tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Revirni lovec/revirna lovka 6230.007.5.0

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

2. Ime in koda poklica

Lovec/lovka (6154.01)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravlja, izvaja in kontrolira delo v lovskem revirju na podlagi izdanih navodil vodje lovišča
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strankami, z obiskovalci gozda, s pristojnimi institucijami in strokovnimi službami
 5. nadzira in izvaja čuvajska dela v lovišču
 6. izvaja lov in odstrel divjadi v skladu s predpisi
 7. spremlja divjad in druge prostoživeče živali v lovišču
 8. uravnava številčnost divjadi v lovišču
 9. izvaja in nadzira biotehnična dela v lovišču
 10. opravlja vsa ostala dela v povezavi s prostoživečimi živalmi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira izvajanje izdanih navodil in delo drugih
 • seznani se z načrtom lovišča in z navodili vodje lovišča
 • seznani se z delom na mestu izvedbe delovne naloge
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • pozna organizacijo in kontrolo dela v lovstvu
 • pozna glavne smernice zakonodaje o gozdarstvu, lovstvu, varovanju naravne in kulturne dediščine, okolju, kmetijstvu in urejanju prostora
 • pozna lovsko-gojitvene in lovsko-gospodarske načrte ter druge načrte za gospodarjenje z divjadjo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovišče in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave, pripomočke, prostore in material, potreben za delo
 • pripravi potrebne podatke o mestu izvedbe delovne naloge
 • pridobi in pripravi kartno gradivo
 • preveri terenske in vremenske razmere na mestu izvajanja delovne naloge
 • bere gozdarski topografski material
 • orientira se v gozdnem prostoru
 • pridobi podatke za delo v lovišču in jih samostojno ovrednoti
 • obvlada vse oblike orientacije in označb v prostoru
 • pozna principe in načela gozdno-gojitvenega in gozdno-gospodarskega načrtovanja
 • obvlada metode in načine preverjanja terenskih in vremenskih razmer
Operativna dela nadzira in izvaja čuvajska dela v lovišču
 • izvaja terenski nadzor nad opravljanjem kmetijskih, gozdarskih in ostalih del, ki negativno vplivajo na življenje in razvoj divjadi ter ostalih prostoživečih živali
 • opozarja lastnike psov, ki svoje živali brez nadzora prosto spuščajo v naravo
 • izvaja varstvo prostoživečih živali
 • spremlja lov
 • nadzira in izvaja odstrel velikih zveri
 • nadzira in izvaja dostavo odstreljene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi
 • spremlja pravico udejstvovanja na lovu
 • nadzoruje uporabo lovske izkaznice
 • sistematično opazuje in zbira podatke o divjadi in okolju ali sodeluje pri tem
 • nadzira in izvaja ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škode
 • pozna varstvo narave in živali
 • pozna glavne drevesne in grmovne vrste, trave in zeli ter tudi njihove značilnosti
 • pozna osnove gospodarjenja z gozdovi
izvaja lov in odstrel divjadi v skladu s predpisi
 • sodeluje pri izdelavi lovsko-gospodarskih načrtov in letnih načrtov gospodarjenja z divjadjo
 • skrbi za lovske goste in jih vodi pri lovu ali opazovanju
 • strelja na mirujočo in premikajočo se tarčo ter na glinaste golobe
 • lovi na različne načine
 • lovi s pomočjo lovskega psa
 • izbere primerno divjad za odstrel
 • izvaja odstrel po odločbi
 • nadzira izvedbo vseh potrebnih nalog po odstrelu divjadi
 • pripravi divjad za transport
 • nadzira transport divjadi in njeno pripravo za prodajo
 • pripraviti trofejo in izpolni trofejni list
 • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
 • bere gozdarske karte in se s pomočjo instrumentov ali oznak orientira v gozdnem prostoru
 • pozna različne načine lova
 • pozna osnove orožja in balistike
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • pozna vse ukrepe za preprečevanje škode, ki bi jo lahko povzročile divjad in druge prostoživeče živali
 • pozna ukrepe preprečevanja škode na divjadi
 • pozna vse glavne vrste in značilnosti lovskih psov ter njihove bolezni
 • pozna osnove šolanja in vodenja lovskih psov
 • pozna pogoje za uporabo lovskih psov pri lovu
nadzoruje stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • spremlja stanje divjadi
 • spremlja naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo
 • ugotovi in oceni številčnost divjadi in drugih prostoživečih živali v odvisnosti od okolja
 • uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • ugotavlja zdravstveno stanja živali
 • ugotavlja migracijske poti
 • pozna načine ocenjevanja številčnosti določene divjadi
 • pozna primerno številčnost določene divjadi v odvisnosti od okolja
 • pozna vse kazalce in vzroke prekomerne številčnosti, ki se odražajo na okolju in na živalih
 • pozna vse pomembnejše živalske vrste v okolju ter njihov izvor in razvoj
 • razlikuje živali po izgledu, oglašanju, sledovih in življenjskih navadah
 • pozna osnovne pojme o divjadi
 • pozna ekološke značilnosti pomembnejših živalskih vrst v okolju
 • pozna medvrstne odnose in odnose med živalmi iste vrste
 • pozna značilnosti ekosistemov
 • pozna vpliv živali na okolje in vpliv okolja na živali
 • pozna glavne zavarovane in ogrožene vrste pri nas
 • pozna vzroke ogroženosti in najpomembnejše ukrepe za ohranjanje živali
 • pozna osnovne zakonitosti gojenja živali v oborah
 • pozna glavne bolezni živali
oceni škodo, povzročeno od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • oceni škodo na kmetijskih površinah
 • sodeluje pri ocenjevanju škode na gozdnih površinah po različni divjadi in ostalih prostoživečih živalih
 • sodeluje pri ocenjevanju premoženjske škode po različni divjadi in ostalih prosto-živečih živalih
 • ugotovi vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • nadzira in izvaja ukrepe na živalih in na okolju za usklajevanje številčnosti živali z okoljem
 • pozna glavne rastlinske in živalske vrste, na katerih povzročajo divjad in nekatere druge prostoživeče živali največ škode
 • pozna ukrepe, na živalih in na okolju, za usklajevanje številčnosti živali z okoljem
 • pozna ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
nadzira in izvaja biotehnična dela v lovišču
 • nadzira in izvaja označevanje lovskih mej
 • nadzira in izvaja pripravo krmnih njiv in vzdrževanje pašnikov za divjad
 • ureja grmišča
 • uredi primerno remizo in voljero
 • izdela krmilnice, valilnice in dupla za ptice ter skrbi zanje
 • izdela solnice, napajališča in kaluže
 • razporedi in uredi krmišča za divjad in druge prostoživeče živali
 • nadzira in izvaja krmljenje divjadi
 • nadzira in izvaja vzdrževanje in oskrbo krmišč, solnic, napajališč in kaluž za divjad
 • nadzira in izvaja pripravo lovskih stez
 • izdela in postavi visoke preže na primerna mesta
 • nadzira uporabo mehanizacije in ostalih gozdarskih delovnih sredstev, ki se uporabljajo v lovišču
 • izvaja dela z motorno žago, motorno čistilko in ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi za delo v lovišču
 • pozna pravila označevanja lovskih mej
 • pozna potrebe in načine krmljenja določenih živali
 • pozna pomen solnic
 • pozna kriterije za izbor in pripravo pašnikov, krmnih njiv, krmišč, napajališč, kaluž, lovskih stez, prež
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o uplenjeni ali drugače poginuli divjadi in njenem stanju
 • vodi evidenco o divjadi ter drugih prostoživečih živalih in njenih odnosih z okoljem, zbira podatke o njih
 • vodi evidenco opravljenih ukrepov v življenjskem okolju divjadi
 • vodi evidenco ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na njej
 • vodi evidenco škode na kmetijskih in gozdnih površinah
 • vodi evidenco vzdrževanja in gradnje lovsko-tehničnih objektov
 • vodi evidenco dodajanja divjadi
 • vodi evidenco realizacije prihodkov in odhodkov gospodarjenja z loviščem
 • vodi evidenco o lovskih gostih in njihovem udejstvovanju
 • vodi evidenco o pregledih in vzdrževanju opreme
 • vodi evidenco o gibanju cen trofej, divjačine in ostalih lovskih storitev
 • vodi evidence o izkoriščenosti strojev in opreme
 • vodi evidence davka na dodano vrednost
 • vodi evidenco o količini in kakovosti prodanih lovskih storitev
 • vodi lovski dnevnik in kroniko lovišča
 • zbira in evidentira podatke za potrebe raziskovalnih projektov
 • posreduje evidence pristojnim institucijam
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna evidence v lovstvu in načine zbiranja podatkov
 • pozna inštitucije na področju lovstva in njihove pristojnosti
Komercialna dela pripravlja predračune in ponudbe
 • izračuna vrednost divjadi po kvaliteti trofeje in vrednosti divjadi
 • izračuna vrednost ostalih lovskih storitev
 • zbere ponudbe strojnih storitev
 • pripravi končni obračun opravljenega dela
 • nabavlja orožje, strelivo, pribor za vzdrževanje orožja
 • nabavlja osebno opremo
 • nabavlja pripomočke za delo
 • spremlja ekonomičnost dela
 • obvlada sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov, dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna pravila za ugotavljanje vrednosti divjadi in kvalitete trofeje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela in odgovarja zanjo
 • izpolnjuje načela etičnega kodeksa slovenskih lovcev
 • spoštuje lovske običaje
 • dnevno spremlja, kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • zagotavlja racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti opravljene storitve in načine doseganja standardov
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami, z obiskovalci gozda in s pristojnimi institucijami
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • sporazumeva se s tujimi lovskimi gosti
 • tekoče obvešča pristojne institucije o opažanjih v povezavi z divjadjo in okoljem
 • sodeluje s strokovnimi službami na področju lovstva
 • sporazumeva se z lovskimi gosti
 • sodeluje z lastniki zemljišč in s strokovnimi službami v revirju ter ostalimi uporabniki prostora
 • sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami
 • osvešča javnost in opozarja naključne obiskovalce na primerno ravnanje v lovišču ter na varstvo prostoživečih živali, rastlin in okolja
 • prenaša znanje in usposablja sodelavce
 • pozna načine komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v domačem in tujem jeziku
 • pozna namen svojega dela in ga zna strokovno utemeljiti
 • pozna inštitucije na področju lovstva in njihove pristojnosti
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe in drugih
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • poškodovancu nudi prvo pomoč
 • upošteva navodila za varno delo
 • obvlada osnove prve pomoči
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varstvu pred požarom
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu v gozdu in pri lovu
varuje okolje
 • razvija in širi pozitiven odnos do okolja in živali ter rastlin
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • izvaja nujne ukrepe za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje v akcijah
 • pozna ekološke in socialne funkcije gozda
 • pozna zakonodajo o gozdarstvu, lovstvu, varovanju naravne in kulturne dediščine, okolju, kmetijstvu in urejanju prostora
 • pozna načela in postopke izvajanja naravovarstvenega nadzora v krajini
 • pozna postopke za uporabo, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Bogdan Mahne, Lovska zveza Slovenije
 • Igor Simsič, Lovska zveza Slovenije
 • Gregor Bončina, Lovska zveza Slovenije
 • Mitja Kersnik, Lovska zveza Slovenije
 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • Borut Horvat, SGLŠ Postojna
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word