POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin 6220.011.4.0

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

2. Ime in koda poklica

Vrtnarji/vrtnarice ipd. (6112)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno porablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci, strokovnimi službami in strankami
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. pripravi teren in zemljišče
 9. zaseje površino, namenjeno tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini), oziroma položi travno rušo
 10. oskrbuje površine, namenjene tratam, in okolico
 11. izvaja ukrepe varstva rastlin
 12. vzdržuje dodatno opremo na zelenih površinah in njihovi okolici

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • načrtuje potek del na zatravljenih igriščih, namenjenih športu in rekreaciji, in na drugih površinah, namenjenih tratam
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi delovna sredstva glede na vrsto izvedbenih del
 • pozna osnovno in specialno mehanizacijo ter jo zna uporabljati
 • pozna vrste gnojil in substratov ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • pozna sisteme in naprave za zalivanje površin
 • pozna materiale za gradnjo in vzdrževanje grajenih prvin
Operativna dela pripravi teren in zemljišče
 • pripravi in kultivira tla (odvzem vzorcev tal, podrahljanje, dodajanje različnih melioratorjev tal, založno gnojenje, razpleveljenje …)
 • ročno ali strojno grobo in fino planira tla
 • meliorira zemljišče po navodilih
 • pripravi zemljišče za setev travnega semena
 • pozna in upošteva optimalne pogoje za rast
 • pozna vse vrste zemeljskih del v okviru stroke
 • pozna vrste zemljišč in njihove osnovne pedološke značilnosti
 • zna obdelati in kultivirati zemljišče
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za pripravo rastišča
 • pozna načine oblikovanja zemljišča in razloge za preoblikovanje zemljišč
 • pozna različne zemeljske premike in tehnike oblikovanja ravnih ter neravnih površin
 • pozna postopke priprave tal glede na vrste površin, namenjenih tratam
 • pozna načine in tehnike ureditve vodnega režima v tleh
 • pozna pomen pravilne nastavitve specialne mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
zaseje površino, namenjeno tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini)
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje ter naprave za setev
 • ročno ali strojno seje
 • utrdi površino po setvi
 • uporablja različne materiale za zaščito posevka po setvi
 • oskrbuje posejano površino z vodo
 • pozna optimalne pogoje za kalitev semena
 • pozna načine in tehnike setve
 • pozna specialne stroje in naprave za setev travnega semena
 • pozna različne materiale za zaščito posevka in njihove uporabne lastnosti
položi travno rušo
 • izmeri površino
 • pripravi površino za polaganje
 • položi travno rušo
 • utrdi površino po polaganju
 • oskrbuje travno rušo z vodo
 • pozna vrste in namene travne ruše
 • pozna način priprave površine za polaganje travne ruše
 • pozna velikost zaplat in izračuna število kosov na površino
 • pozna način polaganja travne ruše
 • pozna oskrbo položene travne ruše
 • pozna mehanizacijo in opremo za polaganje travne ruše
oskrbuje površine, namenjene tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini), in okolico
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo
 • kosi
 • dognojuje
 • odstranjuje ostanke trav, polsti in mahu (vertikutira)
 • ozračuje tla z izvleko čepkov na globini 6-12 cm (aerificira)
 • globinsko (do 40 cm globine) ozračuje tla (vertidrainira)
 • zarezuje
 • oskrbuje z vodo
 • utrjuje površino
 • izvaja postopke peskanja in izravna površino
 • grabi površino
 • zamenja po potrebi travno rušo
 • izvaja korekturna sajenja travne ruše
 • izvaja tehnike za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom v skladu z navodili
 • opravi nujna vzdrževalna dela na ostalih rastlinah in zasaditvah
 • pozna osnovne lastnosti posameznih vrst trav in travnih mešanic
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za travno rušo
 • pozna opremo in pripomočke za oskrbo
 • pozna pravila in načine košnje
 • pozna osnovne znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
 • pozna načine oskrbe z vodo, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna osnovne ukrepe za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom
 • pozna osnovna in specialna gnojila ter substrate za oskrbovanje trat
 • pozna postopke vertikutiranja, aerificiranja, vertidreniranja, zarezovanja, peskanja, obrezovanja robov
 • pozna postopke obnove poškodovane travne ruše
izvaja ukrepe varstva rastlin na površinah, namenjenih tratam
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin
 • pripravi in dozira FFS in biocide ter nastavi naprave za izvajanje varstva rastlin
 • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav
 • pozna stroje in naprave za izvajanje varstva rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake in opažanja posreduje nadrejenim
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna in upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja v skladu z navodili
 • pozna alternativne možnosti varstva rastlin
vzdržuje dodatno opremo na tratah in njihovi okolici
 • postavlja, namešča in vzdržuje oznake in opremo (npr.: zastavice, vrata, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
 • vzdržuje in oskrbuje zasajene okrasne prvine (cvetlična korita, žive meje, grede z enoletnicami ali večletnicami, grmovnice, drevje …)
 • vzdržuje splošno urejenost in čistočo opreme, površin in objektov
 • pozna načine vzdrževanja rastlin
 • pozna opremo pri različnih športih in njihovo uporabo
 • pozna osnovna pravila igranja športov (npr.: golf, nogomet, rugby, baseball, tenis, hokej na travi, konjeniški športi itd.), ki se igrajo na tratah, ter rekreacijskih in drugih aktivnosti
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • pozna načine vodenja različnih evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi gnojila, fitofarmacevtska sredstva, substrate in ostali repromaterial
 • nabavi sadike in travno seme
 • pripravi kalkulacijo storitve
 • zna izbrati najboljšega ponudnika
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • zagotavlja kakovost storitev
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna standarde kakovosti za posamezne športe
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne porabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila specialnih in drugih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja specialnih in drugih strojev, naprav in orodij
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami, strankami in z institucijami
 • zna izbrati primeren način sporazumevanja pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja FFS, biocide, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje, naravno in kulturno dediščino
 • pozna predpise o FFS in biocidih
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovmi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
 • Martin Vilar, Vilar, d. o. o.
 • Andreja Glavan, Srednja poklicna in tehniška kmetijska in živilska šola Nova Gorica
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, CPI