tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 73/05.07.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 6220.005.4.0

Klasius-P

Vrtnarstvo (6222)

2. Ime in koda poklica

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka (6112.06)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi rastišče in matični nasad na prostem ali v zavarovanem prostoru
 7. vegetativno in generativno razmnožuje okrasne zelnate rastline
 8. goji in oskrbuje okrasne zelnate rastline
 9. izvaja varstvo rastlin
 10. pripravi okrasne zelnate rastline za prodajo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • načrtuje pridelavo okrasnih zelnatih rastlin
 • izdela načrt setve in saditve
 • načrtuje kolobar
 • načrtuje prodajo pridelkov
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • načrtuje porabo sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • zna izdelati načrt pridelave okrasnih zelnatih rastlin
 • zna načrtovati pridelavo okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna posebnosti pridelovanja, oskrbovanja in vzdrževanja okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna tehnike vrtnarske proizvodnje
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostore, stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila, razmnoževalni material in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi zavarovan prostor za gojenje sadilnega materiala in okrasnih zelnatih rastlin
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pozna ustrezno vrtnarsko mehanizacijo, naprave in materiale v proizvodnem postopku ter jih zna uporabljati
 • pozna substrate, vrste gnojil, biostimulatorje in njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • pozna sredstva za varstvo okrasnih zelnatih rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna ustrezne pogoje za vzgojo okrasnih zelnatih rastlin na prostem in v zavarovanem prostoru
 • pozna vrste zavarovanih prostorov za gojenje okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna vrste in sorte okrasnih zelnatih rastlin za različne namnene
 • pozna ustrezne oroševalne naprave glede na vrsto gojitvenega prostora
 • pozna vrste zavarovanih prostorov in naprav za gojenje sadilnega materiala in okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna vrste prostorov za skladiščenje pridelkov
 • pozna pogoje za skladiščenje rastlinskega in ostalega repromateriala in FFS
Operativna dela pripravi rastišče na prostem ali v zavarovanem prostoru
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • razkuži zavarovani prostor in rastišče
 • pripravi rastišče v zavarovanem prostoru
 • pripravi rastišče na prostem
 • izbere ustrezen rastni substrat
 • pozna tipe tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna načine razkuževanja tal
 • zna izdelati gnojilni načrt
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna vrste in pomen rastišč na prostem
 • pozna vrste in pomen prekrivanja rastišč
 • pozna vrste in pomen zavarovanega prostora
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
pripravi matični nasad za vegetativno razmnoževanje okrasnih zelnatih rastlin
 • izbere prostor za napravo matičnega nasada
 • vzame vzorec za analizo tal
 • določi sadilne razdalje
 • izbere rastline, ki jih bo razmnoževal sam
 • označi rastline v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju materiala okrasnih rastlin
 • oskrbuje matični nasad
 • poskrbi za ustrezen nadzor
 • pozna klimatske in talne zahteve za rast matičnih rastlin
 • zna odvzeti vzorec za analizo tal
 • zna izbrati primeren prostor za matični nasad
 • zna pripraviti prostor in zemljišče za matični nasad
 • pozna lastnosti matičnih rastlin
 • zna določiti sadilne razdalje za posamezno vrsto okrasnih rastlin
 • zna posaditi matičnjak
 • zna izbrati primerne rastlin za razmnoževanje
 • pozna označbe rastlin v skladu s pravilnikom o razmnoževanju in trženju okrasnih zelnatih rastlin
 • zna oskrbovati matični nasad
 • zna nadzorovati potek dela
vegetativno razmnožuje rastline
 • izbere čas in način vegetativnega razmnoževanja
 • pripravi prostor za razmnoževanje rastlin
 • izbere gojitvene plošče in lončke
 • izbere substrat
 • izbere stimulatorje koreninjenja
 • spremlja ukoreninjenje ter rast
 • oskrbuje rastline
 • presaja ukoreninjene rastline v manjše lončke
 • pozna tehnologijo razmnoževanja okrasnih zelantih rastlin na prostem in v zavarovanem prostoru
 • zna izbrati čas in načine vegetativnega razmnoževanja
 • zna rastline razmnožiti s potaknjenci in z drugimi deli
 • zna pripraviti ustrezen prostor za ukoreninjanje rastlin
 • zna izbrati gojitvene plošče ali lončke za ukoreninjanje
 • pozna primerne substrate, gnojila in rastne hormone za pridelavo okrasnih zelnatih rastlin
 • zna oskrbovati in spremljati ukoreninjanje potaknjencev in drugih delov rastlin
 • zna ugotoviti primeren čas za presajanje ukoreninjenih delov rastlin
generativno razmnožuje rastline
 • izbere seme za setev
 • izbere ustrezne substrate
 • pripravi setvene plošče in lončke za gojenje sadik
 • izbere čas in ustrezno T za setev
 • izbere način setve
 • izračuna količino semena na enoto površine
 • ročno in strojno seje semena okrasnih zelnatih rastlin
 • oskrbuje setve in vzkaljene rastline
 • presadi rastline v lončke ali jih razsadi
 • zagotavlja talno in zračno vlažnost s pršenjem in megljenjem
 • nastavi T za kalitev semena posameznih vrst okrasnih zelnatih rastlin v zaprtem prostoru
 • pripravi gojitvene plošče za razsajevanje
 • razsajuje
 • oskrbuje razsajene rastline
 • poskrbi za nadaljnje presajevanje rastlin
 • pozna vrste setvenih plošč in lončkov
 • pozna sredstva za razkuževanje setvenih plošč in lončkov
 • pozna stroje za polnjenje in setev setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste setvenih substratov
 • pozna vrste, sorte in hibride semen okrasnih zelnatih rastlin
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih okrasnih zelnatih rastlin
 • zna izračunati potrebno količino semena na enoto površine
 • pozna različne načine in termine setve
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst okrasnih zelnatih rastlin v zavarovanem prostoru in na prostem in pozna pomen utrjevanja
 • zna izbrati substrate za razsajevanje in redčenje setev, če je to potrebno
 • zna razsaditi rastline v lončke
 • zna oskrbovati razsajene rastline
 • pozna vrste in načine zalivanja
oskrbuje sadike
 • kontrolira in nastavi optimalno temperaturo
 • kontrolira vlago tal
 • zaliva
 • opravi zaščito sadik pred boleznimi in škodljivci
 • zrači prostor
 • foliarno dognojuje sadike
 • utrjuje sadike pred presajanjem na stalno mesto
 • pripravi sadike za prodajo
 • pozna talne in klimatske zahteve za rast in razvoj sadik
 • pozna vrste in načine uravnavanja T, vlage, svetlobe
 • pozna škodljivce in bolezni v zaščitenih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za foliarno dognojevanje
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • zna utrjevati sadike pred presajanjem na stalno mesto
 • zna pripraviti sadike za prodajo
 • pozna standard za prodajo sadik
goji rastline za rezano cvetje na prostem
 • pripravi in nastavi stroje za sajenje
 • pripravi tla
 • pripravi sadike za presaditev
 • opravi sajenje gojenih sadik, gomoljev in čebulnic
 • zagotavlja ustrezno talno vlažnost
 • pripravi pogoje in sili rezano cvetje in zelenje
 • določi optimalni čas rezi
 • opravi rez
 • pozna talne in klimatske zahteve za gojenje rezanega cvetja
 • zna zagotoviti optimalne rastne razmere
 • zna pripraviti zemljišče
 • zna položiti talna pokrivala proti plevelom
 • zna pripraviti in nastaviti stroje za obdelavo tal, gnojenje in sajenje
 • pozna načine zasaditev in razporeditev rastlin
 • zna posaditi sadike, gomolje, čebulice in korenike
 • pozna pomen uporabe folij in vrste folij
 • pozna pogoje siljenja rezanega cvetja in zelenja
 • pozna načine rezanja in zna določiti ustrezen čas rezi glede na fazo razvoja ustrezne rastline
 • zna pravilno rezati in pripraviti cvetje in zelenje za transport
oskrbuje posevke oziroma nasade
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo tal
 • opravi dognojevanje
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • privezuje rastline k opori
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • zagotovi senčenje posevkov
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz…)
 • zagotovi posevku primerno vlažnost tal
 • zna opazovati posevek med rastjo
 • zna pripraviti in nastaviti kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna termin in način dognojevanja
 • pozna termin in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
izvaja varstvo rastlin
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere ustrezna registrirana sredstva za varstvo rastlin
 • opravi zaščito pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izvaja načelo dobre kmetijske prakse varstva rastlin
 • pozna sredstva za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadik okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna FFS za zaščito sadik
 • pozna načine nanosa FFS na sadike in naprave za nanos
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce okrasnih zelnatih rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
pripravi okrasne zelnate rastline za prodajo
 • opravi klasifikacijo
 • odbere tržno zanimive rastline
 • izbere ustrezno embalažo in način pakiranja
 • pakira
 • pripravi lončnice za takojšen transport do končnega prodajnega mesta ali jih na prodajno mesto dostavi
 • pripravi rezano cvetje za prodajo
 • pripravi sadike okrasnih zelnatih rastlin za prodajo
 • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • transportira pridelek do skladišča
 • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
 • zagotovi ustrezno zdravstveno stanje rastlin
 • pripravi pridelke za prodajo
 • pozna optimalne razmerein načine skladiščenja okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna vrste embalaže za spravilo, skladiščenje in pakiranje
 • pozna kakovostne zahteve različnih vrst okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna pomen označevanja sadik pred prodajo
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidenco kolobarjenja
 • vodi evidenco semenskega in razmnoževalnega materiala
 • vodi evidenco rastlin
 • pripravi in odda poročilo o letni pridelavi
 • vodi evidence o temperaturi in vlagi v skladišču
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • vodi dokumentacijo za izdajo rastlinskega potnega lista
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi semena, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in drug repromaterial
 • prodaja sadike in pridelke
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost dela v vrtnarskem obratu
 • zagotavlja kakovost sadilnega materiala
 • zagotavlja strokovni in zdravstveni nadzor v vrtnarskem obratu
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe skladno z navodili
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • opravlja nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja strojev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • komunicira s strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire
 • dela v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju sadilnega materiala
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Miran Rade, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mateja Zajc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Nada Natek Reberšek, Vrtnarska šola Celje
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič , CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word