POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 17.04.2012 , 604-8/2012/6

1. Ime in koda poklicnega standarda

Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov 41462050

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 7. sodeluje v skupini
 8. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 11. upravlja računalniško omrežje
 12. zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme
 13. upravlja videokonferenčni sistem
 14. izvaja varnostne ukrepe na področju komunikacijskih sistemov
 15. svetuje na področju komunikacijskih sistemov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent komunikacijskega sistema
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo
 • seznani se z zahtevanimi lastnostmi računalnika
 • pripravi in pregleda računalniške komponente
 • izbere komponente glede na zahtevano konfiguracijo računalnika
 • izbere in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • pozna računalniške komponente in njihov namen
Operativna dela upravlja računalniško omrežje in zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme
 • nadzoruje delovanje komunikacijskega sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • sprejema prijave napak, identificira in odpravlja napake na komunikacijskih sistemih
 • izvaja nadgradnje strojne komunikacijske opreme
 • postavlja računalniška omrežja
 • vzdržuje strojno in programsko komunikacijsko opremo
 • izvaja procesne obdelave podatkov
 • pozna računalniške komponente
 • pozna komunikacijske protokole
 • pozna arhitekture omrežja
 • pozna splošno funkcionalnost omrežnih komponent
 • zna postaviti fizično omrežje
 • zna postaviti brezžično omrežje
 • zna povezati naprave na javno TK-omrežje
 • zna vzpostaviti računalniško omrežje
 • pozna postopke delovanja komunikacijske opreme
 • zna vzpostaviti servise, ki so potrebni za delovanje omrežja
 • zna vzpostaviti servise, ki delujejo na omrežju
 • pozna orodja za nadzor delovanja in nastavitev omrežij
 • pozna usmerjevalne protokole
upravlja z videokonferenčnim sistemom
 • namešča videokonferenčne sisteme
 • upravlja in nadzoruje operativno delovanje videokonferenčnih sistemov
 • sodeluje pri vzpostavitvah videokonferenc
 • vzpostavlja ustrezni priključek za videokonference
 • ugotavlja pravilnost delovanja videokonferenčnih sistemov in odpravlja napake
 • pozna osnovne lastnosti in gradnike avdio – video sistemov
 • pozna povezljivost različnih videokonferenčnih sistemov med seboj
izvaja varnostne ukrepe za komunikacijske sisteme
 • izvaja omrežno varnostno politiko
 • sodeluje pri izvajanju osveščanja uporabnikov glede varnosti v informacijsko-komunikacijskih sistemih
 • izvaja varnostne ukrepe pri dostopu do komunikacijske opreme
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • pozna programsko in strojno opremo za spremljanje prometa v omrežju
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija …)
 • zna izvajati omrežno varnostno politiko
 • pozna varnostna orodja za nadzor delovanja omrežij
 • zna namestiti programe za odkrivanje zlonamerne kode
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
svetuje na področju komunikacijskih sistemov
 • svetuje in nudi tehnično pomoč skrbnikom in uporabnikom računalniških sistemov
 • izdela interna navodila za delo z omrežno opremo
 • usposablja uporabnike za varno delo na omrežju
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih komunikacijskih sistemov
 • pozna komunikacijske sisteme
 • pozna različne načine možnega vdora v omrežje
 • pozna usmerjevalne protokole
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • vzdržuje dokumentacijo komunikacijskega sistema
 • sodeluje pri pripravi planske dokumentacije za nadgradnjo ali vzdrževanje komunikacijskega sistema
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela naroča rezervne dele strojne opreme
 • predaja naročila za nabavo rezervnih delov strojne opreme
pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja delovanje komunikacijske opreme
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • dela opravi v predvidenem času
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • uporablja s strani proizvajalca certificirano strojno in programsko opremo
 • pozna standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje komunikacijske opreme
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje komunikacijsko opremo
 • vzdržuje in izvaja manjša popravila osnovne računalniške opreme
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami ter sodeluje v projektnih timih
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z uporabniki, s strankami, proizvajalci, z zastopniki proizvajalcev, s poslovnimi partnerji, ponudniki, povpraševalci
 • sodeluje v projektnih timih
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Damjan Borovnik, ŠC Velenje
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Marjan Kaligaro, TrendNET d. o. o.
 • Timotej Globačnik, GORENJE Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI