tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Ročno obločni/obločna varilec/varilka 5210.002.4.0

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

2. Ime in koda poklica

Ročno obločni/obločna varilec/varilka (7212.01)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto in material
 2. izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu ročno obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo
 3. kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi
 4. vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo
 5. sporazumeva se s sodelavci
 6. opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto in material
 • ugotovi tehnološke zahteve na osnovi spremne dokumentacije (načrt izdelka, popis varilnega postopka ...)
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kvalitetno delo
 • izbere potrebna orodja in potreben osnovni, dodajni in pomožni material za varjenje na osnovi spremne dokumentacije
 • izbere primerno delovno opremo in pripomočke za varno delo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna osnove metalurgije varjenja
 • pozna načine varjenja
 • pozna stroje in naprave za elektroobločno varjenje z oplaščenimi elektrodami
 • pozna osnovne načine razreza in mehanske obdelave materialov
 • pozna osnovne, dodajne in pomožne materiale za varjenje
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu ročno obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo
 • vpne varjence v vpenjalne naprave
 • preveri ustreznost dodajnega materiala
 • po potrebi pripravi zvarne robove
 • očisti površino za varjenje
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po predgretju oz. toplotni obdelavi varjenca
 • po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …) glede na predpisani varilni postopek
 • preveri temperaturo in zabeleži merilni rezultat
 • vari po predpisanem varilnem postopku
 • čisti zvar po zaključenem varku
 • očisti zvar in izdelek
 • preveri dimenzije zvara
 • preveri dimenzije varjenca
 • izpolni spremno dokumentacijo izdelka
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka, polariteta, varilna napetost, hitrost varjenja...)
 • pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoč, pulzni)
 • pozna tehnike varjenja
 • pozna postopke merjenja temperature
 • pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost
 • pozna postopke predgrevanja in toplotne obdelave
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi
 • kontrolira in meri varjence po predpisanih kontrolnih postopkih
 • označi zvar z identifikacijsko številko varilca v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti po mednarodnih in internih standardih
 • vključuje elemente samokontrole v skladu s standardi
 • pozna sistem kakovosti varilskih del
 • pozna vzroke za nastajanje in oblike napak v zvarnih spojih
 • pozna vlogo nadzora in preiskav zvarnih spojev
 • pozna standarde in predpise o varjenju
 • pozna pomen estetskega videza in funkcije izdelka
 • pozna vlogo varilnega osebja
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovno in osebno varovalno opemo
 • opravi dnevni pregled delovne opreme
 • pisno obvesti nadrejenega o pomankljivostih
 • izvaja manjša vzdrževalna dela po navodilih proizvajalca ali internih navodilih
 • pozna osnove delovanje delovne in osebne varovalne opreme
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sodeluje s tehnologom, z nadrejenim, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • sodeluje z varilci pri timskih delih
 • sprejema, razume in posreduje pisna in ustna navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • ravna po predpisih o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu pred požarom
 • skrbi za urejenost delovnega okolja in delovne opreme
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in s plini
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izvaja požarnovarstvena navodila na delovnem mestu in v bližnji okolici
 • primerno odstrani odpadni material
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varsvtu pred požarom, požarni red in navodila za delo z odprtim plamenom
 • pozna nevarnosti požara ali eksplozije v posebnih primerih varjenja (zaprti prostori)
 • zavaruje okolje pred sevanjem in škodljivimi plini
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur
 • Marko Popit, Log – Cesta Dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word