POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 27/23.03.2004

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme 4810.005.4.0

Klasius-P16

Elektronika in avtomatizacija (0714)

2. Ime in koda poklica

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (7241.07)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. sodeluje v skupini
 6. uporablja programska orodja
 7. zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 8. uporablja računalnik
 9. sestavlja osebne računalnike
 10. vzdržuje računalniško strojno opremo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi in pregleda računalniške komponente
 • seznani se z zahtevanimi lastnostmi računalnika
 • izbere komponente glede na zahtevano konfiguracijo računalnika
 • pozna računalniške komponente in njihov namen
Operativna dela sestavlja osebne računalnike
 • sestavlja računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca
 • namesti računalnik in tiskalnik v omrežje
 • preverja delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake
 • inštalira standardno strojno in sistemsko programsko opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje operacijskih sistemov, dodajanje komponent)
 • pozna lastnosti perifernih naprav
 • pozna operacijske sisteme
 • pozna računalniške mreže in njihovo delovanje
 • pozna nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem
vzdržuje računalniško strojno opremo
 • namešča in zamenjuje računalniško strojno opremo
 • poveže in priklopi računalniško strojno opremo
 • izvaja tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme (papir, kartuše, ventilator...)
 • poslužuje računalniško strojno opremo
 • spremlja delovanje računalniških komponent in perifernih naprav
 • odpravlja lažje napake računalniške strojne opreme
 • organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih
 • preventivno vzdržuje računalniško opremo (čiščenje notranjosti računalnika, tipkovice in miške, ustvarjanje primernih okoljskih razmer – temperatura in vlažnost prostorov)
 • pozna potrošni material, potreben za delovanje posameznih perifernih naprav
 • pozna primerne okoljske razmere za delovanje računalniških sistemov
Administrativna dela izpolnjuje in arhivira dokumentacijo
 • pripravlja vhodne in izhodne dokumente ob predaji računalniške opreme v zunanje servisiranje
 • zabeleži sporočila uporabnikov v zvezi z napakami na računalniški opremi
 • zabeleži izvedena dela
 • vodi arhiv vzdrževanja in garancijskih dob za opremo
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije in sodeluje pri naročanju materiala
 • pripravi vhodne elemente za kalkulacijo vzdrževalnih posegov (ko nastopa na strani ponudnika vzdrževanja)
 • pripravi operativni plan vzdrževanja (če dela pri končnih uporabnikih)
 • izdela predlog za naročilo potrošnega materiala
 • pozna osnovne elemente za izdelavo kalkulacij
 • pozna operativni plan vzdrževanja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem možnem času
 • upošteva navodila proizvajalcev
 • dokončno odpravi napako na računalniku oz. komponenti ali se poveže z zunanjimi izvajalci
 • testira računalnik oz. komponento po opravljenem delu; če napaka ni odpravljena, ponovno ukrepa
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci, z uporabniki in zunanjimi izvajalci
 • izvaja naloge v skladu z navodili nadrejenega
 • pridobiva dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje
 • sprejema klice uporabnikov in evidentira težave z računalniško opremo
 • sodeluje z zunanjimi vzdrževalci računalniške strojne opreme
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • izvaja varnostne ukrepe pri izvajanju dela (izklopi elektriko ...)
 • postavi računalnik v skladu z ergonomskimi zahtevami
 • zbira pokvarjene in stare računalniške komponente, iztrošene kartuše ...
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Andrej Trampuž, Iskra Avtoelektrika, Šempeter pri Novi Gorici
 • Matej Markočič, Salonit Anhovo
 • Franjo Herlak, Pegaz d. o. o., Velenje
 • Drago Vagner, Paloma d. d., Sladki Vrh
 • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
 • Robert Guštin, Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI
 • Koordinator:Igor Rečnik, CPI