tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 10.12.2009

sklep št.: 909-2/2010/2

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov 56634530

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

Zidar/zidarka kuriše in dimnikov (7122.05)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira svoje delo
 • pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material
 • racionalno uporablja čas, material in energijo
 • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • postavlja gradbene odre in montažne odre
 • zida z vsemi vrstami zidakov in blokov
 • vgrajuje ognjevzdržne materiale in izolacijske materiale
 • izvaja sanacijska dela na ognjevzdržnih konstrukcijah
 • obvlada tehnologijo torketiranja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (navodila za delo, tehnično dokumentacijo)
 • organizira in vodi manjšo skupino pri posameznih delovnih nalogah
 • preveri pripravo materiala

 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna pomen šamoterstva kot gospodarske panoge
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izdela delovne skice in specifikacijo materiala
 • ugotovi tehnične in tehnološke zahteve
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • določi transportne poti in ugotovi druge značilnosti delovnega prostora
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala

 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • pozna vlogo posameznega gradbenega elementa in njegov položaj v objektu in način izvedbe
 • pozna vrste, lastnosti, uporabo in zaščito gradbenih in ognjevarnih materialov
 • pozna kompatibilnost gradbenih in ognjevarnih materialov
Operativna dela postavlja gradbene in montažne odre
 • pripravi material, elemente in spojna sredstva
 • upošteva navodila proizvajalca odra ali načrt oziroma delovno skico za odre
 • sestavlja, postavlja in odstranjuje odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra in opaža
 • pozna kontrolni list odra in postopek prevzema odra

 • pozna različne tehnologije izdelave in/ali postavljanja klasičnih in sodobnih pomožnih konstrukcij,
 • pozna vrste in lastnosti različnih veznih sredstev ( žičniki, vijaki, lepila)
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti konstrukcij
 • upošteva navodila in pravila postavljanja opaža za gradbene elemente in odre
zida in betonira ognjevzdržne konstrukcije
 • postavlja profile in vrvna ogrodja
 • označi položaj gradbenih elementov na objektu
 • izdeluje zidane stene, stebre, loke, oboke, kupole, dimnike, samostoječe dimnike z ognjevzdržnimi opekami različnih formatov in po potrebi z ognjevzdržnimi betoni
 • izdeluje in vgrajuje različne opaže za vgrajevanje ognjevzdržnega betona

 • pozna tehnike merjenja in označevanja
 • pozna različne tehnologije zidanja
 • pozna tehnologijo izdelave betonskih konstrukcij
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti konstrukcij
 • pozna tehnologijo torketiranja
vgrajuje ognjevzdržne izolacijske materiale
 • preverja ustreznost podlage in priprave za vgrajevanje
 • vgrajuje izolacijske plasti z izolacijskimi ognjevzdržnimi materiali
 • zaščiti vgrajeno izolacijo

 • pozna napake na podlagah, njihove vzroke in načine odpravljanja
 • pozna tehnologije vgrajevanja in zaščite vgrajenih ognjevzdržnih materialov
 • pozna kompatibilnost ognjevzdržnih materialov z drugimi gradbenimi materiali
 • pozna osnove gradbene fizike (prevodnost in akumulacija toplote, tališče, dilatacije …)
izvaja sanacijska dela na ognjevzdržnih konstrukcijah
 • izvaja rušenje ognjevzdržnih konstrukcij
 • izvaja ojačitve ognjevzdržnih konstrukcij
 • izvaja sanacije nosilnih konstrukcij
 • izvaja sanacije nenosilnih konstrukcij
 • izvaja sanacije ognjevzdržne obloge v različnih industrijskih pečeh

 • pozna pravilne sanacijske postopke na grajenih objektih
 • pozna vlogo poklica pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb
Administrativna dela pripravi delovno dokumentacijo
 • pripravi zapisnik o prevzemu dela
 • vodi dnevnik o izvajanju del z opombami
 • ureja dokumentacijo svojih referenčnih izvedb
 • zna izpolnjevati predpisano tehnično dokumentacijo za svoje delo
 • zna napisati tehnična poročila in navodila

 • zna izpolnjevati predpisano tehnično dokumentacijo za svoje delo
 • zna napisati tehnična poročila in navodila
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbe
 • oceni možne stroške dela
 • pozna osnovne računske operacije

 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna vrste in strukturo stroškov
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • pozna normative za enostavna gradbena dela
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • kontrolira kakovost in kvantiteto lastnega dela in dela skupine v skladu z normativi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • ekonomično porablja materiale, čas in energijo
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela
 • uporablja merilne inštrumente

 • pozna normative, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • pozna normative in druge predpise, povezane z gradbeništvom
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. jih redno daje v popravilo

 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
 • zna prebrati in upošteva tehnična navodila za delo strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • posreduje navodila o poteku dela svojim sodelavcem
 • posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme

 • pozna tehnično izrazoslovje
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja s sodelavci in z naročniki
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • seznani podrejene z vsemi nevarnostmi pri določenem delu in uporabi primerne opreme
 • uporablja škodljive snovi ali opremo tako, da varuje okolje
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke

 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne rabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Nedžad Bačič, BACO d. o. o.
 • Jože Ašič, ŠAMOT inženiring
 • Andrej Šijanec, Šamot d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS
 • Elena Simeonov, SGGEŠ Ljubljana
 • Igor Leban, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Barbara Kunčič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word