POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem 6220.008.5.0

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Aranžer/aranžerka (3471.01)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. organizira dela pri oblikovanju in urejanju poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 9. načrtuje oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 10. izvaja, vodi in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 11. promovira in trži izdelke in storitve
 12. izvaja logistične ukrepe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave, prostore in material, potreben za delo
Operativna dela organizira dela pri oblikovanju in urejanju poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • organizira svoje delo in delo drugih članov družine oz. zaposlenih
 • načrtuje delo v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja, živali, rastlin in zdravja ljudi
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje porabo sredstev
 • načrtuje dohodek podjetja
 • organizira prodajo cvetličnih vezav in dekoracij
 • organizira oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • organizira osnovna vzdrževalna dela na cvetličarskih orodjih, napravah in strojih
 • načrtuje investicije in amortizacijo
 • odkriva nove poslovne priložnosti in spremlja ter uvaja novosti s področja oblikovanja s cvetjem
 • pozna temeljna načela in metode načrtovanja ter organizacije dela
 • pozna merila za ugotavljanje uspešnosti vrtnarskega podjetja in cvetličarne
 • pozna ukrepe varne uporabe cvetličarskih strojev in naprav
 • pozna vrste materialov in njihovo uporabo
 • pozna zakonodajo s področja kmetijstva, varovanja naravne in kulturne dediščine, okolja, narave in urejanja prostora
 • zna oceniti primernost investicije glede na ekonomsko zmožnost vrtnarskega podjetja in cvetličarne
 • zna izdelati finančni načrt vrtnarskega podjetja in cvetličarne
načrtuje oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • načrtuje vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na dane prostore
 • načrtuje vrste in tehnike izdelave postavitev cvetličnih vezav in dekoracij za določen prostor
 • načrtuje porabo materialov za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • načrtuje porabo dodatnih elementov za doseganje večje učinkovitosti cvetlične vezave oziroma dekoracije v poslovnem oziroma v bivalnem prostoru
 • načrtuje transport materialov, cvetličnih vezav in dekoracij
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • pozna načela, pravila in zakonitosti oblikovanja s cvetjem
 • pozna prostorske zakonitosti
 • pozna cvetje, zelenje, okrasni in dopolnilni material glede na pravila oblikovanja v prostoru in modne smernice
 • zna pripraviti rezano cvetje in zelenje, posode in okrasni ter dopolnilni material za oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij
izvaja, vodi in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • opravi ogled prostora
 • naredi idejno zasnovo cvetlične vezave oziroma dekoracije glede na prostor
 • izbere material za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • izvaja, vodi in usklajuje prodajo cvetličnih vezav in dekoracij
 • izvaja, vodi in usklajuje oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • izvaja, vodi in usklajuje osnovna vzdrževalna dela na cvetličarskih orodjih, napravah in strojih
 • pozna značilnosti poslovnega in bivalnega prostora
 • pozna vrste cvetličnih vezav in dekoracij
 • loči idejo, skico in risbo
 • pozna materiale za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • pozna osnovne tržne prijeme prodaje in promocije cvetličarskih izdelkov
 • pozna vzdrževalna dela na cvetličarskih strojih in napravah
promovira in trži izdelke in storitve
 • promovira izdelke in storitve in skrbi za njihovo promocijo
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material
 • redno vzdržuje stike s strankami
 • rešuje pritožbe
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev stalnih strank
 • oblikuje cene izdelkov in storitev
 • spremlja razmere na trgu
 • pozna osnovne pojme o trgu in načinih trženja
 • pozna osnove ekonomike, podjetništva in trženja na področju oblikovanja poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • pozna pomen in načine raziskovanja trga
 • pozna načine oblikovanja cen
 • pozna elemente tržnega spleta
 • pozna načine trženja idej in prodora izdelkov na tržišče
 • pozna usklajevanje modnih smernic z upoštevanjem tržnih podatkov o aktualnem trgu
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
izvaja logistične ukrepe
 • nabavlja materiale za potrebe izdelave cvetličnih vezav in dekoracij
 • izbere postopke transportiranja in transportna sredstva
 • pozna metode in tehnike za izvajanje logističnih ukrepov
 • pozna postopke nabave, skladiščenja in transportiranja cvetličnih vezav in dekoracij
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence proizvodnje in storitev podjetja
 • vodi evidence davka na dodano vrednost
 • vodi evidence porabe materialov
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela pripravlja kalkulacije
 • pripravi kalkulacije cene izdelkov, dekoracij in storitev
 • obračunava opravljeno delo in porabljen material
 • nabavlja repromaterial
 • spremlja neposredna plačila
 • pripravi izračun amortizacije vrtnarske mehanizacije
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cene
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela na področju oblikovanja poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • zagotavlja kakovost izdelkov, dekoracij in storitev
 • zagotavlja racionalno porabo energije, materiala in časa
 • spremlja, kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • zagotavlja kakovost ponudbe podjetja
 • spremlja strokovno literaturo s področja oblikovanja
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne porabe energije, materiala in časa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, strankami in z institucijami
 • sodeluje s sodelavci, strankami in institucijami
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila in načine poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna pasivno en tuji jezik
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s stroji in napravami na področju cvetličarstva
varuje okolje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • varuje okolje, naravo, kulturno in naravno dediščino

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Rok Globokar, Gardenia, d. d.
 • Vrtnarstvo Kurbus, s .p., Milje, Gornja Radgona
 • Marija Podgornik, Vrtnarstvo Celje
 • Vrtnarstvo Levičnik, s. p., Ljubljana
 • Nada Natek, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje