POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 12.12.2003 , 27/23.03.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Zelenjadar/zelenjadarica 6210.012.4.0

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

2. Ime in koda poklica

Zelenjadar/zelenjadarica (6111.07)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi tla
 7. vzgaja in oskrbuje sadike
 8. direktno sadi in seje zelenjadnice
 9. oskrbuje posevke oziroma nasade zelenjadnic
 10. izvaja varstvo sadik, posevkov in nasadov zelenjadnic
 11. opravi spravilo in skladiščenje pridelka

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • načrtuje pridelavo zelenjave
 • načrtuje kolobar
 • izdela načrt setve in saditve
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • zna izdelati načrt pridelave zelenjave
 • pozna pravila kolobarjenja, načine vrstenja rastlin in delitve površin
 • pozna posebnosti zelenjadarske proizvodnje
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila, semena in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pripravi kalilnik za kalitev semen zelenjadnic
 • izbere in pripravi zavarovan prostor za gojenje sadik in zelenjadnic
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje pridelkov
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pozna mehanizacijo, ki se uporablja v zelenjadarstvu, ter jo zna uporabljati
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • pozna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna vrste in sorte zelenjadnic
 • pozna vrste zavarovanih prostorov za gojenje sadik in zelenjadnic
 • pozna vrste prostorov za skladiščenje pridelkov
Operativna dela pripravi tla
 • razkuži tla v zaščitenih prostorih
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • izvede obdelavo tal
 • položi folijo
 • postavi zavarovan prostor
 • pozna načine razkuževanja tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
 • pozna vrste in pomen folij
 • pozna stroje za polaganje folij
 • pozna tehnike polaganja folij
 • pozna vrste in pomen zavarovanega prostora
vzgaja sadike
 • pripravi setvene plošče in lončke za gojenje sadik
 • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč in lončkov
 • pripravi stroj za izdelavo kock substratov
 • pripravi stroj za setev zelenjadnic
 • izbere substrat
 • izbere seme zelenjadnic
 • ročno ali strojno seje seme zelenjadnic
 • zaliva zasejane setvene plošče in lončke
 • nastavi temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru ali kalilniku
 • razporedi nakaljeno seme na določeno mesto v zavarovanem prostoru ali na prostem
 • pozna vrste setvenih plošč in zabojev, gojitvenih plošč in lončkov
 • pozna sredstva za razkuževanje setvenih plošč in lončkov
 • pozna stroje za izdelavo šotnih kock, za polnjenje in setev setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste substratov
 • pozna vrste in sorte semen zelenjadnic
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelenjadnic
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in termine setve
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelenjadnic v zavarovanem prostoru in na prostem
 • pozna prednosti kalitve semen zelenjadnic v kalilniku
 • pozna vrste in načine zalivanja
oskrbuje sadike
 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
 • kontrolira vlago in temperaturo tal v zavarovanem prostoru
 • zaliva sadike zelenjadnic
 • opravi varstvo sadik zelenjadnic pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja sadik zelenjadnic
 • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
 • pozna vrste in načine za uravnavanje temperature, vlage in svetlobe v zaščitenem prostoru
 • pozna škodljivce in bolezni v zaščitenih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za foliarno dognojevanje
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • pozna standard za prodajo sadik zelenjadnic
direktno seje in sadi zelenjadnice
 • pripravi in nastavi stroje za setev in sajenje zelenjadnic
 • pripravi tla za setev ali sajenje zelenjadnic
 • opravi direktno setev zelenjadnic
 • opravi sajenje vzgojenih sadik zelenjadnic
 • zalije posevek ali nasad zelenjadnic
 • pozna klimatske in talne dejavnike za rast in razvoj sadik posameznih vrst zelenjadnic
 • pozna stroje za setev in sajenje zelenjadnic
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
 • pozna vrste, sorte in hibride zelenjadnic za gojenje v zaščitenem prostoru in na prostem
 • zna določiti čas in globino setve zelenjadnic na prostem
 • zna izračunati potrebno količino semena in sadik na enoto površine
 • pozna različne načine in roke setve in sajenja
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
 • zna izbrati čas in gostoto sajenja
 • zna umestiti najprimernejšo zelenjadnico v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
oskrbuje posevke oziroma nasade zelenjadnic
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo tal
 • opravi dognojevanje po gnojilnem načrtu
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
 • izvede namakanje na podlagi načrta in tipa tal
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna termin in način dognojevanja
 • pozna termin in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
 • pozna načine in obseg pridelovanja zelenjadnic (konvencionalna, integrirana, ekološka)
izvaja varstvo sadik, posevkov in nasadov zelenjadnic
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • opravi varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadik zelenjadnic
 • pozna FFS za zaščito sadik
 • pozna načine nanosa FFS na sadike in naprave za nanos
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce zelenjadnic in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelenjadnic
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo zelenjadnic
 • izbere in pripravi embalažo za spravilo in skladiščenje zelenjadnic
 • pripravi potrebno opremo za skladiščenje, transport in prodajo zelenjadnic
 • opravi spravilo zelenjadnic
 • transportira pridelek do skladišča
 • skrbi za ustrezno skladiščenje zelenjadnic
 • pripravi pridelke za prodajo
 • zna določiti čas in načine spravila zelenjadnic
 • pozna stroje za spravilo zelenjadnic
 • pozna načine skladiščenja zelenjadnic
 • pozna vrste embalaže za spravilo, skladiščenje in pakiranje
 • pozna kakovostne vrste različnih vrst zelenjadnic
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence o kolobarju
 • vodi evidence v skladu s HACCAP
 • vodi evidence o temperaturi in vlagi v zavarovanem prostoru in na prostem
 • vodi evidence o temperaturi in vlagi v skladišču
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi semena, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in ostali repromaterial
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja sadike in pridelke
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela na zelenjadarskem gospodarstvu
 • zagotavlja kakovost sadik in pridelka
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe skladno z navodili
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna pravilne nastavitve in vzdrževanje kmetijskih strojev in opreme
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja v zelenjadarstvu
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja v zelenjadarstvu
 • opravlja nastavitve in manjša popravila strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja v zelenjadarstvu
 • pozna osnove vzdrževanja strojev, ki jih uporablja v zelenjadarstvu
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • komunicira s strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Brodnjak, KGZS, Zavod Ptuj
 • Ivan Kelenc, Zelenjava Forminka, Formin
 • Darko Vernik, Selekcijsko promocijski center Semenarne Ljubljana, Ptuj
 • Jerica Korpar, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Nada Natek Reberšek, Vrtnarska šola Celje
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI