POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Odkupovalec/odkupovalka lesa 6230.005.5.0

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

2. Ime in koda poklica

Odpremljevalec/odpremljevalka gozdarskih proizvodov (6141.05)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira izvajanje izdanih navodil
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. odkupi gozdne lesne proizvode
 6. prevzame gozdne lesne proizvode
 7. odda gozdne lesne proizvode, usmerja vožnje kamiona ter pomaga šoferju pri delu na GTK

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo pri odkupu lesa
 • seznani se z delom na mestu izvedbe delovne naloge
 • načrtuje količino sečnih odpadkov
 • načrtuje dobavo lesa posameznih drevesnih vrst prevzemnikom
 • načrtuje prevzem lesa glede na ponudnika
 • načrtuje količino in smer odvoza lesa
 • načrtuje in sodeluje z delovodjo pri izvrševanju delovnega naloga
 • spremlja in analizira stanje na lesnem trgu
 • odkriva nove poslovne možnosti prodaje lesa
 • načrtuje porabo sredstev
 • odkriva nove poslovne možnosti za odkup lesa
 • zna pripraviti bilanco predvidene prodaje lesa
 • pozna dogajanje na lesnem trgu (v Sloveniji in po drugih evropskih trgih)
 • pozna tržišče sečnih odpadkov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovišče in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave, pripomočke, prostore in material, potreben za delo
 • pripravi potrebne podatke o mestu izvedbe delovne naloge
 • pridobi in pripravi kartno gradivo
 • preveri terenske in vremenske razmere na mestu izvajanja delovne naloge
 • zna brati gozdarski topografski material
 • se zna orientirati v gozdnem prostoru
 • zna pridobiti podatke in jih samostojno ovrednotiti
 • pozna zakonodajo s področja gozdarstva, varovanja naravne in kulturne dediščine, okolja in urejanja prostora
 • pozna principe in načela gozdno-gojitvenega in gozdno-gospodarskega načrtovanja
 • pozna metode in načine preverjanja terenskih in vremenskih razmer
Operativna dela odkupi gozdne lesne proizvode
 • opravi ogled stoječega drevja z namenom odkupa lesa na panju
 • oceni količino lesa za odkup
 • svetuje ponudniku
 • oceni sortimentno sestavo lesa za odkup
 • analizira vrednost lesa za odkup
 • pripravi bilanco izračuna odkupa prodaje lesa
 • zna oceniti sortimentno sestavo drevja, izbranega za posek
 • pozna merila, ki veljajo na trgu lesa za posamezne sortimente
 • zna svetovati lastniku/ponudniku pri prodaji
 • zna določiti ceno lesa na panju
prevzame gozdne lesne proizvode
 • izvede merjenje gozdnih lesnih sortimentov
 • ugotovi kvarni vpliv napak lesa
 • oceni sortimentno sestavo lesa za odkup
 • razvršča les po kakovostnih razredih
 • spremlja nakladanje gozdnolesnih sortimentov na GTK
 • izpolnjuje specifikacijo prevzema lesa
 • pozna nevarnosti, katerim je lahko izpostavljen pri delu s hidravličnim nakladalnikom
 • pozna tehnične zmogljivosti hidravličnega nakladalnika (doseg, moč …)
 • pozna varnostne predpise pri nakladanju in razkladanju lesa z GTK ob prometnicah
 • pozna kvarni vpliv posamezne napake pri klasifikaciji
 • pozna tehniko dela pri prežagovanju lesa z motorno žago
 • pozna način izvedbe sledljivosti lesa
 • zna med seboj razlikovati drevesne vrste po listih, poganjkih, in lubju
 • obvlada uporabo nove informacijske tehnologije (dlančnik)
 • zna izračunati kubaturo gozdnih lesnih sortimentov
 • zna razvrščati gozdne lesne sortimente
 • zna uporabljati motorno žago
 • zna izpolniti prevzemni manual
 • zna uporabljati markirne tablice s črtno kodo
odda gozdne lesne proizvode, usmerja vožnje kamiona ter pomaga šoferju pri delu na GTK
 • spremlja potek vožnje lesa z GTK
 • nadzira in usmerja vožnjo GTK
 • vzpostavi stik s prevzemnikom lesa
 • ob pregledu lesa in pripadajoče dokumentacije se s prevzemnikom dogovori o ustreznosti dobavljenega blaga
 • nadzoruje in usmerja razkladanje lesa
 • pozna tehniko dela na CMS oziroma pri drugih prevzemnikih lesa
 • pozna način tehtanja GTK in ugotavljanja neto mase
 • pozna metodo določanja kubature lesa, naloženega na GTK s pomočjo merske letve
 • pozna postopke bonificiranja hlodov pri oddaji lesa
 • zna izvesti bonifikacijo hloda
 • zna določiti kubaturo naloženega lesa s pomočjo merske letve (celulozni les ali les za kemično predelavo)
 • pozna predpise, ki veljajo na CMS – urejanje dokumentacije, nadzor razkladanja lesa
Administrativna dela spremlja in vodi evidence
 • spremlja in vodi evidenco o pregledih in vzdrževanju opreme
 • spremlja in vodi evidenco o gibanju cene lesa na domačem in tujem trgu
 • spremlja in vodi evidenco o prodaji in odkupu lesa po sortimentni sestavi
 • spremlja in vodi evidence o izkoriščenosti strojev in opreme
 • spremlja in vodi evidence davka na dodano vrednost
 • spremlja in vodi evidence o količini in kakovosti kupljenega in prodanega lesa
 • oddaja davčne napovedi, dohodnine, trošarine
 • spremlja in vodi evidenco o opravljenem transportu lesa
 • spremlja in vodi dokumentacijo za prevzeti les
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela pripravlja predračune in ponudbe
 • pripravlja ponudbe cen gozdno lesnih sortimentov
 • pripravi končni obračun opravljenega dela
 • nabavlja pripomočke za delo
 • spremlja ekonomičnost dela
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • obvlada sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov, dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cene
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • dnevno spremlja, kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila skupinskega dela
 • zna svetovati lastnikom gozda za čim boljše ovrednotenje lesa
komunicira z naključnimi obiskovalci gozda
 • opozarja naključne obiskovalce na nevarnosti gibanja na delovišču
 • zna razložiti namen svojega dela, po potrebi s strokovnimi utemeljitvami
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebna varovalna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • izvaja dela po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise za varno delo v gozdarstvu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu v gozdu
 • pozna poklicne bolezni
varuje okolje
 • zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva predpise o zaščiti živali
 • pozna ekološke in socialne funkcije gozda
 • pozna zakonodajo s področja gozdarstva, varovanja naravne in kulturne dediščine, okolja in urejanja prostora
 • pozna postopke za uporabo, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franci FURLAN, GZS
 • Andrej ANDOLJŠEK, KGZS - Zavod Ljubljana
 • Andrej BREZNIKAR, ZGS
 • Tomaž ŠČUKA, SGLŠ Postojna
 • Sebastijan BAJC, SGLŠ Postojna
 • Helena ŽNIDARIČ, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, CPI