tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 27/23.03.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme 4810.008.4.0

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. sodeluje v skupini
 6. uporablja programska orodja
 7. zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 8. vzdržuje sistemsko programsko opremo
 9. nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov
 10. inštalira in vzdržuje računalniška omrežja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi potreben čas za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pregleda načrt dela
 • pregleda in pripravi dokumentacijo o računalniškem omrežju
 • pregleda možnosti pridobivanja programov preko interneta
 • pripravi kasete za obdelavo in arhiviranje
 • pozna računalniške mreže in njihovo delovanje
 • pozna princip delovanja internetnih storitev
 • pozna vrste in uporabnost tehnične opreme
Operativna dela vzdržuje sistemsko programsko opremo
 • namešča in preveri delovanje operacijskega sistema in perifernih naprav
 • oskrbuje centralni računalnik (posodobitve operacijskega sistema, požarni zid)
 • proži aplikacije v časovnih obdobjih glede na načrt dela
 • izvaja izredne, manj zahtevne obdelave podatkov
 • sodeluje pri izvajanju kompleksnih računalniških obdelav
 • sprejema sistemska sporočila (računalniškega sistema)
 • odpravlja predvidljive napake sistema
 • organizira servisiranje sistemske programske opreme
 • izdeluje in shranjuje varnostne kopije
 • razvršča elektronsko pošto iz skupnega elektronskega naslova
 • posodablja protivirusne programe
 • instalira in testira standardno programsko opremo po navodilih
 • posodablja programsko opremo
 • menjava medije (CD, DVD, tračna enota) za avtomatizirano arhiviranje datotek
 • prepisuje ali kopira programske datoteke na medije za zunanje uporabnike
 • pozna operacijski sistem, delovanje sistema, požarnega zidu in periferne enote
 • pozna različno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, protivirusni programi, programi za elektronsko pošto
 • pozna pogoste napake in načine njihovega odpravljanja
 • pozna medije za shranjevanje in arhiviranje podatkov
 • pozna osnove elektronskega poslovanja
nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov
 • zaganja in zaključuje delo na računalniškem sistemu
 • skrbi za brezhibno delovanje tiskalnikov (sistemski, omrežni, lokalni)
 • vodi evidenco o porabljenem potrošnem računalniškem materialu in ga naroča
 • tiska izpisne liste na sistemskem tiskalniku
 • posodablja protivirusne programe
 • inštalira standardno programsko opremo po navodilih
 • izvaja opravila znotraj operacijskih sistemov (vključevanje in nastavitve tiskalnikov, nastavitve uporabnikov, nalaganje programov uporabnikom, nastavitev arhiviranja datotek uporabnika)
 • odpravlja napake, ki jih je povzročil uporabnik
 • izdeluje in shranjuje varnostne kopije programov
 • pozna računalniški sistem in njegovo delovanje
 • pozna parametre računalniškega sistema
inštalira in vzdržuje računalniška omrežja
 • postavlja enostavna računalniška omrežja po načrtu
 • inštalira in posodablja kupljene aplikacije
 • testira nove programe v omrežju
 • preverja delovanje in odpravlja enostavne napake na enostavnih računalniških omrežjih
 • spremlja sporočila o napakah na računalniškem omrežju in odpravlja lažje napake
 • organizira odpravljanje večjih napak z zunanjim izvajalcem ali drugim strokovnjakom
 • spremlja pojavljanje posameznih napak
 • namešča mrežne tiskalnike
 • vključuje računalnike v mrežo
 • ureja prejemnike pošte in vodi administracijo prijavnih gesel v omrežje
Administrativna dela izpolnjuje in arhivira dokumentacijo
 • zabeleži sistemska sporočila in sporočila uporabnikov
 • vodi evidenco vstopnih profilov (gesla, faze dostopa) po navodilih nadrejenih
 • zabeleži izvedena dela
 • označuje arhivske datoteke
 • vodi arhiv trakov in ostalih medijev
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije in sodeluje pri naročanju materiala
 • pripravi vhodne elemente za kalkulacijo vzdrževalnih posegov (ko nastopa na strani ponudnika vzdrževanja)
 • pripravi operativni plan vzdrževanja (če dela pri končnih uporabnikih) po navodilih
 • izdela predlog za naročilo računalniškega papirja in drugega potrošnega materiala
 • pozna osnovne elemente za izdelavo kalkulacij
 • pozna operativni plan vzdrževanja
Nadzor dela nadzira izvajanje in zaključek obdelav
 • nadzira izvajanje in zaključek obdelav
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem možnem času
 • uporablja sodobna programska orodja
 • uporablja pregledovalnike stanja na omrežju
 • upošteva vrstni red izvajanja obdelav
 • upošteva načrt dela
 • načrtuje aktivnosti tudi izven delovnega časa, ko je manj uporabnikov na omrežju
 • uporablja internetne in omrežne storitve
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu (posodablja programsko opremo za merjenje in testiranje in podobno)
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, uporabniki in z zunanjimi izvajalci
 • izvaja naloge v skladu z navodili nadrejenega
 • sprejema klice uporabnikov za izpise, izredne obdelave in težave v zvezi s programsko opremo
 • svetuje uporabnikom, kako odpraviti manjše težave, in izvaja oskrbovanje računalnikov na daljavo
 • obvešča zunanje izvajalce o sistemskih okvarah
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Andrej Trampuž, Iskra Avtoelektrika
 • Matej Markočič, Salonit Anhovo
 • Franjo Herlak, Pegaz d. o. o.
 • Drago Vagner, Paloma d.d.
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Robert Guštin, Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI
 • Koordinator:Igor Rečnik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word