POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 73/05.07.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 6220.003.4.0

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

2. Ime in koda poklica

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka (6112.02)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi matični nasad
 7. razmnožuje rastline s setvijo, potaknjenci in cepljenjem ter sili cepljenke
 8. pripravi prostor za gojenje sadik
 9. goji in oskrbuje sadike v zabojnikih, drevesnici, trsnici
 10. izvaja varstvo sadik oz. cepljenk
 11. pripravi sadike oz. cepljenke za prodajo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • načrtuje proizvodnjo in prodajo
 • načrtuje kolobar
 • izdela razporeditev rastlin v drevesnici oz. trsnici
 • pridobi dovoljenje za vzgojo sadik okrasnih rastlin (registracija)
 • pridobi dovoljenje za izdajo potnega lista za rastline
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje pridobitev in porabo finančnih sredstev
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
 • pozna pomen načrtovanja pridelave sadik in cepeljenk
 • pozna pomen kolobarja
 • pozna pomen pridelovanja kakovostnega izhodiščnega repromateriala
 • pozna postopek za registracijo in pridobitev potnega lista za rastline
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • izbere prostor za razmnoževanje rastlin, vzgojo drevnine in prodajo
 • pripravi gnojila, substrate, rastne hormone, lončke in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna stroje in naprave za pridelavo sadik in cepljenjk in jih zna uporabljati
 • pozna vrste razkužil, parafinov in biostimulatorjev ter gnojil in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
pripravi delovni prostor
 • pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pripravi silnico
 • pripravi prostor za skladiščenje podlag, cepičev ter cepljenk
 • pripravi prostor za cepljenje
 • pripravi prostor za klasiranje in pakiranje
 • pozna pogoje za skladiščenje rastlinskega in ostalega repromateriala
 • pozna pogoje za siljenje
Operativna dela pripravi matični nasad
 • postavi ograjo
 • izbere prostor za napravo matičnega nasada
 • vzame vzorec za analizo tal
 • opravi potrebna zemeljska dela za napravo matičnega nasada
 • določi sadilne razdalje in gojitveno obliko
 • izbere rastline, ki jih bo razmnoževal sam
 • posadi
 • označi rastline v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju materiala okrasnih rastlin
 • oskrbuje matični nasad
 • poskrbi za ustrezen nadzor
 • pozna klimatske in talne razmereza rast matičnih rastlin
 • zna vzeti vzorec za analizo tal
 • zna pripraviti zemljišče za matičnjak
 • pozna sortiment podlag in njihove lastnosti
 • zna posaditi matičnjak
 • pozna označbe rastlin v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju materiala okrasnih rastlin
razmnožuje rastline s potaknjenci in drugimi deli rastlin
 • izbere čas in način razmnoževanja
 • reže potaknjence
 • pripravi prostor za ukoreninjenje delov rastlin
 • izbere substrat
 • izbere stimulatorje koreninjenja
 • spremlja ukoreninjenje in rast potaknjencev
 • oskrbuje potaknjence
 • presaja ukoreninjene potaknjence v manjše lončke
 • grobaniči
 • grebeniči
 • deli rastline
 • razlikuje med zelnatimi, pollesnatimi in lesnatimi potaknjenci
 • pozna čas in način razmnoževanja
 • pozna pomen vzgoje drevnin iz tkivnih kultur
 • pozna primerne substrate, rastne hormone za ukoreninjenje
 • zna oskrbovati in spremljati ukoreninjenje
 • zna ugotoviti primeren čas za presajanje ukoreninjenih delov
razmnožuje rastline s cepljenjem
 • izbere čas cepljenja
 • pripravi material in pribor za cepljenje
 • izbere in pripravi podlago za cepljenje
 • izbere čas in način rezanja cepičev
 • pripravi cepič
 • pripravi prostor in zagotovi ustrezno mikroklimo prostora
 • izbere način cepljenja
 • ročno ali strojno cepi
 • pripravi parafin in vodo za hlajenje
 • parafinira cepljenke
 • izbere substrat za gojenje cepljenk
 • izbere način gojenja cepljenk
 • oskrbuje cepljenke
 • pozna pogoje skladiščenja rastlinskega materiala
 • zna pripraviti podlage za cepljenje
 • pozna normative za podlage in cepiče
 • zna pripraviti cepiče za cepljenje
 • pozna pomen razkuževanja in namakanja
 • pozna sredstva za razkuževanje
 • pozna načine cepljenje
 • pozna čas cepljenja
 • pozna pomen sortiranja podlag in cepičev po debelini
 • pozna vrste parafinov
 • pozna pomen in čas parafiniranja
 • zna pravilno parafinirati cepljenke
sili cepljenke
 • razkužuje silnico in material v njej
 • pripravi zaboje in substrat (polnilo)
 • zloži cepljenke v zaboje
 • postavi zaboje v silnico
 • uravnava mikroklimo v silnici
 • utrjuje cepljenke po končanem siljenju
 • pozna dimenzije zabojev za siljenje
 • pozna vrste substratov za polnjenje zabojev
 • pozna pogoje za siljenje in možnosti uporabe biostimulatorjev rasti
 • pozna čas in trajanje siljenja
 • pozna pomen utrjevanja cepljenk
razmnožuje rastline s setvijo
 • nabere ustrezno zrela semena
 • pripravi seme za setev
 • izbere čas in ustrezno T za setev
 • izbere način setve
 • izračuna količino semena na enoto površine
 • izbere substrat
 • seje semena
 • oskrbuje vzkaljene rastline
 • presadi rastline v manjše lončke ali razsadi
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst v zavarovanem prostoru ali na prostem
 • pozna stroje za setev
 • pozna vrste, sorte in hibride
 • pozna pripravo semen za setev (stratifikacija, skarifikacija)
 • pozna vrste setvenih substratov
 • pozna setvene mešanice
 • zna določiti čas in globino setve
 • zna izračunati potrebno količino semena na enoto površine
 • pozna različne načine in roke setve
 • pozna zdravstveno varstvo sejančkov
 • pozna čas in načine razsaditve
 • pozna vrste in načine zalivanja
pripravi prostor za gojenje sadik
 • izbere ustrezen prostor
 • poskrbi za planiranje terena ter za napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • naredi zasnovo zasaditve in razporeditve rastlin
 • pripravi posode za zasaditev sadik
 • vzame vzorec za analizo tal
 • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
 • napravi grebene
 • položi talna pokrivala proti plevelom
 • postavi tunel za senčenje sadik
 • pozna talne in klimatske razmere
 • zna pripraviti zemljišče
 • pozna pomen sajenja na grebene
 • pozna pomen uporabe folije in vrste folij za pokrivanje grebenov
goji sadike v zabojnikih
 • izbere in pripravi substrat
 • izbere lončke primerne velikosti
 • ročno ali strojno sadi
 • izbere prostor za nadaljnje gojenje
 • pozna prednosti gojenja rastlin v posodah
 • pozna pomen drevesničarskih substratov in mineralnih dodatkov, materialov za zaščito
 • pozna ročno ali strojno presajanje
 • pozna pomen presajanja
 • pozna pravilen postopek presajanja
 • pozna standard za rastline, pridelane v posodi
goji in oskrbuje sadike v drevesnici oz. trsnici
 • posadi sadiko
 • opravi drugo parafiniranje
 • loči sadike oz. cepljenke po sortah in podlagah
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo
 • strojno in ročno dognojuje
 • namaka
 • foliarno dognojuje
 • privezuje rastline k opori
 • opravi gojitveno rez oz. vršičkanje
 • spremlja nasad v eni ali več rastnih dobah
 • opravi došolanje dreves
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • opravi vršičkanje pred izkopom
 • odstrani folijo z grebenov
 • pozna namen in načine dognojevanja
 • pozna pomen in načine namakanja
 • pozna pomen gojitvene rezi oz. vršičkanja
 • pozna značilnosti gojenja posameznih skupin lesnatih rastlin
 • pozna zastirke, gnojila, substrate
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • pozna razvoj sadik in spremljanje skozi letne čase
izvaja varstvo sadik oz. cepljenk
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje kemičnega tretmaja
 • izvaja kemični tretma za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo
 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
pripravi sadike in cepljenke za prodajo
 • izbere in pripravi ustrezno embalažo
 • izkoplje sadike oz. cepljenke
 • klasificira sadike oz. cepljenke po zakonskih normativih
 • označi sadike oz. cepljenke za prodajo
 • pripravi FFS in parafin za klasirane cepljenke
 • razkuži in parafinira cepljenke
 • skrajša koreninski sistem po potrebi
 • izbere primeren način skladiščenja
 • skladišči sadike oz. cepljenke
 • pozna čas in načine izkopa
 • zna pripraviti sadike in cepljenke za izkop
 • zna pravilno skladiščiti izkopane sadike in cepljenke
 • pozna normative klasifikacije sadik in cepljenk
 • pozna zakonske predpise za pridelavo sadik in trsnih cepljenk
 • pozna pomen označevanja sadik in cepljenk pred prodajo
 • pozna predpise za povezovanje sadik z golimi koreninami
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence o kolobarju
 • vodi evidence o semenskem in razmnoževalnem materialu
 • vodi evidenco rastlin
 • pripravi in odda poročilo o letni pridelavi
 • pozna pomen in načine vodenja evidenc ter jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pripravi kalkulacije
 • nabavi gnojila, fitofarmacevtska sredstva, substrate in ostali repromaterial
 • nabavi podlage in cepiče
 • nabavi sadike oz. cepljenke za nadaljnjo prodajo
 • prodaja sadike, cepljenke in izhodiščni sadilni material
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost dela v drevesnici oz. trsnici
 • zagotavlja kakovost sadilnega materiala
 • zagotavlja strokovni in zdravstveni nadzor v drevesnici oz. trsnici
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe skladno z navodili
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje in manjša popravila strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • opravlja nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje strojev, naprav in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami, strankami in sodelavci
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire
 • dela v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju sadilnega materiala
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna normative o pravilni uporabi in skladiščenju FFS, gnojil in drugih nevarnih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Miran Rade, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Melita Miš, Arboretum Volčji potok
 • Matjaž Maležič, KGZ Ljubljana, Sadna drevesnica Studenec
 • Jože Žgur, Trsničarska zadruga Vrhpolje
 • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Tatjana Krašna Raspor, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Ksenija Bratina Makovec, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI