POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 18/25.02.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 6230.001.4.0

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

2. Ime in koda poklica

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (6141.04)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s predstavniki strokovnih služb in strankami
 5. izvaja podiranje tanjših dreves
 6. pripravlja gozdna tla za pomladitev
 7. umetno obnavlja gozd
 8. izvaja negovalna dela v gozdu
 9. izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških in socialnih funkcij
 10. izvaja varstvo gozdov
 11. izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 12. izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru ter na plaziščih in erozijskih območjih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo drugih
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • seznani se z dotedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami na delovišču in v sečno-spravilnih enotah (SSE) s pomočjo delovnega naloga, sečno-spravilnega načrta, gozdnogojitvenega načrta ali pogodbe
 • opravi ogled delovišča in gojitvene enote
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki je v bližini delovišča ali na njem
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela
 • zna brati gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • sodeluje pri izbiri primernega delovnega sredstva glede na navodila
 • preveri stanje delovnih pripomočkov
 • sodeluje pri organizaciji prevoza delavcev ter prevoza sredstev na delo
 • zna pripraviti delovne pripomočke
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti strojev
 • razlikuje delovne stroje in opremo po uporabnost ter obvlada tehniko dela
Operativna dela izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • ugotovi razmere na terenu in karakteristike drevesa za posek
 • poskrbi za ustrezno zavarovanje delovišča
 • izbere smer in način podiranja
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • očisti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • zna ugotoviti razmere na terenu in karakteristike drevesa za posek
izvaja podiranje tanjših dreves
 • izbere pravilno tehniko podiranja tanjšega drevesa
 • izdela zasek in izvede podžagovanje drevesa
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa
 • sprosti obviselo drevo
 • pozna tehnike podiranja tanjših dreves
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na tehniko podiranja drevesa
 • pozna pravila za varen umik ob padcu drevesa
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
 • obvlada in uporablja pravilne reze glede na delovno operacijo
pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
 • izvede pripravo tal in sestoja za naravno pomladitev
 • pozna cilje nege gozda
 • razlikuje med gozdnogojitvenimi stopenjskimi in dolgoročnimi cilji
 • pozna vrste in oblike gozdnih sestojev
 • pozna dejavnike okolja, ki vplivajo na gozd
 • pozna tehniko priprave sestoja in gozdnih tal za naravno pomladitev
umetno obnavlja gozd
 • izvede pripravo tal in sestoja za umetno obnovo
 • prevzame in dostavi semena in sadike na delovišče
 • pripravi semena in sadike za setev oziroma sajenje
 • izvede setev semena v gozdu
 • sadi sadike gozdnega drevja v gozdnem prostoru
 • opravi spopolnitev v posameznih razvojnih fazah gozda s sajenjem
 • pozna ekološke in gojitvene značilnosti najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega semenarstva in razlikuje semena najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega drevesničarstva
 • obvlada tehniko priprave tal za sajenje in sejanje
 • obvlada tehnike sajenja sadik gozdnega drevja
izvaja negovalna dela v gozdu
 • izvede nego mladja
 • izvede nego gošče
 • opravi izbiralno redčenje v letvenjaku
 • izvede obvejevanje določenih osebkov v letvenjaku
 • odstrani gozdne ovijalke z dreves
 • pozna in razlikuje najpogostejše drevesne in grmovne vrste gozdnega prostora po deblu, listih in poganjkih z brsti
 • pozna najpogostejše gozdne ovijalke in vzpenjalke
 • pozna osnovno razliko med gospodarskim gozdom in pragozdom
 • pozna dinamiko razvoja gozda, razlikuje razvojne faze ter pozna njihove zakonitosti
 • razlikuje sredstva za nego in pozna posamezne ukrepe nege v mladju, gošči in letvenjaku
 • pozna načine gospodarjenja z gozdom
 • pozna prirastoslovne osnove nege
 • obvlada tehniko obvejevanja v letvenjaku
izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških funkcij
 • vzdržuje vodne vire in kaluže
 • vzdržuje grmišča
 • oblikuje gozdni rob
 • vzdržuje laze v gozdu
 • sadi plodonosno drevje
 • postavi gnezdnice in jih vzdržuje
 • vzdržuje pasišča
 • neguje gozdne robove in omejke
 • zaščiti pomembna drevesa v gozdnem prostoru
 • pozna zakonsko opredeljene funkcije gozda
 • pozna tehnike osnovanja in vzdrževanja ekoloških funkcij gozda
 • pozna najpomembnejše živali in rastline gozdnega prostora
 • pozna pomen sušic in živih dreves z dupli za preživetje duplarjev
 • pozna pomen starega in debelega drevja za življenje gozda
 • pozna pomen posameznih dreves in omejkov v gozdnati krajini
izvaja ukrepe za zagotovitev socialnih funkcij
 • vzdržuje rekreacijske poti
 • vzdržuje pohodne poti
 • vzdržuje učne poti
 • vzdržuje razgledišča
 • ohranja naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru
 • pozna naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru
 • pozna postopke za vzdrževanje različnih poti in točk v gozdnem prostoru
izvaja varstvo gozdov
 • zavaruje pred divjadjo glavne poganjke sadik in mladja (premazi, tulci …)
 • zavaruje pred divjadjo debla mladja in mlajših dreves z zavarovanji in jih vzdržuje (tulci, mreže …)
 • izdeluje in vzdržuje protipožarne steze in zidove
 • izdeluje in vzdržuje protipožarne preseke
 • postavlja in vzdržuje protipožarne table
 • zatira rastlinske bolezni po navodilih
 • izvede ukrepe za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivcev po navodilih
 • vzpostavlja gozdno higieno
 • pozna in prepozna gospodarsko pomembne bolezni gozdnega drevja
 • pozna ukrepe za preprečevanje, omejevanje in zatiranje gospodarsko pomembnih bolezni
 • pozna gospodarsko pomembne škodljivce gozdnega drevja in ukrepe za njihovo zatiranje
 • pozna ukrepe protipožarnega varstva gozdov
 • pozna vlogo in pomen divjadi v gozdnem prostoru ter zavarovanje posameznih osebkov in gozda pred morebitnimi poškodbami
 • pozna nevarnosti, ki pretijo gozdu po naravnih ujmah
 • pozna posledice nenadzorovanih človekovih vplivov na gozd
izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 • preprečuje zaraščanje robov gozdnih prometnic
 • čisti dražnike, cevne prepuste, koritnice, jarke
 • sanira manjše poškodbe na gozdnih prometnicah
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva
 • obvlada vzdrževalna dela v okviru gozdnega gradbeništva
izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru
 • odstrani zapreke, ki ovirajo odtok vode, in s tem preprečuje nevarnost erozije
 • vzdržuje robove vodotokov
 • pozna osnove gospodarjenja z vodotoki v gozdnem prostoru
 • pozna osnovni pomen vodnih tokov za gozdni prostor
izvaja nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih
 • izvede nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih po navodilih
 • pozna osnove nastanka, razvoja in sanacije plazišč in erozijskih območij
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva in osebnih varovalnih sredstev
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • izvaja nakup poklicnih delovnih in osebnih varovalnih sredstev
 • nabavi gorivo in mazivo
 • nabavi material za vzdrževanje delovnih pripomočkov
 • spremlja posamezne podatke za ugotavljanje ekonomičnosti opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna standarde osebnih varovalnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno uporablja material, energijo in čas
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme
 • opravi dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme po navodilih proizvajalca
 • vzdržuje delovna sredstva za svoje delo
 • opravi manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenemu serviserju, ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • pozna zahteve za uporabo, delovanje in vzdrževanje delovnih pripomočkov
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sporazumeva se s sodelavci s kretnjami ali z govorno komunikacijo zaradi zagotavljanja varnosti pri delu
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • poroča o vseh za njegovo delo ali stanje gozda pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče svojim nadrejenim ali naročnikom del
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna pravilno opozoriti sodelavce na nevarnosti
 • pozna pravila timskega dela
sporazumeva se z naključnimi obiskovalci
 • opozori naključne obiskovalce na nevarnost gibanja po delovišču
 • po potrebi razloži namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • zna pravilno opozoriti na nevarnosti in razložiti namen svojega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravi vsa dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • izvede dela po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji
 • pozna naravno in kulturno dediščino
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z gozdarskimi delovnimi pripomočki
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovmi ter za njihovo skladiščenje in odstranjevanje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zore, Gozdarstvo Grča
 • Franci Furlan, Gozdno gospodarstvo Postojna
 • Edo Goričan, Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Igor Kotnik, KGZS
 • Egon Rebec, KGZ Nova Gorica
 • Andrej Andoljšek, KGZ Ljubljana
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI