POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 22.12.2006 , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav 5440.002.3.0

Klasius-P16

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)

2. Ime in koda poklica

Geovrtalec/geovrtalka (8113.01)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas, delovne stroje, naprave in orodje
 3. varuje zdravje in okolje in skrbi za uporabo zaščitnih sredstev
 4. vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 5. po navodilih nadrejenega pripravi stroj in opremo
 6. opravlja pomožna dela pri transportu vrtalne garniture in opreme na delovišču
 7. opravlja delo z vsemi stroji in napravami na delovišču po navodilih nadrejenih ter v skladu z obratovalnimi navodili
 8. sodeluje pri vrtanju vrtin po različnih tehnoloških postopkih
 9. izvaja pomožna dela pri pripravi in izvajanju vrtanja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela po navodilih nadrejenega organizira svoje delo
 • pozna namen in temeljne zahteve za dela, ki jih opravlja
 • ogleda si gradbišče oz. delovišče in se seznani z nalogami
 • preveri razmere na terenu in lokaciji
 • seznani se z lokacijo podzemnih in nadzemnih instalacij (vodovod, električni kabli, PTT- instalacije …)
 • seznani se z ureditvijo gradbišča oz.delovišča in režimom dela na gradbišču,
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna organizacijo gradbišča oziroma delovišča
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in naprave in svoje delovno mesto
 • sodeluje pri transportu vrtalne garniture in opreme na delovišče, pripravi stroje in naprave za transport
 • izbere orodja in pripomočke
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • sodeluje pri izvedbi razkladanja strojev in naprav na gradbišču oz. delovišču
 • sodeluje pri montaži in demontaži vrtalne garniture in opreme na delovišču
 • preveri manipulativni prostor stroja
 • pozna uporabo in zaščito materialov (tako gradbenih kot materialov na stroju)
Operativna dela sodeluje pri vrtanju vrtin po različnih tehnoloških postopkih
 • dela izvaja po navodilih nadrejenih, v skladu z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del
 • izbere ustrezno orodje za učinkovito in varno delo na gradbišču oz.delovišču
 • sodeluje pri vrtanju vrtin po različnih tehnologijah za: hidrogeološka vrtanja, strukturna in geomehanska vrtanja ter druge raziskave tal, klasično in injektiranje pod visokim pritiskom, geotehnična sidranja, globinska temeljenja s piloti in mikropiloti, temeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov
 • razume osnovno tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna pravila merjenja
 • pozna osnove izmer na terenu, razume zakoličenje in druge oznake na gradbišču,
 • pozna osnovne vrste zemljin in hribin
 • pozna gradbene materiale, s katerimi dela
upravlja s stroji in z napravami
 • sodeluje pri upravljanju z mešalnimi postajami za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic, izplačnimi črpalkami, injektorji, kompresorji, dizelgeneratorji
 • pregleduje in pripravlja stroje in naprave za delo
 • odpravlja manjše napake v delovnem procesu
 • pozna postopke za pripravo, zagon in delovanje stroja
 • pozna in ve, kdaj sistemi na stroju brezhibno delujejo
 • pozna delovanje stroja in ve kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
 • zna izvajati vmesne kontrole in korigirati nastavitve
izvaja pomožna dela pri pripravi in izvajanju vrtanja
 • izvaja pomožna dela pri cevitvah vrtin, vgrajevanju sider in različne opreme v vrtine
 • izvaja pomožna dela pri pripravi injekcijskih mešanic za klasična injektiranja, injektiranje pod visokim pritiskom ter injektiranje različnih sider
 • izvaja pomožna dela pri injektiranju
 • izvaja pomožna dela pri cementaciji vrtin
 • izvaja pomožna dela pri vgrajevanju armature ter kontraktorsko betonažo pilotov in mikropilotov
opravlja pomožna dela pri transportu po gradbišču
 • pripravi stroje in naprave za transport
 • opravlja pomožna dela pri transportu vrtalnega stroja, opreme in potrebnih materialov po gradbišču oz. delovišču
Administrativna dela evidentira poslovne dokumente
 • vodi evidenco lastnega dela
 • beleži nekatere podatke, potrebne za kontrolno knjigo stroja, kamor se vpisujejo podatki o porabi goriv, maziv, nadomestnih delov in izvršenih popravil
 • evidentira nekatere podatke potrebne za evidence: o opravljenih delih, porabi goriva, prisotnosti na delu, evidence o meritvah, prevoženih kilometrih, vgrajenih materialih evidence o obratovanju strojev, o zadolžitvah materiala in osnovnih sredstvih
 • poroča nadrejenemu o vseh pomembnih dogodkih na delovišču, o zastojih, okvarah, nesrečah ter pomanjkanju materiala
 • pozna osnovne elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja proces lastnega dela
 • pozna načine zagotavljanja kakovosti v delovnem okolju in razume pojem uspešnosti
Vzdrževanje in popravila izvaja tekoča vzdrževalna dela na strojih in napravah po navodilih nadrejenega
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja strojev in naprav
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • sodeluje po potrebi pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • vzdržuje stroje in naprave in opravlja manjša popravila
 • pozna delovanje stroja in uporabnost stroja
 • pozna materiale na stroju (tudi maziva, gorivo, hladilno tekočino …)
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • sodeluje z nadrejenimi
 • sodeluje v skupini
 • pozna in uporablja osnovno strokovno- tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in dela v skladu z njimi
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • seznanjen je z delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna postopke priprave zaščitnih sredstev in druge standardne postopke
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Branko Prokop, univ.dipl.inž. grad., GEOT d.o.o.
 • mag. Anica Petkovšek, univ.dipl.inž.geol., SLOVENSKO GEOTEHNIČNO DRUŠTVO, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Ratimir Benček, univ.dipl.inž.rud., GEOT d.o.o.
 • Dušanka Brožič, univ.dipl.inž.grad., GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Katja Repič, univ.dipl.ped./prof. psih., GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Doc. dr. Boris Salobir, PROTOS INŽENIRSKI BIRO d.o.o. Velenje, Šolski center Velenje
 • Jadranka Uranjek, Šolski center Velenje
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI