tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 85/21.09.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vodja delovne skupine v proizvodnji 5200.009.5.0

Klasius-P16

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o. (3119.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravlja, izvaja, vodi, analizira in kontrolira lastno delo in delo delovne skupine
 2. zagotavlja kakovost pri izvajanju proizvodno-tehnoloških procesov
 3. spremlja razvoj stroke
 4. skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa pri izvajanju proizvodno-tehnoloških procesov
 5. zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci, z drugimi organizacijskimi enotami, vodstvom podjetja in s poslovnimi partnerji
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programska orodja
 9. optimizira organizacijo delovnih mest
 10. koordinira vire za nemoten potek proizvodnega procesa
 11. izvaja stalne izboljšave in vpeljavo principov vitke proizvodnje
 12. nadzira izvajanje proizvodnih procesov
 13. nudi tehnično podporo prodajnemu procesu
 14. upravlja z dokumentacijo in jo arhivira
 15. zagotavlja dobro stanje delovnih sredstev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela skrbi za nemoteno izvedbo proizvodnega procesa v skladu s tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • redno spremlja potek proizvodnega procesa
 • spremlja in vizualno prikazuje ključne kazalce za merjenje učinkovitosti proizvodnega procesa
 • sodeluje z vodstvom podjetja pri pripravi poslovnega načrta in postavljanju ciljev
 • z učinkovitostjo procesa seznanja odgovorne sodelavce in predlaga ukrepe
 • pripravi ali sodeluje pri pripravi proizvodnega načrta
 • razporeja vire glede na proizvodni načrt
 • spremlja realizacijo proizvodnega načrta
 • sodeluje s službo kontrole pri finančni analizi
 • pozna in razume tehnologijo proizvodnega procesa, ki ga pokriva
 • pozna vse faze proizvodnega procesa
 • razume ključne kazalce učinkovitosti in z njihovo pomočjo meri učinkovitost proizvodnega procesa
 • pozna osnovne principe organizacije proizvodnih podjetij
Priprava dela oz. delovnega mesta optimizira organizacijo delovnih mest
 • skrbi za dosledno izvajanje tehnično-tehnoloških predpisov
 • pomaga sodelavcem pri optimizaciji delovnih mest
 • načrtuje delovne operacije v proizvodnem procesu
 • sodeluje pri optimiziranju proizvodnega procesa kot celote z optimiziranjem dejavnosti v lastnem delogkrogu s pomočjo sodobnih orodij za optimizacijo organizacije delovnih mest
 • pozna osnovne metode in načine za optimalno organizacijo delovnih mest v proizvodnji
 • razume ekonomske učinke varčevanja energije, materiala in časa
Operativna dela koordinira vire za nemoteni potek proizvodnega procesa
 • načrtuje vire glede na proizvodni načrt
 • zagotavlja ustrezne vire glede na proizvodni načrt
 • redno spremlja realizacijo proizvodnega načrta in v primeru odmikov ustrezno ukrepa
 • pripravi tehnično-tehnološke predpise v sodelovanju s tehnologi
 • skrbi za ažurnost tehnično-tehnološke dokumentacije
 • skrbi za sprotno pregledovanje in ažuriranje tehnoloških normativov
 • skrbi za spremljanje parametrov kakovosti
 • skrbi za interno logistiko
 • skrbi za nadzor nad zalogami
 • skrbi za izvajanje preventivnega vzdrževanja opreme
 • skrbi za motiviranost sodelavcev in dobro vzdušje v delovnih skupini
 • pozna vire za realizacijo načrtovane proizvodnje
 • pozna metode optimizacije in racionalizacije delovnih procesov
 • pozna metode spremljanja zalog
izvaja stalne izboljšave in vpeljavo principov vitke proizvodnje
 • spremlja proizvodni proces glede na ključne kazalnike učinkovitosti
 • spremlja novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme
 • uvaja nenehne izboljšave v proizvodno-tehnološke procese za zagotovitev optimalne izrabe virov
 • usposablja sodelavce za uporabo principov vitke proizvodnje in sistema stalnih izboljšav
 • v primeru odklonov rezultatov od predpisanih ciljev analizira vzroke ter predlaga/uvaja dejavnosti za izboljšave
 • oceni in ovrednoti ekonomske učinke izboljšav v proizvodnem procesu
 • pripravlja in uvaja preventivne dejavnosti za izboljšanje proizvodnih procesov
 • pripravlja poročila in poroča odgovornim osebam o stanju proizvodnega procesa
 • posodablja navodila za delo in druge dokumente skladno z internimi akti družbe
 • sodeluje pri oblikovanju in predstavitvi sistemov za zbiranje, obravnavo in realizacijo predlogov za izboljšave
 • sodeluje in spodbuja skupinsko delo v projektnih skupinah za racionaliziacijo procesov, omejevanje stroškov, uvajanje novosti in izboljšav v procesih
 • pozna principe vitke proizvodnje in sistemov stalnih izboljšav
 • razume potrebo po stalnih izboljšavah in spodbuja sodelavce k sodelovanju pri njih
 • pozna orodja za izboljšave proizvodnih procesov in usposablja sodelovce za njihovo uporabo
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • zna voditi delavnice za stalne izboljšave
Administrativna dela upravlja z dokumentacijo in jo arhivira
 • srbi za ažuriranje informativne table za spremljanje učinkovitosti
 • ažurira in arhivira tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • skrbi za evidenco zastojev, vzdrževalnih posegov, in sprememb delovnih sredstev
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • obvlada tehnično-tehnološko dokumentacijo za izvajanje proizvodnega procesa
 • pozna predpise o arhiviranju poslovne in tehnične dokumentacije
 • pozna osnove informacijskih sistemov
 • obvlada sodobne načine elektronskega poslovanja
 • obvlada pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
Komercialna dela nudi tehnično podporo prodajnemu procesu
 • spremlja proizvodni proces kot del celotne oskrbovalne verige
 • skrbi za ažurno spremljanje proizvodnega načrta in poročanje o statusu
 • svetuje na tehnično-tehnološkem področju
 • sodeluje pri reševanju reklamacij kupcev in pri odpravljanju napak
 • obvlada metode ugotavljanja kakovosti blaga
 • pozna vzroke okvar in poškodb
 • pozna reklamacijski postopek
 • pozna procese v podjetju in njihove medsebojne povezave
Vodenje vodi sodelavce (načrtuje, usklajuje, delegira, kontrolira) in jih motivira za doseganje ciljev
 • oceni uspešnost organizacijske enote oz. delovne skupine
 • spremlja raven usposobljenosti sodelavcev v delovni skupini
 • organizira usposabljanje sodelavcev in jih spodbuja k stalnemu strokovneme usposabljanju ter izobraževanju
 • sodelavcem nudi strokovno pomoč pri razumevanju tehnično-tehnološke dokumentacije
 • skrbi za nadzor nad učinkovitostjo delovne skupine
 • skrbi za motivacijo in pozitivno vzdušje v delovni skupini
 • motivira podrejene za doseganje ciljev in stalno izboljševanje proizvodnih procesov
 • skrbi za prenos informacij z višjih ravni v svojo organizacijsko enoto in nasprotno
 • potrjuje in odobrava odsotnost podrejenih
 • zna učinkovito voditi sestanke
 • pozna osnovne principe vodenja s cilji
 • obvlada osnove vodenja, načine motivacije in spodbujanja razvoja sodelavcev
 • pozna principe za zagotavljanje dobrih medčloveških odnosov na delovnem mestu
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • pozna načela timskega dela in vodenja delovne skupine
 • pozna metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
Nadzor dela nadzira izvajanje proizvodnih procesov
 • spremlja učinkovitost organizacijske enote oz. delovne skupine glede na definirane ključne kazalnike uspešnosti in postavljene cilje
 • skrbi za vizualizacijo spremljanja učinkovitosti
 • obvlada proizvodne procese in pozna normative dela
 • pozna načine izvajanja in izvaja nadzor
 • pozna vsebino in namen nadzora
 • pozna metode za povečevanje učinkovitosti sodelavcev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja izvajanje sistema kakovosti
 • sodeluje pri pripravi standardnih navodil za delo za proizvodne operacije v lastni organizacijski enoti (SOP)
 • skrbi za sprotno posodabljanje navodil za delo ob nastalih spremembah
 • skrbi za pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje postopkov in navodil za delo
 • spodbuja sodelavce k upoštevanju osnovnih načel zagotavljanja kakovosti
 • kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • obvlada osnove zagotavljanja kakovosti
 • razume vlogo procesnega pristopa pri zagotavljanju kakovosti
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa v luči zagotavljanja kakovosti
 • pozna načine varovanja podatkov
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
 • pozna hierarhijo in oblike organizacij
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju ter sprejemanju informacij
 • razume koncept dobavitelj-kupec v oskrbovalni verigi in skrbi za vzdrževanje dobrih odnosov tako z dobavitelji kot s kupci v proizvodnem procesu
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
Vzdrževanje in popravila skrbi za dobro stanje delovnih sredstev
 • sodeluje s službo za vzdrževanje pri načrtovanju in izvajanju preventivnega vzdrževanja opreme
 • razume delovanje strojev in se zaveda pomena kakovostnega vzdrževanja
 • podrejene usposablja za pravilno uporabo in vzdrževanje delovnih sredstev
 • definira potrebne vzdrževalne dejavnosti na prvi ravni (v sodelovanju z vzdrževalci in s podrejenimi v organizacijski enoti)
 • nadzira izvajanje vzdrževalnih dejavnosti na prvi ravni
 • koordinira in nadzira delo vzdrževalcev (notranjih ali zunanjih) v svoji organizacijski enoti
 • meri izkoriščenost strojev (OEE)
 • pozna in izvaja principe TPM (celovitega vzdrževanja opreme)
 • pozna postopke vzdrževanja različnih delovnih sredstev
 • obvlada vzdrževalni proces
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva s sodelavci, z drugimi organizacijskimi enotami, vodstvom podjetja in s poslovnimi partnerji
 • stalno pisno in ustno komunicira s sodelavci, strokovnimi službami in poslovnimi partnerji
 • stalno komunicira s prodajnim osebjem in službo trženja
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami v povezavi s svojim delom
 • vodi in sklicuje sestanke v svoji organizacijski enoti
 • uporablja sodobno IKT
 • pozna pravila pisne in ustne komunikacije
 • pozna pomen dejavnikov uspešne komunikacije
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju natančnosti informacij, ki jih posreduje sodelavcem in strankam
 • pozna osnovna načela za dobre medčloveške odnose v delovnih skupini
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov
 • nadzira stanje delovnih sredstev s stališča tehničnih in varnostnih predpisov in izvaja postopke v zvezi s tem
 • organizira usposabljanje sodelavce za delo skladno s postopki za varno in zdravo delo
 • zagotavlja in spremlja izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov
 • pozna delovnopravno zakonodajo in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • pozna postopke in sprejema varovalne ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • zna ustrezno reagirati ob delovni nesreči
 • pozna osnove prve pomoči pri delovnih nesrečah
 • pozna in skrbi za izvajanje predpisov o varnosti pri delu
 • pozna in skrbi za izvajanje predpisov o varovanju okolja
 • pozna delovnopravno zakonodajo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Franc Gider, Tesesus d. o. o., Ljubljana in Univerza v Novi Gorici
 • dr. Dean Besednjak, Deloitte d. o. o., Ljubljana
 • Mojca Stamač Šereg, Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana
 • Sandi Knez, Delo tiskarna d.d., Ljubljana
 • mag. Aleš Brglez, Gorenje d. d., Velenje
 • Anton Ploštajner, BSH hišni aparati d.o.o., Nazarje
 • Vera Žlabravec, Predilnica Litija d.o.o., Litija
 • Simona Gašperšič, Helios d.d., Domžale
 • Žare Jenko, GZS
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word