tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 14.07.2006 , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravitelj/upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje 6210.017.6.0

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

2. Ime in koda poklica

Delovodja v kmetijstvu (6130.03)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno porablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 5. načrtuje, organizira in izvaja delo na kmetijskem gospodarstvu
 6. načrtuje, vodi, usklajuje, nadzira in izvaja tehnološke postopke v kmetijstvu
 7. vodi in nadzira delovno skupino
 8. vodi in izvaja promocijo kmetijskega gospodarstva
 9. spremlja finančno poslovanje kmetijskega gospodarstva
 10. zagotavlja kakovost opravljenega dela in odgovarja zanjo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje in materiale, potrebne za delo
Operativna dela načrtuje in organizira delo na kmetijskem gospodarstvu
 • strokovno presoja razvojne možnosti kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti
 • oblikuje strategijo kmetijskega gospodarstva in izdela poslovni načrt
 • pripravi letni delovni načrt in terminske plane izvedbe
 • načrtuje in organizira kmetijsko proizvodnjo
 • načrtuje in organizira dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • načrtuje in organizira prodajo
 • načrtuje in organizira potrebna vzdrževalna in obratovalna dela
 • sodeluje pri izboru dobaviteljev kmetijskega repromateriala
 • načrtuje in organizira promocijske aktivnosti
 • oceni ekonomičnost investicije in proizvodnje
 • spremlja novosti slovenske in evropske zakonodaje na področju kmetijstva
 • spremlja predpise, normative in standarde v kmetijstvu ter opravlja dejavnost skladno z zakonodajo
 • pozna načela skupne kmetijske politike EU
 • pozna osnove uspešne organizacije in vodenja dela v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih
 • pozna pomen in možnosti gospodarskega in interesnega združevanja ter povezovanja v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih
 • pozna zakonitosti uspešnega poslovanja in podjetništva v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih
 • pozna pravila uspešnega trženja kmetijskih proizvodov in izdelkov ter storitev dopolnilnih dejavnosti
 • pozna soodvisnost naravno-ekoloških, ekonomsko-ekoloških in kulturno-socioloških dejavnikov celostnega razvoja podeželja
 • pozna osnovne predpise, standarde in normative na področju kmetijstva
načrtuje tehnološke postopke
 • izdela tehnološki načrt za posamezno proizvodnjo
 • izdela letni kolobar
 • načrtuje rastlinsko proizvodnjo
 • izdela gnojilni načrt v skladu z lastnostmi tal, s proizvodnjo in z zakonskimi predpisi
 • načrtuje rejo živali
 • izdela pašno-košni načrt
 • izdela krmne obroke
 • načrtuje skladiščenje pridelkov in živalskih proizvodov
 • načrtuje predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora
 • predvidi potreben čas in kadre za izvedbo del
 • pozna načela kolobarjenja
 • pozna zahteve integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja
 • pozna postopke za izdelavo načrtov kmetijske proizvodnje
 • pozna potrebe posameznih kulturnih rastlin po hranilih
 • pozna potrebe posameznih vrst domačih živali po hranilih
 • pozna časovne in kadrovske normative za izvedbo posameznih del
 • pozna in razlikuje različne postopke skladiščenja pridelkov in proizvodov
 • pozna različne tehnološke postopke v pridelavi
 • zna izdelati mrežni plan dela
vodi, usklajuje, nadzira in izvaja tehnološke postopke
 • vodi, usklajuje, nadzira in izvaja dela v rastlinski proizvodnji
 • vodi, usklajuje, nadzira in izvaja dela pri prireji živali
 • vodi, usklajuje, nadzira in izvaja dela v predelavi in drugih dopolnilnih dejavnostih
 • odloča o načinu varstva rastlin
 • odloča o porabi dovoljenih kemičnih in ostalih pomožnih sredstev v živinoreji
 • vodi, usklajuje, nadzira in izvaja dela s kmetijsko mehanizacijo
 • spremlja razvoj rastlin oziroma živali
 • vodi, nadzira in izvaja pripravo pridelkov, izdelkov in proizvodov za prodajo
 • nadzira pravilnost dela, izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • nadzira izvajanje zakonskih predpisov
 • ugotavlja delovno učinkovitost
 • pozna različne postopke pridelave in predelave živil
 • pozna tehnološke postopke in mehanizacijo pri kmetovanju na področjih z omejenimi naravnimi razmerami
 • pozna različne tehnološke postopke in mehanizacijo pri ekološkem kmetovanju
 • pozna sisteme nadzora del v kmetijstvu
vodi in nadzira delovno skupino
 • vodi in nadzira delo sodelavcev v rastlinski in živalski proizvodnji in v dopolnilnih dejavnostih
 • rešuje probleme, ki izhajajo iz procesa dela
 • nadzira delo skupine pri izvedbi del
 • posreduje navodila sodelavcem in jim nudi strokovno pomoč
 • skrbi za pravočasen in učinkovit pretok informacij
 • skrbi za strokovni razvoj sodelavcev
 • pripravi material, orodja in druga sredstva za delo skupine
 • pozna načine motivacije in spodbujanja razvoja sodelavcev
 • pozna načela timskega dela in vodenja delovne skupine
 • pozna osnove psihologije
 • zna prenašati naprej strokovno znanje in delovne izkušnje
 • zna organizirati delo skupine za maksimalno učinkovitost
vodi promocijo in trženje na kmetijskem gospodarstvu
 • raziskuje tržišče in proučuje konkurenco
 • skrbi za promocijo izdelkov in storitev
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material (reklamni prospekti, embalaža itn.)
 • skrbi za redno obnavljanje spletnih strani
 • redno kontaktira s kupci
 • rešuje reklamacije
 • pridobiva nove kupce in skrbi za ohranjanje stalnih strank
 • oblikuje cene izdelkov in storitev
 • pozna osnovne zakonitosti trga
 • pozna osnove trženja
 • pozna različne načine promoviranja
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • zna pasivno en tuji jezik
spremlja finančno poslovanje kmetijskega gospodarstva
 • izdela kalkulacijo za posamezne kmetijske proizvode
 • pripravi investicijski načrt
 • pridobiva ponudbe, naroča, nabavlja in razdeljuje kmetijski material ter repromaterial
 • pripravlja ponudbe, cenike in sklepa pogodbe za izvedbo del v kmetijstvu
 • računovodsko spremlja poslovanje
 • spremlja finančne kazalce poslovanja
 • oblikuje predloge za nabavne in prodajne cene v kmetijstvu
 • uporablja poslovno korespondenco – poslovne tiskovine in obrazce za vodenje ponudbe, naročila, povpraševanja
 • skrbi za redno plačevanje izdanih in prejetih računov
 • izdaja račune in vodi drugo računovodsko dokumentacijo v skladu z zakonodajo
 • skrbi za pridobivanje različnih subvencij, ki jih daje država
 • pozna nabavno prodajno dokumentacijo
 • pozna osnove nabave in skladiščenja materiala
 • pozna osnove računovodstva
 • pozna osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • pozna načine evalvacije in revizije poslovanja
Administrativna dela vodi tehnološko, proizvodno in ekonomsko dokumentacijo
 • vodi knjigovodstvo
 • spremlja in ureja različne podatke ter vodi evidence kmetijske pridelave in predelave s pomočjo računalniške tehnologije
 • pripravi tehnološko-proizvodna poročila
 • pripravi dokumentacijo za javne razpise
 • spremlja in ureja dokumentacijo, ki se zahteva za subvencije in druge ukrepe države
 • pozna tehnološko-proizvodno dokumentacijo
 • pozna računalniška orodja in opremo za potrebe kmetijske dejavnosti
 • pozna določena področja iz davčne zakonodaje
 • pozna določena področja iz kmetijske zakonodaje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela in odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju delovnih procesov na kmetijskem obratu in skrbi zanjo
 • zagotavlja racionalno porabo energije, materiala in časa
 • spremlja uspešnost načrtovanih del in na podlagi analize rezultatov predlaga izboljšave
 • spremlja novosti na področju kmetijstva in skrbi za uvajanje novi tehnologij ter posodabljanje poslovanja in delovnih sredstev
 • sledi novostim in spremembam slovenske in evropske zakonodaje s področja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti
 • pozna upravne predpise in postopke ter zakonodajo v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih
 • pozna pomen in merila kakovosti tržnih proizvodov in storitev v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnosti
 • zna povezovati pridobljeno teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati
 • zna motivirati sodelavce za uspešno opravljanje dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in popravlja delovna sredstva
 • skrbi za redno vzdrževanje delovnih sredstev
 • skrbi za investicijsko vzdrževanje
 • pozna postopke vzdrževanja delovnih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira s posamezniki in skupino
 • posreduje navodila o poteku in načinu dela svojim sodelavcem in spremlja realizacijo zastavljenega dela
 • posreduje navodila za varno delo in uporabo ustrezne opreme
 • prenaša strokovno znanje na sodelavce in načrtuje njihovo usposabljanje
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
komunicira s strankami in z institucijami
 • svetuje strankam
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • skrbi za interesno povezovanje v kmetijstvu
 • zagotavlja učinkovito pisno in ustno komunikacijo s strankami in poslovnimi partnerji
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo v maternem in enem tujem jeziku
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
 • zna samostojno poslovno komunicirati v enem tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje ter skrbi za ohranjanje narave
 • dela v skladu s predpisi in uredbami o zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (navzkrižna skladnost)
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu rastlin, FFS in biocidnih sredstvih
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja in narave
 • dela v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi
 • dela v skladu z zdravstveno-sanitarnimi predpisi
 • poskrbi za ustrezno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
 • dela v skladu s predpisi o rastlinski pridelavi
 • dela v skladu s predpisi o živinoreji
 • dela skladno s predpisi HACCAP na področju rastlinske proizvodnje
 • upošteva drugo ustrezno zakonodajo
 • pozna načine zbiranja in odstranjevanja odpadnih in škodljivih surovin, možno uporabo ali ponovno uporabo ter ustrezno embalažo
 • pozna zakonodajo s področja varstva rastlin
 • pozna zakonodajo s področja fitofarmacevtskih in biocidnih sredstev
 • pozna osnovno zakonodajo s področja predelave živil
 • pozna zakonodajo s področja varstva narave in varstva okolja
 • pozna pomen in pravila izvajanja varstva pri delu
 • pozna osnove ekologije in urejanja podeželja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton Pezdirc, Kmetijska zadruga Metlika
 • Slavka Zalokar, Kmetija Zalokar, Vinica 5a, 8220 Šmarješke Toplice
 • Neva Pajntar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Dušica Majer, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Igor Škerbot, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje
 • Damjan Jerič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Murska Sobota
 • Jože Podgoršek, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Angelca Hrovat, Kmetijska šola Grm Novo mesto
 • Martina Kralj, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Tjaša Vidrih, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Marjana Kos, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar , CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word