tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 29.12.2011 , 604-19/2010/23

1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/ izdelovalka polsti in izdelkov iz polsti 54312240

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov, n.o. (7332.00)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s strankami
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavlja in pripravi volno za polstenje
 • izdeluje in oblikuje polst
 • izdeluje izdelke iz polsti
 • ohranja in razvija kulturno dediščino

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira delo
 • organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi orodje in material za delo
 • izbere in pripravi material, naprave in orodja glede na vrsto del
 • pozna delovanje in vzdrževanje naprav, orodij in materialov, ki jih uporablja, ter rokovanje z njimi
 • pripravi delovno mesto
Operativna dela Nabavi in pripravi volno za polstenje
 • nabavi primerno volno
 • pripravi volno za polstenje in jo po potrebi barva
 • pozna lastnosti volne
 • pozna postopke za shranjevanje volne in zna shranjevati volno
 • pozna postopke za pripravo volne na polstenje
 • pozna načine barvanja volne
Načrtuje izdelek
 • izdela zasnovo izdelka
 • izbere primerno volno glede na namembnost izdelka
 • pozna temeljne značilnosti dediščine polstenja volne ter različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti polstenja volne v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo in okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
Izdeluje polst in jo oblikuje
 • polsti volno s pomočjo različnih postopkov polstenja (suho polstenje, mokro polstenje)
 • izdela polst in jo po potrebi oblikuje
 • uporablja pripomočke za polstenje volne
 • pozna postopke polstenja volne (mokro polstenje, suho polstenje …) in njihovo pravilno izpeljavo
 • pozna pripomočke za polstenje volne
Izdeluje izdelke iz polsti
 • izdela oz. pripravi potrebne kroje
 • kroji polst in pripravi vse potrebno za šivanje
 • šiva skrojene dele v izdelek
 • končno obdela izdelke, jih pregleda in pripravi oz. pakira
 • pozna postopke krojenja,  šivanja in likanja, ki so potrebni za izdelavo izdelkov iz polsti
 • pozna potrebne stroje in pripomočke za krojenje, šivanje in likanje pri izdelavi izdelkov iz filca
Komercialna dela Vodi evidence in zapise o delu
 • vodi evidence in dokumentacijo izdelkov ter delovnih procesov
 • svetuje strankam
 • predstavi svojo dejavnost, polst ter izdelke iz polsti
 • izračuna ceno pripravljenega izdelka
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • pozna ciljno skupino potrošnikov
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost in estetsko ustreznost tkanine
 • sproti odpravlja napake
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost končnih izdelkov in storitev
 • pozna vrste napak na spolstenem izdelku ter jih zna popraviti
 • zna preventivno odpravljati napake pri posameznih fazah izdelave polsti
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje naprave in pripomočke, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna načine vzdrževanja naprav in pripomočkov, ki jih uporablja pri lastnem delu
Komunikacija Komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada tehnike in metode dela oz. sporazumevanja z ljudmi ter kompetentno sodeluje z vsemi sodelujočimi
Varovanje zdravja in okolja Opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja, ter obvešča vodjo o nepravilnostih
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu
 • upošteva predpise o varnosti pri delu, o varstvu okolja in zdravju pri delu ter o požarnem varstvu in navodila za ravnanje v skladu z njimi
 • upošteva predpise in navodila za delo s kemikalijami in nevarnimi snovmi
 • upošteva predpise o varovanju okolja in zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Toplak Kociper, s. p.
 • Silva Kelemina, s. p.
 • Ivan Kuhar, Center Marianum, Veržej
 • Goran Lesničar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word