tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 21/27.02.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka čokolade in bonbonov 5410.014.4.0

Klasius-P16

Živilska tehnologija (0721)

2. Ime in koda poklica

Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd., n.o. (7412.00)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 6. skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 7. pripravlja surovine za izdelavo čokoladne mase
 8. izdeluje čokoladne izdelke
 9. izdeluje bonbonske izdelke
 10. nabavlja surovine in prodaja izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture, čas in način mešanja, oblikovanje), analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • zna interpretirati analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v slaščičarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna sanitarne ukrepe
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela pripravlja surovine za izdelavo čokoladne mase
 • tehta surovine za čokoladno maso
 • meša čokoladno maso
 • pripravi čokoladno maso za oblikovanje
 • pozna surovine za čokoladne mase
 • zna tehtati surovine za čokoladne mase
 • pozna postopek izdelave čokoladne mase
izdeluje čokoladne izdelke: pralineje, čokoladne okraske, vlivane izdelke
 • pripravlja polnila za čokoladne izdelke
 • temperira čokolado, jo oblikuje v modelih in polni s polnili
 • nadzira ohlajevanje, regulira temperaturo in čas
 • izloča iz modelov
 • okrasi izdelek
 • pozna osnovne surovine za izdelavo čokoladnih izdelkov in njihove lastnosti in pripravo
 • pozna tehnološki postopek izdelave posameznih čokoladnih izdelkov
 • pozna pravilen postopek predkristalizacije kakavovega masla in naprave in pripomočke, ki se uporabljajo
 • pozna pravilne postopke ohlajevanja in shranjevanja izdelkov
izdeluje bonbonske izdelke: trde bonbone, karamele, žele bonbone, draže bonbone
 • kuha bonbonsko maso po recepturi
 • nadzira ohlajevanje in vlečenje steklastih ali karamelnih mas ter oblikovanje
 • kuha žele mase, fondant mase, penene ali podobne mase
 • vliva mase v modele ali škrob
 • izloča-izškrablja in kandira ali čokoladno obliva izdelke
 • dražira jedra z različnimi masami
 • pozna vrste in značilnosti bonbonskih izdelkov
 • zna pripraviti bonbonsko maso
 • zna pripraviti polnila za bonbonsko maso
 • pozna postopek hlajenja bonbonske mase
 • pozna različne postopke sladkornega in čokoladnega dražiranja različnih jeder
 • pozna postopek oblikovanja bonbonske mase
pakira in skladišči izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • deklarira izdelke
 • nadzira hlajenje in skladiščenje
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • zna kontrolirati čas in pogoje skladiščenja
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne
 • pravilno naloži izdelke na pladnje
 • vabljivo predstavi izdelke v izložbenem oknu
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah
 • upošteva želje strank in se jim prilagaja
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil, prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • zna oblikovati izložbo s slaščičarskimi izdelki
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • zna pravilno zaviti slaščičarske izdelke
 • pozna osnove higiene živil
 • pozna osnovne tehnike nabave
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna načela HACCP v proizvodnji čokolade in bonbonov
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v slaščičarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna pravilnik o požarni varnosti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Sekcija živilskih dejavnosti, OZS
 • Marina Veselič, Živilska šola Maribor
 • Ljudmila Flajnik, Živilska šola Maribor
 • Marija Predikaka, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
 • Koordinator:Darja Štarkl, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word