tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 909-2/2010/2

1. Ime in koda poklicnega standarda

Realizator oddaj / realizatorka oddaj 43738130

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd. (2455)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • spremlja razvoj stroke
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 • sodeluje pri pripravi vsebinske zasnove televizijskih oddaj
 • vodi in nadzira potek realizacije oddaj
 • opravi realizacijo oddaje na terenu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter načrtuje delo celotne režije in drugih članov ekipe
 • predvidi in oceni  čas, potreben za izvedbo lastnega dela pri oddaji
 • sodeluje pri načrtovanju izvedbenih sodelavcev in delovnih sredstev za izvedbo oddaje
 • oblikuje in izboljšuje svoje delovne postopke
 • racionalno porablja materiale, energijo in čas
 • pripravlja navodila za delo celotne režije
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter usklajevanja (koordiniranja) dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe oddaje
 • pozna časovna merila za izvedbo oddaje
 • pozna strokovnovsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri oddaji
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v kateri dela
 • pozna postopke in vsebino dela posameznih članov režije
 • pozna delovanje programske opreme za izvedbo oddaj
 • pozna možnosti delovanja in uporabe televizijske tehnologije
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se na delo
 • spremlja aktualne dogodke
 • spremlja različne domače in tuje medije ter način njihove izvedbe oddaj
 • spremlja razvoj medijskih tehnologij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja

 • pozna različne medije
 • pozna zakonitosti sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, računalniško opremo in programska orodja
Operativna dela sodeluje pri pripravi vsebinske zasnove televizijskih oddaj
 • uporablja elektronski in pisni medij
 • pregleda vsebinski plan oddaje
 • pripravi plan realizacije oddaje
 • usklajuje se z urednikom in voditeljem oddaje o tehnični izvedbi vsebinskega plana oddaje
 • sodeluje z avtorji prispevkov
 • sodeluje in svetuje pri montaži prispevkov
 • pregleda in predlaga morebitne popravke prispevkov
 • določi postavitev »mizanscene«: kamer, gostov v studiu, javljanja v živo…
 • pripravi, vodi in izvede vročo vajo
 • izdela realizacijski plan oddaje
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z zahtevami realizacijskega plana

 • zna uporabljati internet in ostalo informacijsko-komunikacijsko opremo
 • zna uporabljati specifično programsko opremo za pripravo in izvedbo oddaj
 • pozna filmsko-televizijski jezik pri kadriranju, montaži itd.
 • pozna načine uporabe televizijske tehnologije
 • pozna različne zvrsti televizijskih oddaj
 • pozna različne načine realizacije vsebinske zasnove televizijskih oddaj
 • pozna tehnične postopke montaže slike in dialoga
opravi realizacijo oddaje na terenu
 • sodeluje z avtorjem, urednikom in voditeljem oddaje pri pripravi scenarija
 • sodeluje s producentom in z organizatorjem pri naročanju izvedbene ekipe
 • sodeluje na izvedbenih sestankih
 • na ogledu terena izvedbeni ekipi poda realizacijske zahteve
 • predlaga in določi postavitev in izvedbo scenografije
 • določi postavitev kamer glede na »mizansceno« (dogajanje)
 • sodeluje pri pripravi AV-materialov (prispevki, glasba, špice)
 • sodeluje pri izdelavi grafik
 • nadzoruje montažo posnetega gradiva in daje napotke zanjo
 • vodi ekipo skozi vaje do prenosa oz. snemanja

 • pozna tehnične postopke za izvedbo oddaje oz. prenosa
 • pozna načine razporeditve kamer
 • pozna načine uporabe komunikacijske tehnologije
 • obvlada posredovanje ukazov tehnični ekipi
vodi in nadzira potek realizacije oddaj
 • opozori na začetek snemanja oz. začetek oddaje v živo
 • usmerja, vodi in nadzira delo celotne izvedbene ekipe: kamermanov – prekadriranje in premikanje kamer v studiu, tonskih tehnikov, videomešalcev slike – o virih prispevkov in posebnostih znotraj posameznih prispevkov
 • narekuje ukaze za javljanja v živo snemalcem in novinarjem na terenu
 • sproti preverja pripravljenost grafike in drugih AVvirov
 • spremlja časovno usklajenost oddaje – dolžino oddaje
 • sproti opozarja voditelja in ostalo ekipo na spremembe tehničnega plana izvedbe oddaje
 • pripravljen je na nepredvidene dogodke

 • pozna TVizrazoslovje in ga zna ustrezno in pravočasno podati celotni izvedbeni ekipi
 • se zna pravilno odločiti, če gre kaj narobe
 • pozna delovanje tehnologije
 • pozna načine, kako nadaljevati realizacijo oddaje ob napakah, okvarah ali drugih nepredvidenih dogodkih
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • piše poročila o napakah
 • pripravlja poročila o svojem delu

 • obvlada delo z računalniškimi bazami podatkov
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela zagotavlja kakovost izvedbe oddaje
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s tehničnimi standardi in postopkovnimi pravili
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva dobre poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj na delovnem področju
 • vključuje nove tehnološke postopke v svoje delo

 • pozna pravila ovrednotenja projektov
 • pozna tehnološke postopke in tehnične standarde v video in filmski izvedbi
 • pozna organizacijo dela v televizijski, video in filmski izvedbi
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nastopajočimi v oddaji
 • komunicira pisno, telefonsko in elektronsko
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem ali tujem jeziku s člani ekipe, z nastopajočimi (voditelji, igralci …) in drugimi zunanjimi ali notranjimi sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva poslovni bonton, poslovno etiko in moralo
 • skrbi za kakovostno prepoznavnost poklica

 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna moralne in etične osnove dobrega poslovnega komuniciranja
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del
 • pozna pravila timskega in projektnega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ravna pa tudi po zdravi pameti

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Roswitha Grah Jovanovič, POP TV
 • Ečo Vodnik, RTV Slovenija
 • Vojko Boštjančič, RTV Slovenija
 • dr. Peter Purg, IAM
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word