POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 27/23.03.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja 5820.009.3.0

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

NEOPREDELJEN (0000.00)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja delovne naprave, energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. zida z vsemi vrstami zidakov in blokov
 5. izdela omete
 6. vgradi fasadne elemente, stavbno pohištvo, ključavničarske izdelke ter betonske in kamnite gradbene elemente
 7. sestavi in demontira delovne odre za zidanje in ometavanje
 8. izvaja zidarska popravila in gradbeno pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih ter vgradnji opreme

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo v skupini ali samostojno
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo po tehnični dokumentaciji
 • izbira in pripravlja ustrezen material za zidanje in ometavanje
 • izbira in pripravlja ustrezen material za zidanje in ometavanje
 • oceni možne potroške dela
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna organizacijo gradbišča oziroma delovišča
 • pozna pravila za varno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izdela delovne skice
 • izdela specifikacijo in določi količino potrebnega materiala
 • postavlja in odstranjuje delovne odre za zidanje in ometavanje
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • skrbi za urejenost in varnost delovišča
 • določi transportne poti in odlagališče (začasno) materiala in orodja
 • odstrani odvečen material in očisti delovno mesto po dokončanju dela
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala
 • pravočasno naroča material
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj gradbenega elementa v objektu in način izvedbe
 • pozna vrste, lastnosti in namembnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo, zaščito in skladiščenje gradbenih materialov
 • pozna osnove tehničnega risanja (branje načrtov)
Operativna dela zida
 • prenese dimenzije gradbenega elementa iz načrta v objekt
 • postavi profile, vrvna ogrodja in višinske rise (kote)
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce)
 • zna uporabljati geodetska orodja in enostavne geodetske instrumente (nivelir)
 • označi položaj gradbenih elementov na objektu
 • preveri pravilnost in natančnost oznak in risov
 • zida zidove, stene, stebre, loke, oboke, vence, stopnice, dimnike in ventilacije z zidaki, bloki ter obdelanim in neobdelanim kamnom
 • pozna tehnike in pravila zidanja zidov, sten, stebrov, dimnikov, lokov in obokov
 • izdeluje zidane obloge sten, stebrov ipd. z zidaki in ploščami
 • pozna tehnike in pravila merjenja zidarskih del
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih konstrukcijskih elementov
vgrajuje
 • vgrajuje fasadne elemente s sidranjem
 • namešča in pritrjuje polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • namešča in vgrajuje stavbno pohištvo in druge izdelke za vgradnjo
 • vgrajuje ključavničarske elemente (omarice, kovinske okvirje, ograje, konzole, ležišča, vodila, sidra ...)
 • vgrajuje okenske police
 • opravlja zidarsko pomoč pri obrtniških in inštalacijskih delih (vrtanje, izsekovanje, zalivanje z maltami …)
izdeluje omete, prevleke in obloge
 • pripravlja podlage za omete in obloge
 • izdeluje stenske in stropne omete z različnimi maltami
 • zidarsko obdeluje površine ometov v različnih dekorativnih tehnikah
 • namešča in pritrjuje letve, pletiva, vogalne in kotne elemente
 • izdeluje dekorativne fasadne elemente
 • pozna materiale za ometavanje in njihove lastnosti
 • izdeluje premaze in prevleke sten, tal in stropov z zaščitnimi in premaznimi materiali
izdeluje izolacije in zaščite
 • preveri in pripravi ustrezno podlago
 • namešča in pritrjuje toplotne, hidro, požarne, zvočne in druge izolacijske materiale na vertikalne in horizontalne podlage
 • pozna izolacijske materiale, njihove lastnosti, namembnost in uporabnost
 • upošteva navodila proizvajalca in podatke iz načrta pri nameščanju izolacijskih materialov
 • pozna in izdela različne zaščite izolacij
izvaja zidarska popravila in gradbeno pomoč pri zaključnih in instalacijskih delih
 • ruši, podira, demontira (razstavlja) in odstranjuje gradbene elemente
 • vrta, dolbe gradbene elemente z ročnim ali mehanskih orodjem
 • pozna varno rušenje stavb
 • odstranjuje poškodovane omete, obloge, zidove in stene
 • izvaja premaze in prevleke s sanacijskimi materiali
 • nanaša sanacijske malte na gradbene elemente
 • pozna in upošteva predpise o rušitvenih delih
 • pozna elaborat o rušitvi
 • pozna 'stare' sisteme gradnje stavb
Zagotavljanje kakovosti preverja izdelek (delo) z zahtevanimi standardi, normativi, pravili stroke in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • pozna ustrezne ISO-standarde
 • preverja pred vgraditvijo ustreznost materialov in elementov s standardom in predpisom
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in gradbenih elementov razmeram na gradbišču
 • pozna načine in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • preverja kakovost in mere izdelka (dela) med gradnjo in po njej
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva in delovno mesto
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. jih redno daje v popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja, strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in nadrejenimi (skupinovodja, delovodja)
 • sprejema in razume navodila ter posreduje poročila o poteku dela
 • sprejema skupinsko delo
 • sprejema in razume navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja strokovno tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev in okolice
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • nosi osebna varovalna sredstva pri delu (delovna obleka, delovna obutev itd.)
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev in naprav
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi in z navodili o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • pozna nevarne odpadke

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan d.o.o
 • Franci Koklič, ŠC Celje
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI