tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 604-19/2010/23

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 50760750

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Menedžer/menedžerka enote za varnost v družbi (1239.02)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in pripravi lastno delo in delo drugih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • analizira in načrtuje zasebno varovanje
 • organizira in vodi zakonito in strokovno opravljanje zasebnega varovanja ter skrbi za urejen potek dejavnosti
 • opravlja varnostna dela in naloge zasebnega varovanja
 • spremlja, usmerja in nadzira zasebno varovanje
 • vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe
 • zagotavlja kakovost zasebnega varovanja
 • komunicira s sodelavci, z naročnikom, državnimi organi, s strokovnimi interesnimi združenji ter z občani 
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varnostnemu osebju zagotavlja varno delo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira zasebno varovanje ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • organizira delovno mesto, analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega plana dela in analizira opravljeno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • spremlja zakonodajo in druge predpise, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti varovanja
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo

 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in navodil za  delo
 • pozna za metode analizo realizacije zastavljenega dela in za analizo opravljenega dela
Operativna dela analizira in načrtuje zasebno varovanje
 • zbira podatke in informacije o varnostnih situacijah
 • izdeluje analize stanja varnosti
 • izdeluje oceno ogroženosti
 • izdeluje ocene stopenj tveganja
 • izdeluje programe varovanja
 • izdeluje načrte fizičnega varovanja
 • izdeluje predloge za izboljšanje varnostne situacije
 • preveri, koliko sta načrtovanje in organizacija varovanja usklajena s predpisi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • analizira pogoje za zasedbo delovnih mest varnostnega osebja in jih uskladi z naročnikom
 • sodeluje pri pripravi projektov za izvedbo sistemov tehničnega varovanja
 • sodeluje pri usklajevanju pogodb o varovanju, skrbi tudi za usklajenost pogodb o varovanju s predpisi o zasebnem varovanju

 • pozna sisteme tehničnega varovanja, njihov namen, uporabo in delovanje
 • zna sestaviti pogodbe o varovanju
 • pozna metodologije za izdelavo varnostne dokumentacije
organizira in vodi zakonito in strokovno opravljanje zasebnega varovanja ter skrbi za urejen potek dejavnosti
 • pripravi predlog izvajanja storitev varovanja
 • organizira kadrovske in tehnične ukrepe, določene z načrtom varovanja
 • organizira opravljanje prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • organizira opravljanje intervencije
 • organizira varovanje na javnih zbiranjih
 • organizira delo v varnostno-nadzornem centru
 • organizira delo pri izvajanju sistemov tehničnega varovanja
 • pozna pomen vodenja, usmerjanja in organiziranja dela varnostnega osebja
 • spodbuja dobre odnose med sodelavci, državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi interesnimi združenji, naročniki in občani
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev

 • razume pomen uporabe metod motiviranja za delo varnostnega osebja
 • razume pomen zagotavljanja varnega dela varnostnemu osebju
 • pozna pomen in metode ugotavljanja ter nagrajevanja delovne uspešnosti pri varovanju
 • zagotavlja zakonitost in strokovnost varnostnih storitev ter preverja njihovo usklajenost s predpisi in  standardi
 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna predpise na področju zasebnega varovanja
 • pozna predpise s področja kazenskega prava in predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
 • pozna predpise s področja delovnega prava
 • pozna predpise o orožju
 • pozna predpise o varstvu osebnih in tajnih podatkov
 • pozna pristojnosti organov  v sistemu varnosti
opravlja varnostna dela in naloge zasebnega varovanja
 • upošteva načela varstva človekovih pravic
 • uporablja ukrepe varnostnika
 • sestavi poročilo o uporabi ukrepov
 • pristojnim organom poda kazensko ovadbo za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
 • ločuje kazniva dejanja glede na vrsto pregona

 • pozna ukrepe in dolžnosti varnostnika ter pogoje za uporabo strelnega orožja
 • obvlada praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načelo sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka in pozna dolžnosti varnostnega osebja med ogledom kraja dejanja
spremlja, usmerja in nadzira zasebno varovanje
 • spremlja izvajanje delovnega procesa na področju zagotavljanja varnosti
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksom zasebnega varovanja
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s  predpisi o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • spremlja in analizira izvajanje vseh oblik zasebnega varovanja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov  
 • presoja zakonitost uporabe ukrepov varnostnega osebja
 • usklajuje in vodi nadzor nad opravljanjem neposrednega dela varnostnega osebja
 • vodi postopke za varstvo pravic posameznikov oziroma pritožbe občanov

 • pozna namen, postopke in metode sistemov notranjega nadzora
 • pozna različne oblike nadzora (upravni, inšpekcijski, nadzor policije, zbornice, naročnika, medijev, informacijske pooblaščenke)
 • pozna pomen evidentiranja posebnosti in napak, ugotovljenih pri nadzoru
 • pozna pomen nadzora nad poročili, obvestili in drugo dokumentacijo, ki jo vodi varnostno osebje
 • zna uskladiti varnostne storitve s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja
 • zna voditi in usmerjati izvajanje zasebnega varovanja
Administrativna dela vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe
 • organizira vodenje predpisanih evidenc zasebnega varovanja in jih preverja
 • spremlja vodenje evidenc imetnika licence s področja zasebnega varovanja
 • pripravlja predpisana obvestila in poročila pristojnim državnim organom
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu, kazenske ovadbe in drugo dokumentacijo, ki jo vodi varnostno osebje.
 • dokumentira varnostne dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • organizira in vodi evidenco obveznega in dodatnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja
 • izvaja nadzor nad vodenjem predpisanih evidenc

 • zna voditi predpisane evidence
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost zasebnega varovanja
 • sodeluje pri planiranju, vzpostavljanju, dokumentiranju,
 • izvajanju, nadzoru, merjenju in analiziranju sistema vodenja kakovosti ter skrbi za   
 • nenehno izboljševanje njegove uspešnosti in učinkovitosti
 • sodeluje pri izdelavi in vzdrževanju politike kakovosti in poslovnika kakovosti
 • zagotavlja obvladovanje dokumentov in zapisov po zahtevah sistema vodenja kakovosti
 • zagotavlja določitev odgovornosti, pooblastil in kompetentnosti ter sodeluje pri  usposabljanju in izpopolnjevanju varnostnega osebja
 • zagotavlja primerno delovno okolje za varnostno osebje in vzpostavitev procesov notranjega komuniciranja
 • zagotavlja planiranje, izvajanje in nadzorovanje storitev zasebnega varovanja v obvladovanih pogojih
 • izvaja preventivne in korektivne ukrepe za odpravo potencialnih oziroma dejanskih vzrokov neskladnosti
 • zagotavlja, da so zahteve naročnikov jasno opredeljene in izpolnjene
 • izvaja metode za merjenje zadovoljstva naročnikov in zaposlenih ter rešuje reklamacije

 • pozna standarde na področju varovanja
 • pozna osnove mednarodnih standardov kakovosti na področju zasebnega varovanja
 • pozna etični kodeks
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
Komunikacija komunicira s sodelavci, z naročnikom, državnimi organi, s strokovnimi interesnimi združenji ter z občani
 • sodeluje z vodstvom in s sodelavci
 • sodeluje z ministrstvom, s policijo, sodišči, tožilstvi in z drugimi državnimi organi in lokalno skupnostjo
 • sodeluje s strokovnimi interesnimi združenji
 • komunicira z mediji
 • komunicira  z naročniki in občani

 • pozna metode motiviranja za delo
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna poslovni bonton
 • zna komunicirati v kriznih razmerah
 • obvlada agresivne stranke
 • obvlada varovanje v konfliktnih situacijah
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja varno delo varnostnemu osebju
 • skrbi za izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požarom ter varovanju okolja
 • pozna predpise in pomen varovanja zdravja in okolja ter varstva pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Srečko Jarc, MNZ
 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G7 d. o. o.
 • Slavko Pernek, Varnost Maribor d. d.
 • mag. Andrej Sotler, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinator:

 • Bojana Sever, CPI

 

Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Simon Savski, MNZ
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Renato Golob, Združenje varnostni menedžerjev
 • Drago Velički, PA GPU
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Milan Vačovnik,  Varnost Maribor d. d.
 • Janez Videmšek, G 7 d. o. o.
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Gaber Kristan, G 7 d. o. o.

Koordinator:

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word