POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003
Nasledniki:
-

1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani 4810.001.5.0

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o. (3119.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo pri izdelavi spletnih strani
 2. planira racionalno porabo časa in prostora na strežniškem mediju
 3. sistematično pristopa k iskanju rešitev problemov, ki se pojavljajo
 4. sodeluje v skupini in vodi skupino za izdelovanje spletne strani
 5. učinkovito uporablja računalniška orodja ter spremlja nova programska orodja in razvoj le-teh
 6. sodeluje z naročniki pri definiranju in izvajanju nalog v zvezi z izdelavo spletnih strani
 7. izdeluje uporabnikom prilagojena navodila za uporabo spletnih strani
 8. vzdržuje, obnavlja in posodablja spletne strani

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira in predlaga spremembe spletnih strani ter pripravi predloge izboljšav
 • sodeluje pri idejni zasnovi projekta
 • pripravi predloge operativnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz
 • pripravi predloge izobraževanja in usposabljanja za potrebe uporabnikov izdelanih spletnih strani in sodeluje pri izobraževanju
 • sodeluje v timu, prevzema naloge ali organizira delo tima za izdelavo spletnih strani
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za programsko in tehnično opremo za izdelavo spletnih strani
 • določa vrsto in tehnične parametre za programsko in tehnično opremo za izdelovanje spletnih strani
 • pripravlja ali sodeluje pri pripravi specifikacije in pri postopkih za nabavo opreme za izdelovanje spletnih strani
 • namešča, preizkuša in vzdržuje opremo za izdelovanje spletnih strani­
 • vodi evidence, tehnične dokumente in varuje uporabniške, avtorske in lastniške pravice
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za izdelovanje spletnih strani ter uvaja tehnične novosti v delovni proces
 • pozna vrste in uporabnost programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani
Operativna dela prilagodi naročnikov koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, maksimalna velikost strani, povezave)
 • ­ pripravlja predloge za tehnične rešitve: prototipe, modele in koncepte spletnih strani
 • ­ pripravlja orodja za uporabo dogovorjenega načina navigacije in komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • ­ sodeluje z naročnikom pri razvoju spletnih strani ter vrednoti in upošteva predloge z vidika tehničnih rešitev
 • ­ predstavlja in dopolnjuje delne rešitve z zahtevami in željami naročnika
izdela spletne strani
 • ­ izbira in predlaga načine za izvedbo zamisli naročnika in oblikovalca z razpoložljivimi orodji (statične strani, dinamično generiranje iz baze …)
 • ­ izdeluje dele spletne strani in jih povezuje v funkcionalno celoto skladno s konceptom naročnika in oblikovalca
 • ­ kodira in programira
 • ­ prilagaja in konfigurira podatkovne zbirke za izvedbo spletnih aplikacij
 • ­ testira in organizira dodatno testiranje rešitve
 • namesti spletne strani na željeni strežnik
 • ­ pripravlja ciljni populaciji prilagojena navodila za uporabo spletnih strani
Administrativna dela ­pripravlja projektno dokumentacijo
 • pripravlja in sodeluje pri izdelavi projektne dokumentacije (zapisniki, navodila, primopredaja …)
 • pripravlja kalkulacijske elemente za proces izdelave spletnih strani
Komercialna dela svetuje naročniku
 • predstavi primere in principe spletnih strani po želji naročnika
 • predlaga naročniku ustrezno ali primernejšo tehnično opremo
 • demonstrira funkcioniranje posameznih rešitev z navajanjem prednosti in slabosti
Vodenje ­koordinira delo skupine
 • sodeluje v skupini in vodi skupino za izdelovanje spletne strani
 • vodi ali izvaja dokumentiranje poteka projektov
 • odloča ali pripravlja elemente za odločanje v primeru odstopanja od načrtovanih načrtov
Nadzor dela ­preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi
 • ­ spremlja in analizira organizacijo in izvajanje aktivnosti skladno s sprejetim projektom, predlaga spremembe in ukrepa po pravilih, opredeljenih v projektu
 • ­ skrbi za izvedbo projekta skladno z zasnovo, dogovori in sprejetimi dokumenti
 • ­ pozna zahteve naročnika v zvezi z grafično in tehnično podobo spletnih strani
Zagotavljanje kakovosti izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti
 • ­ preverja delovanje spletne strani skladno z načrtovanjem in dogovori
 • ­ upošteva splošne in posebne standarde kakovosti pri izvedbi spletnih strani in aplikacij
 • ­ načrtuje uporabo orodij za zagotavljanje varnosti pri dostopu do interneta in zagotavlja varnost naročnika (virusi, zunanji vdori)
 • ­ osvešča uporabnike
 • ­ skrbi za uporabo programske opreme skladno z licenčno pogodbo
 • ­ upošteva etična merila pri uporabi tehnologije
 • ­ pozna pomen kvalitete, estetike in inovativnosti spletnih strani
Komunikacija sporazumeva se z naročniki in s sodelavci
 • ­ dogovarja se z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu o izvajanju del
 • ­ pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • ­ spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Tomi Ilijaš, Arctur, Nova Gorica
 • dr. Jurij Tasič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Pavla Lah, Center vlade RS za informatiko
 • Koordinator:Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje