tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 18/25.02.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 5210.006.3.0

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

2. Ime in koda poklica

Upravljalci/upravljalke orodnih strojev, n.o. (8211.00)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 5. pripravi stroj in opremo
 6. spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom
 7. kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pregleda naročila in prevzame dokumentacijo
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preveri ujemanje spremne dokumentacije s tehnološkim listom
 • pregleda delovna in zaščitna sredstva
 • prevzame material in kontrolira količino ter po potrebi preveri lastnosti materiala
 • prevzame in pripravi orodje
 • pregleda kakovost orodij in ukrepa, če so poškodovana
 • pozna pravilno ureditev delovnega mesta
 • pozna razdelitev nalog v skupini na liniji
 • pozna tehnično dokumentacijo in razume običajne oblike zapisov v dokumentaciji
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • pozna lastnosti različnih materialov in enostavne postopke kontrole lastnosti materialov
 • razume soodvisnost med sestavo materiala in njegovimi lastnostmi, pomembnimi za predelavo in uporabo
 • pozna toplotno obdelavo kovin in spremembo strukture materiala in njegovih lastnosti
Operativna dela pripravi stroj in opremo
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in po potrebi spreminja osnovne tehnološke parametre na CNC-stroju
 • pozna različne stroje v proizvodnem procesu (obdelovalne stroje, preoblikovalne stroje in druge stroje ter proizvodne linije)
 • pozna tehnologijo obdelave z odrezavanjem, preoblikovanje v hladnem in vročem
 • pozna postopke primarnega oblikovanja, spajanja in oplemenitenja materialov
 • pozna različne postopke obdelave in predelave materialov
 • pozna postopke za pripravo, zagon in obratovanje strojev
 • pozna osnovne sisteme na stroju in njihove funkcije (mazanje, hlajenje, pnevmatski sistem, krmilni sistem)
 • prepoznava namembnost, postopke priprave ter vpenjanja različnih orodij
 • pozna nastavitve tehnoloških parametrov na stroju
 • pozna osnove računalništva
 • seznanjen je z osnovami risanja z računalniškim programom za potrebe programiranja CNC-strojev
 • zna spreminjati parametre na CNC-stroju po navodilih
spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • kontrolira učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev, če je potrebno
 • pozna delovanje stroja in ve, kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • zna pravilno ukrepati ob napakah pri delovanju stroja, opreme in naprav
 • zna izvajati vmesne kontrole in korigirati tehnološke parametre
 • obvlada postopke čiščenja med delom, posameznimi serijami in ob prehodu na drug proizvod
kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa
 • izvaja stalno in sprotno kontrolo tehnoloških operacij in izdelka
 • pozna osnove proizvodne logistike
 • prepoznava različne materiale, polizdelke, izdelke
 • pozna poti pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • obvlada nastavitve in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja (hitrost obdelave, podajanje …)
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
Administrativna dela izpolnjuje proizvodno dokumentacijo
 • izpolnjuje proizvodno dokumentacijo
 • razume, zna uporabiti in narisati enostavne delovne risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov
 • pozna proizvodno dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve, dela in izdelka
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja izdelovalni proces
 • pozna pojem kakovosti in sodobno pojmovanje kakovosti
 • razume, da je kakovost lastnost izdelka in da zanjo odgovarja tisti, ki je delal
 • pozna karakteristike kakovosti in elemente, ki vplivajo na kakovost procesa
 • pozna načine zagotavljanja kakovosti v delovnem okolju in razume pojem uspešnosti
 • pozna postopke in načine kontrole polizdelkov in izdelkov
 • zna rokovati z instrumenti in merilnimi napravami, s katerimi se kontrolira polizdelke in izdelke
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • razstavi običajne sestavne elemente stroja in opreme, jih očisti in ponovno sestavi
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • kontrolira obstojnost orodij in ukrepa ob poškodbah
 • zamenjuje orodja pri iztrošenosti
 • sodeluje po potrebi pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • pozna postopke obnavljanja obdelovalne sposobnosti orodij (brušenje …)
 • prepoznava dobro in poškodovano orodje
 • razume pojem obstojnosti orodij
 • razume in se zaveda pomena rednega vzdrževanja za optimalno delovanje stroja in opreme
 • pozna postopke obnavljanja obdelovalne sposobnosti orodij (brušenje, zamenjava …)
 • pozna načine, ki podaljšajo obstojnost orodij (hlajenje, mazanje ...)
 • obvlada postopke čiščenja med delom, posameznimi serijami in ob prehodu na drug proizvod
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • sodeluje s tehnologom, z nadrejenim, s službo kakovosti in službo vzdrževanja in z ostalimi sodelavci
 • sodeluje v skupini
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna postopke priprave zaščitnih sredstev in druge standardne postopke
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga škodljive snovi in embalažo
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke odstranjevanja in recikliranja odpadnega materiala
 • razume pomembnost racionalnega odnosa do uporabe odpadkov in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Blaž Weber dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj univ.dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih univ.dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Edvard Gal dipl. org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Vojko Fon dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Andrej Trampuž org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word