POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 5250.001.3.0

Klasius-P16

Motorna vozila, ladje in letala (0716)

2. Ime in koda poklica

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (7999.01)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. upošteva ukrepe za racionalno rabo energije, materiala in časa
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. postavi diagnoze o stanju pnevmatik in platišč z uporabo sodobnih orodij in instrumentov
 7. vzdržuje pnevmatike in platišča na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila
 8. popravlja pnevmatike in platišča
 9. svetuje strankam v zvezi z nakupom in vzdrževanjem pnevmatik in platišč

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • izbere in samostojno ovrednoti informacije iz različnih virov
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • oceni opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbere in pripravi opremo, orodje in naprave
 • izbere potrebne rezervne in nadomestne dele ter potrošni material
 • pozna pravilnik o pnevmatikah in priročnik o homologizaciji
 • pozna tehnična navodila in predpise
 • obvlada sistem označevanja ter izbire koles
 • razume tehnične podatke o vozilu, tehnična navodila
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • pozna lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih kovinskih in nekovinskih gradiv, polizdelkov, izdelkov in standardiziranih delov
Operativna dela postavi diagnoze o stanju pnevmatik in platišč
 • oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar
 • ugotovi vzroke poškodb, napak in okvar na pnevmatikah in platiščih z metodično in s sistematično preiskavo
 • pripravi predlog za odpravljanje poškodb, napak in okvar
 • pozna tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • obvlada postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na pnevmatikah in platiščih
 • osvoji postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na podvozju oziroma krmilnem sistemu vozila na osnovi poškodb pnevmatik
 • pozna postopke za presojo stopnje obrabe in preostale uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega popravila
 • pozna metode zagotavljanja poškodb, napak in okvar
 • pozna tehnologijo diagnostike
vzdržuje pnevmatike in platišča
 • demontira in montira kolo v predpisanem vrstnem redu
 • premontira pnevmatiko
 • uravnoteži kolo na napravi za uravnoteženje
 • pozna sisteme, sklope, naprave in dele na motornih vozilih
 • pozna naprava za uravnoteženje
 • pozna tehnologijo demontaže in montaže koles
 • pozna postopke izdelave in zgradbo pnevmatik ter vlogo in obremenitev pnevmatik pri vožnji
 • zna kontrolirati tlak ter statični in dinamični krožni tek kolesa na napravi za uravnoteženje
 • pozna postopke optimiranja krožnega teka koles s prestavljanjem in z novim nameščanjem pnevmatike na platišču oziroma luščenjem
popravi pnevmatike in platišča
 • preizkusi tesnost pnevmatike
 • popravi pnevmatiko z ustrezno metodo
 • popravi zračnico z ustrezno metodo
 • vrezuje profil na tekalni površini na tovornih avtomobilskih plaščih
 • opravi manjša popravila platišč
 • pozna metode in postopke popravil pnevmatik in zračnic
 • pozna tehnologijo popravil pnevmatik, platišč in zračnic
 • obvlada postopek za preizkus tesnosti zračnice oziroma montirane pnevmatike
 • pozna tehnologijo obnove tekalne površine pnevmatik
Administrativna dela izpolni dokumentacijo
 • izpolni delovno dokumentacijo skladno z navodili
 • izpolni evidence
 • pozna delovno dokumentacijo in evidence
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije
 • izdela predkalkulacijo za različne cenovne razrede pnevmatik in platišč
 • naroča pnevmatike in platišča na osnovi katalogov in razgovora stranke pri sprejemniku
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pripravi predloge za reklamacijske zahtevke
 • skladišči pnevmatike in platišča
 • označi pnevmatike na hrambi
 • pozna osnove izdelave kalkulacije
 • pozna normative za porabo časa in materiala
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna pripraviti naročilo rezervnih delov in opreme
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto za opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • kontrolira kvaliteto pnevmatik in platišč pred vgradnjo
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • nastavlja in vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • upošteva tehnična navodila
 • zna preverjati oziroma nastavljati predpisane parametre na napravah, strojih, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalca
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
svetuje strankam
 • svetuje strankam o ustreznosti pnevmatik in platišč glede na tehnična navodila in predpise
 • svetuje strankam ustrezno pnevmatiko na osnovi pravilnika o pnevmatikah in priročnika o homologaciji
 • obvešča stranke o ustreznosti rabljenih pnevmatik in platišč
 • svetuje in obrazloži vzroke in postopke v primeru reklamacij
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje okolje v delavnici in v širšem delovnem okolju
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za skladiščenje, odstranjevanje in delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ludvik Špan, Špan d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljublajna
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj d.o.o., Trbovlje
 • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Branko Polanec, Šolski center Ptuj
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI