tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 18/25.02.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Talilec/talilka 5210.008.4.0

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

2. Ime in koda poklica

Industrijski talilec/industrijska talilka (8122.03)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pripravi peči, naprave in orodje za proces taljenja
 2. upravlja proces taljenja
 3. vodi zahtevane zapise o delu
 4. nadzira proces taljenja
 5. izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 6. preventivno vzdržuje peči, naprave in orodja
 7. sprejema in podaja informacije o delu
 8. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peči, naprave in orodje za proces taljenja
 • izvede izmensko primopredajo dela
 • sprejme in prouči delovno dokumentacijo
 • uredi delovno mesto
 • pripravi naprave in pomožne agregate
 • pregleda peč in njeno okolico
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave peči
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja
 • po potrebi popravi obzidavo stene in dno peči
 • preveri in pripravi sifone
 • popravi in pripravi izlivne naprave
 • pripravi in preveri sredstva za razplinjavanje taline
 • pripravi in preveri material ter opremo za odžveplovanje
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • preizkusi delovanje procesa taljenja
 • pripravi peči in naprave za taljenje ter opravi zagon po tehnoloških navodilih
 • segreje peči na delovno temperaturo
 • preveri temperaturo v pečeh
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • pozna peči in postopke taljenja
 • obvlada peči, stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za taljenje
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela upravlja proces taljenja
 • preveri predpisane parametre in začne proces taljenja
 • nadzira stanje in pravilno delovanje peči za taljenje kovin in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja
 • menja nalivne lijake, stožce in dozirne cevi
 • zalaga vložek in dodatke v livno peč
 • meri naplinjenost in livnost materiala
 • meša talino
 • razpihuje in prepihuje talino
 • odžvepluje talino
 • vakuumira jeklo po predpisanih postopkih in regulativah
 • izvaja postopek vakuumske oksidacije
 • menja in postavlja grafitne elektrode
 • izdeluje novo žlindro
 • izdeluje penečo žlindro
 • vizualno nadzira žlindro
 • ustavi delovanje kupolne peči in talilno vzdrževalne peči
 • izlije talino iz peči
 • odstranjuje žlindro
 • izprazni sifone in peči
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • upravlja mostno dvigalo, oz. druge transportne naprave
 • transportira talino od talilnih peči do mesta ulivanja
 • uliva talino v dozirno peč
 • obvlada tehnologijo in postopek priprave taline
 • obvlada postopek in tehniko taljenja kovin
 • pozna osnovne parametre tehnologije taljenja kovin
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • obvlada osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja
 • obvlada transportne naprave
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za taljenje
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela nadzira proces taljenja
 • nadzira izvajanje procesa taljenja in ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov
 • nadzira in skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • prepozna nepravilnosti v delovanju peči, strojev in naprav
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi navodili in postopki
 • kontrolira in dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja tehnološka navodila in kontrolne postopke
 • obvlada tehnološke postopke na področju taljenja kovin
 • obvlada postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti litine
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, naprave in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu taljenja ter obvešča pristojnega o napakah
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • obziduje livne peči
 • sodeluje pri popravilih in remontih
 • obvlada osnovna vzdrževalna dela na talilnih pečeh, napravah in orodju
Komunikacija sprejema in podaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu taljenja in o stanju orodja in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja
 • obvlada principe varnega dela pri taljenju
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom in požarni red
 • pozna nevarnosti požara
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol d.o.o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR d. d. Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word