tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 12.12.2008 , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav 6210.022.4.0

Klasius-P16

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (0888)

2. Ime in koda poklica

KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE (61)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

 1. načrtuje, pripravi in zagotavlja kakovost lastnega dela
 2. racionalno porablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. načrtuje in organizira storitve s kmetijsko in z vrtnarsko mehanizacijo
 7. pripravi in nastavi kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave za delo
 8. izvaja strojne usluge in storitve s kmetijskimi in z vrtnarskimi stroji ter napravami
 9. vzdržuje, čisti, konzervira in shranjuje kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo
 • zbira in ovrednoti tehnična navodila in dokumentacijo
 • načrtuje, pripravi in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih danosti
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • pozna osnove organizacije dela
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi potreben material za izvedbo del
 • pripravi opremo in orodje
 • zna izbrati potrebne rezervne in nadomestne dele ter potrošni material za izvedbo del
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna zakonske predpise z delovnega področja
 • zagotavlja osebno varovalno opremo
Operativna dela načrtuje in organizira storitve s kmetijsko in vrtnarsko mehanizacijo
 • pripravi izvedbeni načrt koriščenja strojnega parka
 • določi potreben čas za izvedbo dela
 • se prilagaja dinamiki del v kmetijstvu in gozdarstvu
 • načrtuje nabavo strojev in naprav za opravljanje storitev
 • načrtuje nabavo in porabo materialov
 • pozna organizacijo dela s kmetijsko mehanizacijo
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnove kmetijskega strojništva
pripravi in nastavi kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave za delo
 • preveri tehnično brezhibnost strojev oziroma naprav
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo in gnojenje tal
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za setev in sajenje
 • nastavi in pripravi stroje za oskrbo in nego posevkov
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin, krmnih in sadnih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje ter naprave za namakanje
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • izračuna koncentracijo in odmerek škropiv ter pripravi fitofarmacevtsko sredstvo
 • pripravi opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • nastavi in pripravi transportno in dvoriščno mehanizacijo
 • nastavi in pripravi hlevsko mehanizacijo
 • pripravi in nastavi dodatno opremo za namenske traktorje in kmetijske in vrtnarske stroje
 • pozna vrste in delovanje kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za dober učinek in preprečevanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto povzročitelja poškodb
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja, oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • pozna dodatno opremo in naprave v kmetijstvu in vrtnarstvu
izvaja strojne usluge in storitve s kmetijskimi in vrtnarskimi stroji ter napravami
 • izbere ustrezen stroj oziroma napravo za določeno opravilo
 • poveže stroje v strojne agregate
 • upravlja stroje za obdelavo tal
 • upravlja stroje za gnojenje
 • upravlja stroje za setev in sajenje
 • upravlja stroje za zaščito rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • upravlja stroje za spravilo poljščin, vrtnin, krmnih in sadnih rastlin
 • upravlja stroje za sušenje in siliranje krmnih rastlin
 • upravlja stroje in naprave za namakanje
 • upravlja stroje za transport in skladiščenje pridelka
 • upravlja dvoriščno in hlevsko mehanizacijo
 • nadzoruje delovanje strojev med delom
 • uporablja potrebno osebno varovalno opremo
vzdržuje, čisti, konzervira in shranjuje kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave
 • redno pregleduje kmetijske in vrtnarske stroje ter naprave
 • skrbi za redno opravljanje tehničnih pregledov kmetijskih in vrtnarskih strojev
 • skrbi za redno opravljanje testiranj strojev za zaščito rastlin in gnojenje
 • opravlja dnevna, tedenska in sezonska vzdrževalna dela
 • čisti stroje, orodja in naprave po vsakodnevni in sezonski uporabi
 • konzervira stroje in naprave po sezonski uporabi
 • shrani stroje in naprave na ustrezno mesto
 • pozna osnovne ukrepe vzdrževanja kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
 • pozna pomen rednih pregledov škropilne tehnike
 • pozna postopke čiščenja strojev, orodij in naprav
 • pozna postopke konzerviranja in shranjevanja kmetijske in vrtnarske mehanizacije
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence o opravljenih storitvah
 • vodi evidence o delovnih urah kmetijske mehanizacije
 • vodi evidence o popravilih strojev in naprav
 • vodi evidence porabe FFS
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pripravi ponudbo storitve
 • izdela kalkulacijo storitve
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • nabavi in skladišči rezervne dele in opremo
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna osnove kalkulacij
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o požarni varnosti
 • upošteva navodila za varno delo
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi in z vrtnarskimi stroji ter opremo
 • pozna standarde varne uporabe strojev
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi ter za rokovanje z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Peter Dolničar, Združenje za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Ljubljana vzhod
 • Izidor Štajnberger, Strojni krožek Žetalanec, Žetale
 • mag. Branko Šket, ŠC Šentjur
 • Anton Štern, Biotehniška šola Maribor
 • Martin Mavsar, KGZS - Zavod Novo mesto
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Urška Marentič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word