POKLICNI STANDARD

Status: , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec in urejevalec/oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami 6220.013.5.0

Klasius-P

Hortikultura (6224)

2. Ime in koda poklica

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (6112.04)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strokovnimi službami in strankami
 7. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 8. načrtuje oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami
 9. organizira, izvaja in koordinira dela pri oblikovanju in urejanju okolja z rastlinami
 10. oskrbuje in vzdržuje ter spreminja vizualno podobo okolja z zasajenimi rastlinami
 11. trži izdelke in storitve

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo vrtnarskega podjetja
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje porabo sredstev
 • načrtuje dohodek podjetja
 • načrtuje investicije in amortizacijo
 • načrtuje vzdrževalna dela
 • načrtuje delo v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja, živali, rastlin in zdravja ljudi
 • načrtuje delo v skladu z merili dobrega gospodarja
 • načrtuje pričakovane rezultate dela
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • pripravi letni plan dela
 • odkriva nove poslovne priložnosti in spremlja ter uvaja novosti s področja hortikulture
 • pripravi vloge za pridobitev sredstev
 • pozna osnove načrtovanja in organizacije dela
 • pozna zakonodajo s področja kmetijstva, varovanja naravne in kulturne dediščine, okolja, narave in urejanja prostora
 • pozna merila za ugotavljanje uspešnosti vrtnarskega podjetja
 • pozna osnove poslovnega procesa
 • zna oceniti primernost investicije glede na ekonomsko zmožnost vrtnarskega podjetja
 • zna izdelati finančni načrt vrtnarskega podjetja
 • zna pripraviti rastline, tla in material za zasaditve
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave, prostore in material, potreben za delo
Operativna dela načrtuje oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami
 • načrtuje vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na dano okolje
 • načrtuje združevanje rastlin glede na zahteve gojenja v okolju
 • načrtuje oskrbo in vzdrževanje rastlinskih zasaditev v okolju
 • načrtuje novosti in spremembe ob upoštevanju razvoja in smernic na področju oblikovanja ter združevanja rastlin v zasaditve
 • načrtuje sajenje in zasajevanje rastlin v okolju
 • načrtuje logistične prijeme pri svojem delu
 • načrtuje prodajo in ponudbo storitev s področja oblikovanja in urejanja okolja z rastlinami
 • pozna različne postavitve in predstavitve rastlin v danem okolju
 • pozna socializacijo rastlinskih združb
 • pozna načela, pravila in zakonitosti oblikovanja, zasajevanja in urejanja okolja z rastlinami
 • pozna arhitekturne stile
 • zna izbrati rastline za oblikovanje in urejanje določenega okolja glede na arhitekturne zakonitosti
 • pozna ukrepe oskrbe in vzdrževanja rastlinskih zasaditev
 • pozna možnosti in priložnosti sprememb pri oblikovanju in združevanju rastlin v zasaditve
 • pozna načine sajenja in zasajevanja rastlin v prostoru
 • zna poiskati novosti na svojem strokovnem področju in jim slediti
 • pozna logistiko
 • pozna metode promocije in prodaje svojih storitev
organizira, izvaja in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju okolja z rastlinami
 • organizira svoje delo in delo drugih članov družine oz. zaposlenih
 • organizira in izvaja oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami
 • riše in skicira po načelih in zakonitostih oblikovanja za preproste rastlinske zasaditve
 • usklajuje izdelavo in urejanje različnih postavitev in predstavitev v danem okolju
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju rastlin v postavitvah in predstavitvah
 • uporablja materiale, osnovne vrtnarske pripomočke glede na smernice in novosti v oblikovanju
 • organizira in izvaja dela z vrtnarskimi stroji, napravami in pripomočki
 • organizira in izvaja osnovna vzdrževalna dela na vrtnarskih strojih, napravah, pripomočkih in opremi
 • organizira in izvaja prodajo storitev s področja zasajevanja rastlin v okolju
 • spremlja načrtovano in izvedeno delo
 • pozna temeljna načela in metode organizacije dela
 • pozna vrste materialov v hortikulturi in njihovo uporabo
 • pozna vzdrževalna dela na vrtnarskih strojih, napravah, pripomočkih in opremi
 • pozna ukrepe varne uporabe strojev, naprav, pripomočkov in opreme
oskrbuje in vzdržuje ter spreminja vizualno podobo okolja z zasajenimi rastlinami
 • oskrbuje in vzdržuje vizualno podobo okolja z rastlinami in vizualne rešitve za različne postavitve ali predstavitve rastlin v okolju
 • spreminja vizualno podobo okolja z rastlinami in vizualne rešitve za različne postavitve ali predstavitve rastlin v okolju
 • uporablja materiale, pripomočke, tehnike in metode dela pri oskrbi, vzdrževanju in spreminjanju vizualne podobe okolja z rastlinami
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin v postavitvah in predstavitvah in ukrepa v skladu s predpisi
 • uporablja vrtnarske stroje, orodja in naprave
 • pozna oskrbovalna in vzdrževalna dela zasaditvenih površin
 • pozna različne substrate, gnojila, zastirke itd.
 • pozna potrebe rastlin po vodi in hranilih
 • pozna namakalne in dognojevalne sisteme
 • pozna traktorje in ostala vrtnarska orodja in naprave ter jih zna uporabljati
 • pozna bolezni, škodljivce in naravne ter fiziološke poškodbe na rastlinah
 • pozna plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna pravila uporabe FFS in biocidov
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja zdravstvenega varstva rastlin
trži izdelke in storitve
 • promovira izdelke in storitve ter skrbi za njihovo promocijo
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material
 • redno kontaktira s strankami
 • rešuje reklamacije
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev stalnih strank
 • oblikuje cene storitev
 • spremlja razmere na trgu
 • pozna osnovne pojme o trgu in konceptih trženja
 • pozna osnove ekonomike, podjetništva in trženja na področju hortikulture
 • pozna pomen in načine raziskovanja trga
 • pozna načine oblikovanja cen
 • pozna elemente tržnega spleta
 • pozna načine trženja idej in prodora izdelkov na tržišče
 • pozna usklajevanje modnih smernic z upoštevanjem tržnih podatkov o aktualnem trgu
 • pozna načine in možnosti interesnega povezovanja na področju hortikulture
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence proizvodnje in storitev podjetja
 • vodi evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev in gnojil
 • vodi evidence o pregledih in vzdrževanju vrtnarske mehanizacije
 • vodi evidence o izkoriščenosti strojev in opreme
 • vodi evidence davka na dodano vrednost
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela pripravlja kalkulacije
 • pripravi kalkulacije cene pridelkov, izdelkov in storitev
 • pripravi kalkulacije strojnih storitev
 • obračunava opravljeno delo in porabljen material
 • nabavlja repromaterial
 • spremlja neposredna plačila
 • pripravi izračun amortizacije vrtnarske mehanizacije
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cene
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela na področju hortikulture
 • zagotavlja kakovost pridelkov, izdelkov in storitev
 • zagotavlja racionalno porabo energije, materiala in časa
 • spremlja, kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • zagotavlja kakovost ponudbe podjetja
 • spremlja strokovno literaturo s področja hortikulture
 • pozna pravilne nastavitve in vzdrževanje vrtnarske mehanizacije
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne porabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje in objekte
 • redno pregleduje objekte, naprave, stroje, pripomočke in orodja ter po potrebi organizira popravilo in vzdrževanje
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna vzdrževalna dela
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami ter z institucijami
 • sodeluje s sodelavci, strankami in z institucijami
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • izbira primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih del
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila in načine poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna pasivno en tuji jezik
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • pozna predpise o FFS in biocidih
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z vrtnarsko mehanizacijo in vrtnarsko opremo
 • pozna standarde varnih strojev
varuje okolje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • varuje okolje, naravo, kulturno in naravno dediščino
 • pozna predpise o varovanju okolja in narave ter ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovmi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Rok Globokar, Gardenia, d. d.
 • Vrtnarstvo Kurbus, s .p., Milje, Gornja Radgona
 • Marija Podgornik, Vrtnarstvo Celje
 • Vrtnarstvo Levičnik, s. p., Ljubljana
 • Nada Natek, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje