POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 73/05.07.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 6220.004.4.0

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

2. Ime in koda poklica

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (6112.04)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. zakoliči in pripravi teren za zasaditev
 7. zasadi zelene površine z rastlinami po načrtu
 8. zaseje travno površino ali položi travno rušo
 9. postavi in zasadi grajene prvine
 10. oskrbuje zasaditve in travne površine
 11. izvaja rez drevnine
 12. izvaja varstvo zasaditev
 13. vzdržuje dodatno opremo zelenih površin

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje potek del v parku in na drugih zelenih površinah
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • zna izdelati načrt poteka del pri zasaditvenih ureditvah
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • izbere delovna sredstva glede na vrsto izvedbenih del
 • izbere sadilni material in semena
 • izbere materiale za gradnjo grajenih prvin
 • pozna traktorje in ostalo vrtnarsko mehanizacijo ter jo zna uporabljati
 • pozna vrste gnojil in substratov ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • pozna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna zahteve za kakovost sadilnega materiala in semena
 • pozna okrasne rastline za različne namene zasaditve
 • pozna ustrezne naprave za zalivanje zelenih površin
 • pozna gradbene materiale za gradnjo in vzdrževanje grajenih prvin
Operativna dela zakoliči teren
 • prenese dolžinske izmere iz ureditvenega in zasaditvenega načrta na teren v merilu
 • izmeri dolžine na ravnem in neravnem terenu
 • zakoliči ravne linije na ravnem in neravnem terenu
 • označi horizontalne in vertikalne izmere po načrtu
 • izračuna ploščino parcel
 • pozna geodetska orodja in inštrumente za merjenje ter zakoličevanje terena
 • pozna enostavne zakoličbe in meritve
 • zna uporabljati ureditvene in zasaditvene načrte ter poiskati uporabne informacije
 • pozna merske enote v geodeziji
 • pozna osnove tehničnega risanja in pisave
pripravi teren za zasaditev oziroma setev
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za planiranje terena
 • ročno ali strojno grobo planira tla
 • ročno ali strojno fino planira tla
 • kultivira tla
 • poskrbi za odvodnjavanje zamočvirjenih površin
 • pozna postopek izvedbe zemeljskih del
 • pozna vrste zemljišč in njihove pedološke značilnosti
 • zna obdelati in kultivirati zemljišče za določene parkovne zasaditve
 • pozna načine oblikovanja zemljišča in razloge za preoblikovanje zemljišč
 • pozna različne zemeljske premike in oblikovanje ravnih ter neravnih površin
 • pozna tehniko gradnje nasipov in odkopov
 • pozna vzroke zamočvirjenosti tal in načine odvodnjavanja
 • pozna prednosti in slabosti odvodnjavanja
 • pozna stroje in orodja za osnovno, dopolnilno obdelavo in kultiviranje tal
 • pozna pomen pravilne namestitve vrtnarske mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
zasadi zelene površine z rastlinami po načrtu
 • izbere rastline na osnovi zasaditvenega načrta
 • oceni zdravstveno stanje in kvaliteto rastlin
 • izbere ustrezen substrat in določi njegovo količino
 • pripravi sadiko za sajenje
 • pripravi sadilno mesto za sajenje
 • pripravi različne opore
 • posadi sadiko glede na njene zahteve
 • pognoji
 • zalije
 • priveže rastline k različni opori po potrebi
 • pozna kakovost semena in standarde kakovosti sadik
 • pozna način zakopavanja sadik v zasip
 • zna določiti čas in globino sajenja na stalno mesto
 • pozna različne načine priprave sadilnih mest
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek za določeno površino
 • razlikuje sadike glede na koreninski sistem in nadzemne vzgojne oblike
 • pozna postopek sajenja
 • pozna načine sidranja sadik
 • pozna načine presajanja starejših rastlin (velikih dreves)
 • pozna načine sajenja žive meje, drevoredov, prekrivanja tal
 • pozna drevnino in okrasne zelnate rastline ter razlikuje vodilne, spremljajoče in dopolnilne okrasne rastline
 • pozna vodilne rastline za drevorede, žive meje in prekrivanje tal
 • pozna specialno strojno opremo in pripomočke pri izvedbi zasaditve
 • pozna ustrezne substrate, gnojila, opore za sajenje
zaseje travno površino
 • izbere čas setve
 • pripravi tla za setev travne mešanice
 • izbere travno mešanico glede na rastne pogoje in uporabo
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za setev
 • ročno ali strojno seje
 • utrdi površino po setvi
 • zalije
 • prekrije posejano površino s pajčevinasto folijo po potrebi
 • pozna optimalne pogoje za rast in kvaliteto tratnih površin
 • pozna lastnosti posameznih trav in travnih mešanic
 • pozna postopke priprave tal glede na vrste tratnih površin
 • pozna načine setve trate in gostoto setve
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za pripravo rastišča
 • pozna vrtnarske stroje in orodja za setve travne mešanice
položi travno rušo
 • izmeri površino
 • izbere travno rušo glede na rastne pogoje
 • pripravi površino za polaganje travne ruše
 • natančno položi travno rušo
 • utrdi površino po polaganju
 • zalije
 • pozna pomen in uporabo travne ruše
 • pozna vrste travne ruše
 • pozna način priprave površine za polaganje travne ruše
 • pozna velikost zaplat in izračuna število kosov na površino
 • pozna način polaganja travne ruše
 • pozna saditveno oskrbo položene travne ruše
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za travno rušo
 • pozna vrtnarske stroje za polaganje travne ruše
postavi in zasadi grajene prvine
 • namesti skalnjak po načrtu
 • zasadi skalnjak po načrtu
 • izkoplje ali poskrbi za izkop vodnega zajetja
 • obloži vodno zajetje z različnimi materiali (folija, glina, beton …) ali namesti bazen
 • zasadi vodne in obvodne rastline po načrtu
 • napolni vodno zajetje z vodo
 • zasadi obrobe stopnišč, poti, nosilce vzpenjajočih rastlin, teras in počivališč
 • pozna vrste in značilnosti grajenih prvin
 • pozna značilnosti gradiv in materialov za gradnjo vodnih zajetij, skalnjakov in drugih grajenih prvin
 • pozna različne tehnike, stroje in orodja za izgradnjo grajenih prvin
 • pozna vrste izkopov za vodna zajetja in načine izvajanja del
 • pozna postopek priprave podlage za gradnjo vodnega zajetja
 • zna izračunati naklon tal
 • zna izbrati rastline za ozelenitev grajenih prvin
 • pozna pripravo rastišč za vse vrste grajenih prvin
 • pozna pogoje rasti vodnih in obvodnih rastlin, rastlin za skalnjake, rastlin na brežinah ob stopnicah, vzpenjajočih se rastlin ob pergolah
 • pozna načine zasajevanja
 • pozna postopke vzdrževanja zasajenih grajenih prvin
oskrbuje zasaditve
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo
 • zaliva
 • izbere ustrezna gnojila
 • izbere čas gnojenja
 • dognojuje z organskimi in mineralnimi gnojili
 • foliarno dognojuje
 • okopava in pleve
 • zastira površine
 • odstranjuje suhe in odcvetele dele rastlin
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • zaščiti rastline pred mrazom in neugodnimi vremenskimi razmerami
 • vzdržuje prehode med nasadi in travnimi površinami
 • pozna talne in klimatske razmere za razvoj okrasnih rastlin
 • pozna razvoj okrasnih rastlin in spreminjanje med letnimi časi
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • pozna postopke rednega vzdrževanja zasajenih okrasnih rastlin
 • pozna čas in načine oskrbe zasajenih okrasnih rastlin
 • pozna ustrezne substrate, gnojila, zastirke
 • prepozna znake pomanjkanja hranil
oskrbuje travne površine
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo travnih površin
 • kosi
 • dognjojuje
 • spremlja kislost tal
 • zaliva
 • utrdi površino
 • uravnava teren s postopkom peskanja
 • zrači travne površine
 • grabi travo in listje
 • zamenja travno rušo po potrebi
 • zatira plevel in mah
 • pozna strojno opremo in pripomočke za oskrbo travnih površin
 • pozna pravila in načine košnje
 • pozna znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna načine zatiranja plevelov in mahu
 • pozna ustrezna gnojila in substrate za oskrbovanje trat
 • pozna postopke peskanja, zračenja, obrezovanja robov, izravnavanja izboklin
 • pozna postopke obnove in popravljanja poškodovane trate
izvaja rez drevnine
 • izbere ustrezen čas in način rezi
 • opravi vzgojno rez okrasne drevnine
 • opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine
 • pozna pomen in načine obrezovanja ter oblikovanja drevnine
 • pozna čas in tehnike rezi
 • pozna čas in načine obrezovanja žive meje
izvaja varstvo zasaditev
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere ustrezen način varstva v skladu z biološkimi načeli
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje kemičnega tretmaja
 • izvaja kemični tretma za zaščito pred boleznimi, škodljivci in plevelom z uporabo različnih tehnik in ustreznimi napravami
 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • pozna alternativne možnosti zaščite
vzdržuje dodatno opremo zelenih površin
 • namesti dodatno opremo po načrtu in jo vzdržuje
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in posode
 • pozna vrtne dodatke in opremo ter njihovo uporabo
 • pozna način sajenja in vzdrževanja rastlin v koritih in posodah
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • pozna načine vodenja posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi gnojila, fitofarmacevtska sredstva, substrate in ostali repromaterial
 • nabavi sadike in travno mešanico
 • pripravi kalkulacijo storitve
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost storitev
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • dela v skladu z načeli dobre vrtnarske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila vrtnarskih strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje vrtnarske stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila vrtnarskih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja vrtnarskih strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami, strankami in z institucijami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z vrtnarskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Miran Rade, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mateja Zajc, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Melita Miš, Arboretum Volčji potok
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI