POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 27/23.03.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 5820.011.3.0

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

NEOPREDELJEN (0000.00)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja delovne naprave, energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. izdeluje tlake in ureditve ob stavbah
 5. izdeluje kanalizacijske objekte in kanale
 6. izvaja gradbena popravila in vzdrževalna dela
 7. urejuje obrežja in vodogradbene objekte

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo v skupini ali samostojno delo
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo po tehnični dokumentaciji
 • izbira in pripravlja ustrezen material
 • oceni možne potroške dela in materiala
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala za dela na nizkih gradnjah
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna organizacijo gradbišča oziroma delovišča
 • pozna pravila za varno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • razume delovne skice
 • izbere ustrezno orodje, stroje in pripomočke za varno delo
 • določi transportne poti in odlagališče materiala in orodja
 • izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala
 • izdela delovne odre
 • pravočasno naroča material
 • odstrani odvečen in neuporaben material in očisti delovno mesto po dokončanju dela
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj gradbenega elementa v objektu in način izvedbe
 • pozna vrste, lastnosti in namembnosti gradbenih materialov za nizke gradnje
 • pozna uporabo, zaščito in skladiščenje gradbenih materialov
 • pozna osnove tehničnega risanja (branje načrtov)
 • pozna osnovne standarde in normative za dela nizkih gradenj
Operativna dela urejuje obrežja, vodotoke in odvodnjavanje
 • izvaja izkope in nasipe
 • izvaja obloge kanalov in obrežij vodotokov s kamnom
 • izdeluje oz. postavlja pilote in zagatnice
 • izvaja gradbeno pomoč pri vrtanju zemljin
 • preusmerja in črpa vodo
 • izdeluje pregrade na vodotokih
 • izdeluje kamnite in betonske zidce
 • izvaja ureditvena dela na hudournikih
 • izvaja objekte odvodnjavanja površin platojev in vozišč
 • izdeluje zavarovanje obrežij in obal z nasipanjem, oblaganjem in betoniranjem
izdeluje tlake in ureditve ob stavbah
 • ureja brežine in platoje zunanjih ureditev, nasipov in ukopov
 • določa ravnine, višine, globine, padce in naklone površin in gradbenih elementov (kanali …)
 • razprostira zemeljske materiale in utrjuje podlage in planume
 • vgrajuje betonske mešanice, estrihe, tlake in objekte
 • tlakuje z betonskimi, s kamnitimi in keramičnimi ploščami in tlakovci
 • izdeluje prevleke gradbenih elementov s cementnimi maltami
 • postavlja betonske in kamnite robnike
 • postavlja in odstranjuje opaže gradbenim elementom nizkih gradenj
 • postavlja in veže armaturo v gradbene elemente nizkih gradenj
 • postavlja ograje, znake, drogove
izdeluje kanalizacijske objekte
 • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
 • označuje smeri, položaj, višinske kote in naklone
 • pripravlja podlage in podlaga cevi in kanalete
 • izdeluje drenaže
 • izdeluje kanalizacijske jaške in kanalizacijske objekte ter priključke cevi na objekte
 • vgrajuje sifone, okvire, pokrove in rešetke
 • zaščiti in označuje napeljave
 • pozna osnovne principe delovanja kanalizacijskih objektov
izvaja popravila na objektih nizkih gradenj
 • izvaja rušenje gradbenih elementov nizkih gradenj
 • zamenjuje obstoječe kanalizacijske cevi z novimi
 • sanira nosilne konstrukcije
 • izvaja intervencijska dela pri poškodbah in zamašitvah cevi
 • pozna in upošteva predpise in pravila o rušitvenih delih
 • pozna pravilne postopke popravil na grajenih objektih
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi, drugimi predpisi in s pravili stroke
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja ustreznost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost predhodnih meritev in izdelkov
 • preverja pravilnost in ustreznost podlag in gradbenih elementov
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • neguje in zaščiti gradbene elemente po izdelavi
 • pozna načine in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva in delovno mesto
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. skrbi za popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja, strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi
 • sprejema, razume navodila in posreduje poročila o poteku dela
 • pripravljen je na skupinsko delo
 • sprejema in razume navodila za varno delo in za uporabo ustrezne opreme
 • uporablja strokovno tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • uporablja osebna varovalna sredstva ( delovna obleka in delovni čevlji itd.)
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču, delovišču in delovnem mestu
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • razvšča in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • g. Štefan Žemva, GZS
 • g. Janko Rozman, OZS
 • g. Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • g. Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • g. Rasti Godler, Remont Celje
 • g. Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan d.o.o
 • g. Franci Koklič, ŠC Celje
 • Koordinator:ga. Barbara Kunčič, CPI