POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 14.07.2006 , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 6210.018.6.0

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

2. Ime in koda poklica

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (6129.00)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 5. načrtuje in organizira delo v konjerejskem obratu
 6. vodi, koordinira in nadzira delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in tehnologije v konjerejskem obratu
 7. pripravlja osnovne načrte za konjerejsko infrastrukturo
 8. skrbi za prehrano in oskrbo konj
 9. izvaja jahanje in trening konj
 10. usposablja jahače
 11. pripravlja tekmovalne programe
 12. nudi prvo pomoč jahaču in konju
 13. vodi promocijo in trženje v konjerejskem obratu
 14. spremlja finančno poslovanje konjerejskega obrata

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in materiale za delo
 • pripravi in nastavi delovno orodje, stroje, naprave in materiale, potrebne za delo
Operativna dela načrtuje in organizira delo v konjerejskem obratu
 • planira, vodi, organizira in nadzira lastno delo, delo drugih zaposlenih ter delo strank
 • oblikuje strategijo konjerejskega obrata in izdela poslovni načrt
 • pripravi letni delovni načrt in terminske plane izvedbe
 • načrtuje stalež konj za določene namene
 • načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in repromaterialov
 • načrtuje in organizira različne konjeniške aktivnosti ter storitveno ponudbo
 • načrtuje in organizira potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
 • načrtuje in organizira promocijske aktivnosti
 • oceni ekonomičnost poslovanja konjerejskega obrata
 • spremlja novosti slovenske in evropske zakonodaje na področju konjereje
 • spremlja predpise, normative in standarde v kmetijstvu
 • vodi programe jahalne šole, turističnega ter terenskega jahanja
 • načrtuje tehnološke osnove za različne delovne namene konj
 • pozna osnove reje konj, športnega in turističnega jahanja
 • pozna osnove uspešne organizacije in vodenja dela v konjereji
 • pozna zakonitosti uspešnega poslovanja in podjetništva v konjereji
 • pozna pravila trženja konjerejskega obrata
 • pozna osnovne predpise, standarde in normative na področju konjereje in turizma
vodi, koordinira in nadzira delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in tehnologije v konjerejskem obratu
 • vodi, koordinira in nadzira delo posameznikov ter različnih aktivnosti v konjerejskem obratu
 • odloča in odgovarja za področja reje, selekcije, reprodukcije, usposabljanja, jahanja in varovanja zdravja konj
 • odloča o porabi materialnih sredstev v konjerejskem obratu
 • rešuje probleme, ki izhajajo iz procesa dela
 • posreduje navodila sodelavcem in jim nudi strokovno pomoč
 • skrbi za pravočasen in učinkovit pretok informacij
 • skrbi za strokovni razvoj sodelavcev
 • pozna pogoje za obratovanje konjerejskega obrata
 • pozna delovne postopke in metode dela v konjerejskem obratu
 • pozna sisteme nadzora v konjerejskem obratu
pripravlja idejne načrte za konjerejsko infrastrukturo
 • pripravi strokovna izhodišča za gradnjo konjskih hlevov in drugih spremljevalnih objektov
 • pripravi idejni načrt za gradnjo in postavitev različnih vadbenih prostorov in tekmovališč
 • pripravi pašnik za konje in pripadajočo opremo
 • pozna različne načine gradnje hlevov za konje
 • pozna normative za izgradnjo hlevov
 • pozna normative za izgradnjo vadbene in tekmovalne infrastrukture
 • pozna normative za vzpostavitev pašnikov
skrbi za prehrano in oskrbo konj
 • skrbi za vzdrževanje dobre kondicije konj
 • spremlja in nadzoruje delovno intenzivnost posameznih konj
 • pripravi načrt krmljenja glede na vlogo konj
 • daje krmila v analizo
 • skrbi za nabavo in skladiščenje krme
 • pozna fiziološke potrebe konj
 • pozna osnove in posebnosti o prehrani konj
 • pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj, plemenskih kobil, žrebet in mladih konj
 • zna sestaviti krmni obrok za konje glede na potrebe konj
 • pozna različne načine spravila krme
 • pozna pogoje za vzpostavitev in oskrbo pašnika
 • pozna načine in tehnike paše konj
 • pozna hranilno vrednost krmil
 • pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi
 • pozna potrebe konj po negi glede na delovni namen
 • pozna postopke čiščenja in nege konj
 • pozna pogoje pri skladiščenju krme
izvaja jahanje konj
 • izvaja lonžiranje mladih in starejših konj ter lonžiranje konj v korekturne namene
 • konja vodi v hodu, kasu, sedečem galopu
 • izvaja navadne menjave galopa
 • izvaja stranhode
 • izvaja polpiruete
 • konja pravilno pripelje na zapreko
 • konja pripravi za izvajanje navadne menjave galopa
 • konja pripravi za izvajanje stranhodov
 • konja pripravi za izvajanje polpiruet
 • s konjem odstopa
 • konja obrača na prednjem trupu
 • izpelje prehode med hodi
 • izpelje serpentine, veliki krog, mali krog,
 • izpelje podaljšan kas
 • jezdi podaljšan kas in podaljšan galop
 • preskakuje ovire temeljnih nalog
 • obvlada terensko jahanje
 • pripravi vsebino tekmovalnega programa
 • obvlada veščine jahanja v posameznih disciplinah (dresura in preskakovanje ovir)
 • pozna pravila in sojenje tekmovalnega jahanja (dresura in preskakovanje ovir)
 • pozna osnove konjeniškega sojenja
izvaja trening konj
 • privaja mlade konje na človeka in okolje
 • privaja mlade konje na opremo
 • pripravlja mlade konje na delo
 • lonžira mlade konje
 • izvaja korekturno lonžiranje odraslih konj
 • pripravlja konje za različne priložnosti (obisk veterinarja, obisk podkovskega kovača ...)
 • pozna psihologijo mladih in odraslih konj
 • pozna pripomočke za korekturno lonžiranje konj
 • pozna načine in postopke priprave mladih konj glede na njihov namen
usposablja jahače
 • seznanja stranke o konjih in njihovem obnašanju ter uporabni vrednosti
 • seznanja stranke o delu s konji
 • seznanja stranke o načinih oskrbe konj
 • seznanja stranke z različnimi tehnikami jahanja v posameznih disciplinah (dresura, preskakovanje ovir, vožnja vpreg)
 • seznanja stranke o pristopu h konju in pravili obnašanja na konjeniškem gospodarstvu
 • pozna načine in tehnike posredovanja znanja
 • pozna komunikacijski bonton
pripravlja tekmovalne programe
 • planira in izpelje trening programe za konje
 • udeležuje se tekmovanj in drugih srečanj s področja konjeništva
 • planira in izpelje individualne trening programe za posamezne jahače
 • pozna pravilnike za tekmovanja v konjeništvu
nudi prvo pomoč jahaču in konju
 • predvidi poškodbe jahača
 • ustrezno pristopa do poškodovanca in ga po potrebi oskrbi
 • pokliče reševalno službo
 • predvidi poškodbe konja
 • po potrebi oskrbi poškodovanega konja
 • po potrebi pokliče veterinarsko službo
 • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči poškodovanemu jahaču
 • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči poškodovanemu konju
 • pozna pravila oskrbe poškodovanih konj
vodi promocijo in trženje v konjerejskem obratu
 • raziskuje tržišče in proučuje konkurenco
 • oblikuje tržne strategije
 • promovira storitve
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje in s promocijo sodeluje na javnih prireditvah
 • skrbi za promocijski material (reklamni prospekti itn.)
 • pozna osnovne zakonitosti delovanja trga
 • pozna osnove trženja
 • pozna različne načine promoviranja
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
spremlja finančno poslovanje konjerejskega obrata
 • pripravi investicijski načrt
 • pridobiva ponudbe, naroča, nabavlja potrebni material ter repromaterial
 • pripravlja ponudbe, cenike in sklepa pogodbe s strankami
 • kupuje in prodaja konje
 • trži programe jahanja in ostale storitve
 • računovodsko spremlja poslovanje
 • spremlja finančne kazalce poslovanja
 • uporablja poslovno korespondenco – poslovne tiskovine in obrazce
 • pozna nabavno prodajno dokumentacijo
 • pozna pogoje ocenjevanja kakovosti pri nakupu oz. prodaji konj
 • pozna osnove nabave in skladiščenja materialov
 • pozna osnove računovodstva
 • pozna osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • pozna načine evalvacije in revizije poslovanja
Administrativna dela vodi evidence
 • pregleduje in ureja evidence konjerejskega obrata
 • pregleduje in ureja evidence o uporabi fitofarmacevtskih in biocidnih sredstev
 • pregleduje in ureja evidence glede vzdrževanja in izkoriščanja krmnih površin
 • pregleduje in ureja evidence o stanju in številu konj
 • pregleduje in ureja evidence o poreklu konj
 • pregleduje in ureja evidence o pripustih in žrebitvah
 • pregleduje in ureja evidenco veterinarskih obiskov
 • pregleduje in ureja evidenco o urejanju in kovanju kopit
 • pridobiva zdravniška spričevala
 • pozna in uporablja obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljenega dela
 • zagotavlja kakovost dela v konjerejskem obratu
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • skrbi za nudenje kakovostnih storitev
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževalna in popravljalna dela v konjerejskem obratu
 • zagotavlja redno pregledovanje in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij v konjerejskem obratu
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna postopke vzdrževanja delovnih sredstev in opreme
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami in z institucijami
 • komunicira s sodelavci in s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami ter s stanovskimi organizacijami
 • prenaša strokovno znanje na sodelavce in načrtuje njihovo usposabljanje
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna osnove pisne in ustne komunikacije
 • zna komunicirati s posamezniki in s skupino
 • zna izbirati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • poslužuje se varnih pristopov pri delu s konji
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi
 • dela v skladu s predpisi o živinoreji
 • dela v skladu s predpisi o zaščiti živali
 • dela v skladu s predpisi o krmi
 • dela v skladu s predpisi o porabi FFS in biocidnih sredstev
 • obvlada varne pristope pri delu s konji
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna veterinarske predpise
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovmi, njihovo skladiščenje in odstranjevanje
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna pomen in pravila izvajanja varstva pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton Darovic, KGZS
 • Maks Riosa, Posestvo Ugar
 • Manja Koren, Posestvo Ugar
 • Jasna Božac, Kobilarna Lipica
 • Cvetko Možina, Slovenska policija
 • Leda Selan, Konjeniška zveza Slovenije
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Barbara Hočevar, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI