizacijo ter razsvetljavo
 • pregleda cestne objekte
 • pregleda urejenost prostega profila ceste in polja preglednosti
 • pregleda vse ostale elemente ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto in varnost prometa
 • opravi manjša vzdrževalna dela
 • izmeri in ugotavlja vplive vremenskih razmer na vozišče
 • pozna predpise, ki urejajo delo cestnega preglednika
 • pozna opremo pregledniškega vozila
 • pozna sestavne dele javne ceste
 • pozna vrste poškodb na voziščih in njihov vpliv na prometno varnost
 • zna opraviti preprostejša, nujno potrebna vzdrževalna dela
 • pozna postopke odstranitve pokvarjenih in opuščenih vozil
 • pozna naprave za odvodnjavanje
 • pozna posledice opuščanja vzdrževanja
 • zna vzdrževati naprave za odvodnjavanje
 • pozna opremo cest
 • zna oceniti, kdaj je opremo cest potrebno vzdrževati, popraviti ali nadomestiti
 • zna vzdrževati, popraviti ali nadomestiti opremo cest
 • pozna vrste prometne signalizacije in pravilno postavitev
 • pozna faze vodenja prometa
 • pozna vsebino in pomen banke cestnih podatkov
 • zna ugotoviti stanje prometne signalizacije
 • zna ukrepati, ko opazi pomanjkljivosti
 • pozna vrste cestnih objektov in njihove dele ter namen
 • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
 • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
 • zna oceniti obseg naplavljenega materiala pred oporniki mostov
 • zna opraviti preprostejša vzdrževalna dela na objektih
 • pozna prosti profil ceste, polje preglednosti in pregledno bermo
 • pozna dejavnike, ki zmanjšujejo prosti profil
 • zna zagotoviti prosti profil in preglednost
 • pozna naravne pojave, ki vplivajo na stabilnost brežin
 • pozna tehnično in biološko zavarovanje pobočij
 • pozna posledice, ki nastanejo zaradi posegov v varovalnem pasu, in njihov vpliv na cesto ter varnost prometa
 • zna oceniti nujnost ukrepanja in opraviti preprostejša dela
 • pozna vremenske pojave, ki vplivajo na stanje cest
 • pozna naprave in stroje za delo v cestnem svetu in varovalnem pasu
Presoja prometno varnost
 • presoja prometno varnost
 • izvaja nujne ukrepe

 • zazna dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost in so odvisni od stanja cest, vplivov okolja in vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije
 • zna ukrepati, ko zazna nevarnosti na cesti
 • Zazna nevarne dejavnike, ki ogrožajo udeležence v prometu
Zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest
 • izpolni prometno dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi
 • pripravi poročilo o kontrolnem pregledu (pregledniški dnevnik)

 

 • zna izpolniti potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi
Sporoča in posreduje nujne podatke nadrejenim
 • obvešča nadrejene o nepravilnostih pri posegih v cestni svet in varovalni pas
 • obvešča nadrejene o večjih poškodbah in nepravilnostih, ki jih preglednik ne zmore opraviti sam

 • pozna predpise o varstvu cest in nedovoljenih posegih v cestni svet in varovalni pas
Zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • postavi, pregleduje in vzdržuje cestne zapore
 • postavi signalizacijo za zavarovanje svojega dela na cestah
 • opravi nadzor nad stanjem začasne signalizacije

 • zna postaviti signalizacijo v preprostejših primerih
 • zna postaviti signalizacijo po skici oz. elaboratu prometne signalizacije v zapletenejših primerih
 • zna zavarovati svoje delo na cesti
 • pozna pravilno postavitev začasne prometne signalizacije
Zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku
 • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob prometni nezgodi, ovirah na cesti
 • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob elementarnem dogodku

 • zna zavarovati nevarno mesto ob prometni nezgodi
 • pozna elementarne dogodke
 • zna oceniti, kdaj je potrebno nevarno mesto zavarovati oziroma zapreti cesto
 • zna oceniti nevarnost poškodbe
Administrativna dela Izpolni osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolni osnovno delovno dokumentacijo

 

 • zna izpolnjevati osnovne obrazce za spremljanje del
Vodenje Vodi delo manjše skupine
 • po potrebi vodi in nadzira manjšo skupino ljudi
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna vodenje in usklajevanje dela posameznika in skupine
Nadzor dela Nadzira lastno delo in delo manjše skupine
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • ima nadzor nad delom manjše skupine
 • odgovoren je za delo manjše skupine
 • nadzira ravnanje, vedenje in delo podrejenih sodelavcev
 • nadzira potek izvajanja delovnega naloga
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih delov

 • pozna načine vodenja delovnih skupin
 • pozna načine posredovanja navodil za izvajanje dela
Zagotavljanje kakovosti Kontrolira lastno delo v skladu z načrtom
 • kontrolira lastno delo
 • stroje in orodja uporablja v skladu z navodili proizvajalca
 • dela izvaja v skladu s predpisi

 

 • pozna postopke in standarde za opravljanje svojega dela
Vzdrževanje in popravila Redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja dnevne in tekoče preglede orodij za delo
 • vzdržuje urejenost in čistočo orodij in osebne opreme

 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija Sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi ter udeleženci v prometu
 • upošteva tehnološka navodila
 • upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil

 • pozna tehnično izrazoslovje
 • pozna tehnološka navodila
 • pozna navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
Varovanje zdravja in okolja Deluje v skladu s predpisi o varovanju lastnega zdravja in zdravja drugih
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila za zagotavljanje osebne varnosti zaradi prometa
 • nadzira varstvo pri delu in delovno zaščito
 • skrbi za varnost ostalih udeležencev v prometu

 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
Varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja škodljive snovi ali opremo tako, da varuje okolje in zdravje
 • sortira in ustrezno odlaga odpadke

 

 • pozna vrste in delovanje materialov, škodljive vplive ter njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton HRASTAR, inž. grad., Cestno podjetje Novo mesto d. d., direktor področja Vzdrževanje cest
 • Jure JESIH, univ. dipl. inž. grad., CPK d. d., namestnik direktorja
 • Danijel NAROBE, dipl. inž. grad., Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., v. d. vodje AC-baze Ljubljana
 • mag. Jože DRNULOVEC, univ. dipl. inž. grad., SCP d. o. o., vodja projekta Vzdrževanje
 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Janez PETROVČIČ, gradbeni tehnik, Cestno podjetje Ljubljana d. d., planer rednega vzdrževanja
 • Jelena SLAPNIK, univ. dipl. soc., Cestno podjetje Ljubljana d. d., vodja kadrovske službe

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Nikolaja Jurgl, Center RS za poklicno izobraževanje

7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda:

 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Pavle HEVKA, dipl. ekon., inž. grad., nadzornik 2, DDC svetovanje inženiring, d. o. o.
 • Jože Brecelj, dipl. ekon.dipl. inž. grad., direktor, CPG, d. d.
 • Andrej Sever, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, DARS d. d.

 

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Nikolaja Jurgl, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word