tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja 4810.002.6.0

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. racionalno uporablja čas in druge vire
 3. analizira obstoječe stanje, pripravlja rešitve za izboljšanje delovanja računalniških sistemov in omrežij ter sodeluje pri njihovi izvedbi
 4. namešča in konfigurira strojno opremo
 5. upravlja lokalna računalniška omrežja
 6. vzdržuje varnost informacijskega sistema
 7. pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 8. zbira, vodi, arhivira dokumentacijo o celotnem sistemu, delu, postopkih in nalogah
 9. nadzoruje uporabo računalniških sistemov in omrežij
 10. zagotavlja nemoteno in optimalno delovanje računalniških sistemov in omrežij
 11. komunicira z naročnikom, izvajalci in sodelavci
 12. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira obstoječe stanje, pripravlja rešitve za izboljšanje delovanja računalniških sistemov in omrežij ter sodeluje pri njihovi izvedbi
 • oceni obstoječe stanje
 • pripravi vsebinski predlog rešitve za izboljšanje poslovanja
 • izdela tehnično dokumentacijo
 • uporablja metode in tehnike načrtovanja
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
organizira arhiviranje in obnavljanje podatkov in dokumentacije v sodelovanju z odgovornimi uporabniki
 • obvlada zakonitosti varovanja podatkov
 • pozna pravila o vodenju dokumentacije
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi operativne plane dela
 • načrtuje aktivnosti za tehnično izvedbo projektov računalniških sistemov
Operativna dela namešča in konfigurira strojno opremo
 • namešča in konfigurira strojno in programsko opremo na strežniških in delovnih postajah
 • namešča spletne strežnike, strežnike za izmenjavo datotek, strežnike elektronske pošte, požarne pregrade
 • upravlja spletne strežnike, strežnike za izmenjavo datotek, strežnike elektronske pošte
 • namešča in administrira omrežne tiskalnike
upravlja lokalna računalniška omrežja
 • načrtuje optimalna omrežja
 • primerja referenčne modele
 • upravlja z omrežnimi operacijskimi sistemi
 • povezuje lokalna računalniška omrežja v globalna
 • izvaja meritve na računalniškem omrežju
 • izvaja zaščito pred vdori v računalniško omrežje
 • določa uporabnike in uporabniške skupine ter jim dodeljuje pravice
 • pozna osnovne topologije optimalnih omrežij
 • pozna prednosti in slabosti povezovanja računalniških sistemov v računalniška omrežja
 • pozna prednosti in slabosti različnih načinov priključevanja uporabnikov na internet
 • pozna protokole in jih uporablja
vzdržuje varnost informacijskega sistema
 • izdeluje varnostne kopije sistemskih podatkov
 • obnavlja (restavrira) z varnostnih kopij
 • pozna protivirusno zaščito in jo zna namestiti
načrtuje in izvaja manjše sisteme za vodenje industrijskih procesov
 • izbere ustrezen krmilnik glede na zahteve in razpoložljive zmožnosti
 • povezuje krmilnike v lokalno računalniško omrežje
 • pozna namen, zgradbo in uporabo programirljivih krmilnikov
 • pozna programske jezike programirljivih krmilnikov in jih zna uporabljati
 • pozna osnovna orodja za realizacijo nadzornih sistemov
usposablja uporabnike računalniških sistemov
 • načrtuje in organizira usposabljanja tehničnih kadrov in operaterjev računalniških sistemov
 • pozna metode uvajanja in izobraževanja za uporabnike računalniških sistemov
Administrativna dela zbira, vodi, arhivira dokumentacijo o celotnem sistemu, delu, postopkih in nalogah.
 • obvlada postopke arhiviranja
 • pozna sistemsko administracijo
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 • pripravlja ponudbe
 • izvaja tehnično podporo kupcem pri uporabi in nakupu sistemske računalniške opreme
 • ponudbe ekonomsko, pravno in tehnično ovrednoti
 • pozna razmere na trgu sistemske računalniške opreme
Vodenje vodi tehnična dela pri projektih izvedbe računalniških sistemov
 • usklajuje dela in naloge izvajalcev projekta
 • motivira sodelavce
 • sestavlja učinkovite delovne skupine
 • pozna tehniške predpise s področja računalniških sistemov in omrežij
 • pozna predpise s področja varstva pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja
 • pozna temeljne metode odločanja
Nadzor dela nadzoruje uporabo računalniških sistemov in omrežij
 • pozna orodja za nadzor računalniških sistemov in omrežij
 • pozna zakon o avtorskih pravicah
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja nemoteno in optimalno delovanje računalniških sistemov in omrežij
 • oceni stroške delovanja sistema
 • pozna metode zagotavljanja zanesljivega delovanja računalniških sistemov in omrežij
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje računalniške sisteme
 • pozna izvedbo določil proizvajalcev opreme glede vzdrževanja
Komunikacija komunicira z naročnikom, izvajalci in sodelavci
 • komunicira s posamezniki in skupino
 • komunicira v tujem jeziku
 • pozna tehnike in vrste komunikacije
Varovanje zdravja in okolja dela v skladu s predpisi s področja varstva pri delu in zagotavlja uporabnikom varno delovanje računalniških naprav
 • pozna predpise s področja varstva pri delu in varovanja okolja
 • pozna škodljive vplive na zdravje in okolje
 • pozna vire in vzroke nevarnosti, varovalne naprave, potrebo po periodičnih pregledih

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Tone Gams, Šolski center Velenje
 • Mag. Milan Meža, Šolski center Velenje
 • Andrej Obu, Šolski center Velenje
 • ­Srečko Zorman, Šolski center Velenje
 • ­Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Tomaž Krofel, Gorenje, Velenje
 • Rajko Gorečan, Gorenje, Velenje
 • Koordinator: Matjaž Praprotnik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word