tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 18/25.02.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin 5210.012.4.0

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

2. Ime in koda poklica

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin (8123.03)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pripravi peč, stroje, naprave in orodje za proces toplotne obdelave kovin
 2. upravlja proces toplotne obdelave kovin
 3. vodi zahtevane zapise o delu
 4. nadzira proces toplotne obdelave kovin
 5. izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 6. preventivno vzdržuje peči, stroje, naprave in orodja
 7. sprejema in predaja informacije o delu
 8. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peč, stroje, naprave in orodje za proces toplotne obdelave kovin
 • izvede izmensko primopredajo dela
 • sprejme in prouči delovno dokumentacijo
 • uredi delovno mesto
 • pregleda ognjevarne obloge peči
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • izbere primerno tehnologijo za izvedbo postopkov toplotne obdelave kovin
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za toplotno obdelavo kovin glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za toplotno obdelavo kovin
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • preizkusi delovanje orodja, naprav in procesa
 • pripravi peč in naprave za toplotno obdelavo kovin ter opravi zagon po tehnoloških navodilih
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • obvlada delovno dokumentacijo
 • pozna načine toplotne obdelave kovin
 • obvlada stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za toplotno obdelavo kovin
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela upravlja proces toplotne obdelave kovin
 • preveri predpisane parametre in začne proces toplotne obdelave kovin
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa toplotne obdelave kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za toplotno obdelavo kovin in po potrebi spreminja parametre
 • zalaga peč za toplotno obdelavo kovin ter pomožne priprave z obdelovanci
 • vzdržuje predpisani temperaturni profil in atmosfero v peči
 • meri trdoto materiala za kontrolo doseženih rezultatov
 • izklopi peč za toplotno obdelavo kovin po varnostno-obratovalnih navodilih
 • ohlaja obdelovance po predpisanem postopku
 • po toplotni obdelavi ravna obdelovance v skladu s predpisi in z zahtevami
 • pripravi vzorec za mehansko in metalografsko kontrolo
 • upravlja mostno dvigalo oz. ostale transportne naprave
 • označuje in odpremlja toplotno obdelane obdelovance
 • obvlada postopek in tehniko toplotne obdelave kovin
 • pozna osnovne parametre tehnologije toplotne obdelave kovin
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih toplotne obdelave kovin
 • obvlada transportne naprave
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumentacijo o stanju naprav za toplotno obdelavo kovin
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela nadzira proces toplotne obdelave kovin
 • nadzira izvajanje procesa toplotne obdelave kovin in ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov
 • nadzira in skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • kontrolira in dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi navodili in postopki
 • obvlada tehnološke postopke na področju toplotne obdelave kovin
 • obvlada postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti toplotno obdelanih izdelkov
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, stroje, naprave in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu toplotne obdelave kovin ter obvešča pristojnega o napakah
 • obnavlja ognjevarne obloge peči
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • sodeluje pri popravilih in remontih
 • obvlada osnovna vzdrževalna dela na pečeh, strojih, napravah in orodju za toplotno obdelavo kovin
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu toplotne obdelave kovin in stanju orodja in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požarom
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja
 • obvlada principe varnega dela pri toplotni obdelavi kovin
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom in požarni red
 • pozna nevarnosti požara
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol d.o.o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR d. d. Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word