POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 27/23.03.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka betonskih del 5820.010.3.0

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

NEOPREDELJEN (0000.00)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. izdeluje opaže za enostavne gradbene konstrukcije (elemente)
 5. postavlja različne vrste odrov v skladu s predpisi
 6. postavlja in veže armaturo za enostavne gradbene konstrukcije
 7. izdela in vgrajuje betonske mešanice
 8. postavlja in vgrajuje (polmontažne in) montažne betonske gradbene elemente

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo v skupini ali samostojno
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo po tehnični dokumentaciji
 • izbira in pripravlja ustrezen material za izdelek
 • oceni možne potroške dela
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna določila za varno delo
 • pozna organizacijo gradbišča, delovišča ali obrata
 • razume opažne načrte (bere)
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • razume delovne skice
 • izdela specifikacijo in določi količino potrebnega materiala
 • ugotovi tehnične in tehnološke zahteve
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • odstrani odvečen in neuporaben material in očisti delovno mesto in orodje po dokončanju dela
 • določi transportne poti in odlagališča materiala in orodja
 • izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala
 • pravočasno naroča material
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj gradbenega elementa v objektu in način izvedbe
 • pozna vrste, lastnosti in namembnosti gradbenih materialov
 • pozna uporabo, zaščito in skladiščenje materialov
 • pozna osnove tehničnega risanja ( branje načrtov)
Operativna dela izdela betonske in armiranobetonske konstrukcije
 • izdela opaž za enostavne-betonske konstrukcije
 • sestavlja, namešča in odstranjuje sistemske opaže
 • razume in zna uporabljati armaturne načrte
 • pripravlja, postavlja in veže betonska jekla (armaturo) za enostavne gradbene elemente
 • preverja pravilnost položaja armature in vezave, izdelave opažev pred vgrajevanjem betona
 • izvaja pravilen transport, vgradnjo in negovanje betona na gradbišču
 • vgrajuje betone v gradbene elemente
 • ročno ali strojno pripravi manjše količine betona zahtevane kvalitete
 • stroje, naprave in orodja za vgrajevanje betona uporablja po navodilih v skladu s predpisi
 • izbere ukrepe negovanja betona po vgraditvi glede na vremenske razmere
 • pozna določila in pravila vgrajevanja in negovanja betonskih elementov v posebnih okoliščinah in razmerah
 • namešča in spaja (montira) polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
izdela fasadne in gradbene odre
 • pripravi material, elemente in spojna sredstva
 • upošteva navodila proizvajalca odra ali načrt oziroma delovno skico za odre
 • sestavlja, postavlja in odstranjuje odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra in opaža
 • pozna kontrolni list odra in postopek prevzema odra
 • pozna vrste in lastnosti različnih veznih sredstev (leseni mozniki, žičniki, vijaki ... lepila)
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih konstrukcijskih elementov
 • upošteva navodila in pravila postavljanja opaža za gradbene elemente in odrov
namešča in spaja polmontažne gradbene elemente
 • pripravi material, elemente in spojna sredstva
 • izdela opaž za enostavne-betonske konstrukcije
 • sestavlja, namešča in odstranjuje sistemske opaže
 • pripravlja, postavlja in veže betonska jekla (armaturo) za enostavne gradbene elemente
 • upošteva navodila proizvajalca polmontažnih elementov ali načrt oziroma delovno skico za odre
 • sestavlja, postavlja in odstranjuje odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije
 • preverja pravilnost položaja armature in vezave izdelave opažev pred vgrajevanjem betona
 • izvaja pravilen transport vgradnjo in negovanje betona na gradbišču
 • vgrajuje betone v gradbene elemente
 • ročno ali strojno pripravi manjše količine betona zahtevane kvalitete
 • stroje, naprave in orodja za vgrajevanje betona uporablja po navodilih v skladu s predpisi
 • izbere ukrepe negovanja betona po vgraditvi glede na vremenske razmere
 • namešča in spaja (montira) polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • pozna vrste in lastnosti različnih veznih sredstev (leseni mozniki, žičniki, vijaki ... lepila)
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih elementov
 • razume in zna uporabljati armaturne načrte
 • pozna določila pravila vgrajevanja in negovanja betonskih elementov v posebnih okoliščinah in pogojih
izvaja sanacijska dela
 • izvaja rušenje betonskih elementov
 • vrta in dolbe v gradbene elemente z ročnim in mehanskim orodjem
 • pozna varno rušenje konstrukcij
 • pozna in upošteva predpise o rušitvenih delih
 • pozna "stare" sisteme gradnje stavb
Zagotavljanje kakovosti preverja pravilnost in skladnost izdelka (opaž, armatura) z zahtevami načrta, standardi, normativi, pravili stroke in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja pred vgraditvijo ustreznost materialov in elementov s standardom in predpisom ter projektom
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in gradbenih elementov razmeram na gradbišču
 • pozna načine in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • je seznanjen z ISO-standardi
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva in delovno mesto
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. redno skrbi za popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja, strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi (skupinovodja, delovodja)
 • sprejema, razume navodila in posreduje poročila o poteku dela
 • sprejema, razume navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja strokovno tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev in okolice
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • uporablja osebna varovalna sredstva (obleka, obutev itd.)
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi in z navodili o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan d.o.o
 • Franci Koklič, ŠC Celje
 • Koordinator:Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje