tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 05.07.2004 , 73/05.07.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Mehatronik tehnolog/tehnologinja 5200.003.6.0

Klasius-P16

Elektronika in avtomatizacija (0714)

2. Ime in koda poklica

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, organizira, izvede, analizira in nadzira samostojno delo in delo skupine
 2. pripravlja navodila za delo in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 3. načrtuje racionalno rabo energije, materiala in časa v proizvodnih in tehnoloških procesih
 4. razvija, nadzira in analizira mehatronske sisteme
 5. optimizira in racionalizira stroje in proizvodne linije, izvaja diagnostiko
 6. nadzira delovni proces
 7. nudi strokovno pomoč pri komercialnih delih in analizira proizvodne stroške
 8. upravlja z dokumentacijo in jo arhivira
 9. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 10. zagotavlja kakovost svojega dela in dela celotnega sistema
 11. pripravlja, uvaja in nadzira sistem celovitega produktivnega vzdrževanja (TPM)
 12. sporazumeva se in komunicira s sodelavci oz. poslovnimi partnerji
 13. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira, načrtuje in organizira delo
 • optimizira človeške vire, delovna sredstva in sredstva za delo
 • načrtuje strategijo vzdrževanja
 • uvaja in skrbi za izvajanje standardov kakovosti
 • načrtuje strokovno izobraževanje podrejenih oziroma skupine, ki jo vodi
 • analizira, načrtuje in organizira proizvodne procese in postopke
 • načrtuje varnostno kulturo delovnih mest
 • pripravlja dokumentacijo za tehnološke postopke
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna principe delovanja mehatronskih sistemov
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja navodila za delo in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • izdeluje in usklajuje terminske plane
 • pripravi in posreduje delovno dokumentacijo
 • pripravlja merilne metode in načine merjenja mehanskih in električnih veličin
 • pripravlja instrumente za merjenje mehanskih in električnih veličin
 • predpisuje tehnološke in kontrolne postopke
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnove merilne tehnike
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • pozna energente in pretvorbe energije
Operativna dela razvija, nadzira in analizira mehatronske sisteme
 • razvija enostavne avtomatizirane procese in izdelke
 • sodeluje v razvojnih skupinah pri razvoju procesov in izdelkov
 • skrbi za skladen razvoj programske in mehanske opreme procesa ali stroja
 • programira industrijske krmilnike
 • konfigurira parametre mehatronskega sistema s programsko opremo
 • snuje in načrtuje mehatronske sisteme v skladu z zahtevami naročnikov
 • s pomočjo računalniških sistemov načrtuje in analizira delovanje mehatronskih sistemov
 • pripravlja povezovanje mehanskih, pnevmatičnih, hidravličnih in električnih komponent in sklopov po dokumentaciji
 • pozna teorijo krmiljenja in regulacij
 • pozna principe merjenja in vrednotenja fizikalnih veličin
 • zna uporabljati specializirana informacijska in komunikacijska orodja in opremo
 • pozna osnove daljinskega vodenja procesa
optimizira in racionalizira stroje in proizvodne linije, izvaja diagnostiko
 • preizkuša in nastavlja mehatronske sisteme ter njihove funkcije
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi rekonstrukcij in remontov
 • testira izdelke v skladu s specifikacijo
 • izvaja zahtevnejša vzdrževalna dela na mehatronskih sistemih in napravah
 • izvaja meritve na mehatronskih sistemih
 • izvaja diagnostiko na mehatronskih sistemih in napravah
 • izvaja diagnostiko na daljavo preko sodobnih komunikacijskih sredstev
 • gradi in nadgrajuje mehatronske sisteme
 • uporablja metode za odkrivanje, spremljanje in odpravljanje vzrokov okvar
 • zna uporabljati merilno opremo
 • pozna osnove in tehnike procesne avtomatizacije
 • pozna orodja in jezik za procesne sisteme
nadzira delovni proces
 • nadzira montažo in demontažo strojev, sistemov in naprav, jih zavaruje in pripravi na transport
 • nadzira preventivna popravila in remontna dela
 • preverja in predlaga razvojne rešitve
 • preizkuša mehatronske sklope in sisteme
 • spremlja in analizira delovanje naprav in sistemov
 • analizira tehnološke procese, z namenom uvedbe posodobitev in inovacij
 • nadzira izvajanje meritev in stanja merilne opreme
 • pozna osnove komunikacij in protokolov za nadzor
 • pozna delovanje in funkcije mehatronskih sistemov
 • pozna osnove računalniško integriranih proizvodnih sistemov
 • pozna programska orodja in aplikativne rešitve
 • pozna merilno opremo in metode za izvajanje meritev na mehatronskih sistemih
Administrativna dela upravlja z dokumentacijo in jo arhivira
 • s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil
 • ureja kartoteke delovnih sredstev in vodi arhiv
 • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije
Komercialna dela analizira proizvodne stroške in nudi strokovno pomoč pri komercialnih delih
 • naroča standardne elemente, potrebne za proizvodnjo
 • nudi strokovno podporo pri nabavi in prodaji
 • pripravlja predkalkulacije in ponudbe za izdelke in storitve
 • sodeluje pri analizi proizvodnih stroškov
 • pozna teorijo stroškov, poslovanje podjetja, kalkulacije in oblikovanje prodajnih cen
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Vodenje sodeluje pri projektnem vodenju
 • sodeluje pri načrtovanju metod in tehnik vodenja
 • uvaja timsko delo, določa vloge članov tima
 • vodi skupine pri izvedbi projektnih nalog
 • pozna metode in tehnike projektnega vodenja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in dela celotnega sistema
 • uporablja osnove standardizacije in tipizacije ter sisteme za zagotavljanje kakovosti
 • uporablja tehnične specifikacije izdelkov, tehnične norme in standarde
 • sodeluje pri pripravi predpisov s področja celovitega obvladovanja kakovosti
 • pripravlja delovne načrte in kontrolne predpise za posamezne postopke dela
 • zagotavlja učinkovito delovanje delovnih sredstev
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
Vzdrževanje in popravila izvaja korake celovitega produktivnega vzdrževanja (TPM)
 • sodeluje pri pripravi poslovnika
 • določi postopke in navodila za preventivno vzdrževanje za 1. in 2. nivo
 • uvaja postopke preventivnega vzdrževanja
 • analizira razmerje med kurativnim in preventivnim vzdrževanjem
 • nadzira izvajanje preventivnega vzdrževanja
 • presoja predpisane postopke preventivnega vzdrževanja
 • predpisuje meroslovne postopke in periodiko pregledov
 • na osnovi metode za odkrivanje, spremljanje in odpravljanje vzrokov okvar načrtuje učinkovitejše postopke vzdrževanja
 • pozna filozofijo in korake TPM vzdrževanja (celovito produktivno vzdrževanje)
 • pozna postopke in načine umerjanja
Komunikacija komunicira s sodelavci oz. poslovnimi partnerji
 • sodeluje pri uvajanju in zagotavljanju organizacijske kulture
 • preprečuje in uspešno rešuje konfliktne situacije
 • uporablja informacijske tehnologije pri komunikaciji
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise s področja varnosti in zdravja pri delu
 • pozna predpise s področja varovanja okolja
 • pozna standarde s področja ergonomije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tomislav Gorišek, TBP d.d.
 • Evgen Zgoznik, Društvo vzdrževalcev Slovenije
 • dr. Štefan Čelan, ZRS BISTRA Ptuj
 • Rajko Fajt, Šolski center Ptuj
 • Robert Harb, Šolski center Ptuj
 • David Drofenik, Šolski center Ptuj
 • Marjan Bezjak, Šolski center Ptuj
 • Franc Vrbančič, Šolski center Ptuj
 • Miran Lazar, Šolski center Ptuj
 • Darja Harb, Šolski center Ptuj
 • Marija Šibanc, CPI
 • Dare Hribar, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word